Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Bouppteckningen är försenad, bristfällig, felaktig eller har inte lämnats

Om du lämnar bouppteckningen för sent och uppgifterna i den inte är rätt eller de saknas, kan du bli tvungen att betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning. 

Förseningsavgift

Du kan bli tvungen att betala en förseningsavgift i dessa situationer:

 • Du lämnar bouppteckningen högst 60 dagar för sent.
 • Du har lämnat en bouppteckning som är felaktig eller bristfällig men du korrigerar uppgifterna på eget initiativ och till din egen nackdel inom 60 dagar från det utsatta datumet.

Hur stor är förseningsavgiften?

Förseningsavgiften är

 • 50 euro för en privatperson
 • 100 euro för ett företag eller ett samfund.

Det påförs endast en förseningsavgift för en bouppteckning. Du ser förseningsavgiften i ditt beskattningsbeslut. Vi kontaktar dig endast i undantagsfall innan förseningsavgiften påförs.

Skatteförhöjning

Du kan bli tvungen att betala skatteförhöjning i dessa situationer:

 • Du lämnar bouppteckningen över 60 dagar för sent.
 • Du kompletterar eller korrigerar självmant uppgifter i bouppteckningen till din egen nackdel mer än 60 dagar efter det utsatta datumet.
 • Det finns brister eller fel i bouppteckningen och du korrigerar uppgifterna först efter en utredningsbegäran från Skatteförvaltningen.
 • Du lämnar inte alls en bouppteckning till Skatteförvaltningen.

Hur stor är skatteförhöjningen?

Skatteförhöjningen är minst

 • 75 euro för en privatperson
 • 150 euro för ett företag eller ett samfund

Skatteförhöjningen är i allmänhet 10 % av den ökade skatten, det vill säga av den skatt som inte påförts på grund av försummelsen. Förhöjningen kan också vara lägre (2 % eller 5 %) eller högre (15–50 %). Försummelsens art påverkar skatteförhöjningsbeloppet.

Skatteförhöjningen beräknas alltid skatten enligt skatteklass 1 även om du hör till skatteklass 2.

Du får alltid ett hörandebrev innan skatteförhöjning påförs. Du ser skatteförhöjningen i ditt beskattningsbeslut.

Vanliga frågor

Du kan ansöka om att tidsfristen förlängs

 • för bouppteckningsförrättningen inom 3 månader efter dödsfallet
 • för att lämna bouppteckningshandlingen inom 1 månad från att bouppteckningen förrättades.

Ansöka om förlängd tid i MinSkatt

Om du är delägare i dödsbo eller bouppgivare gör så här: 

Välj fliken Skatteärenden och sedan i punkten Arvskatt länken Funktionerna för arvskatt. Klicka på länken Förlängd tid för bouppteckning eller inlämning av bouppteckningshandling.

Om du representerar exempelvis en bank, advokatbyrå eller rättshjälpsbyrå och sköter dödsboets ärenden gör så här:

Efter identifieringen ska du i punkten Begränsad anmälan och begäran om uppgifter välja länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat.

Alternativt kan du med blankett 3626r ansöka om att tidsfristen förlängs. Kom ihåg att anteckna dina kontaktuppgifter på blanketten och att underteckna den. 

Vi beviljar förlängd tidsfrist endast av grundad anledning.

I regel är det delägarna i dödsboet som betalar förseningsavgiften eller skatteförhöjningen. Också den som ska lämna bouppteckningen kan bli tvungen att betala även om hen inte själv är skattskyldig.

Den som är skyldig att lämna anmälan är ansvarig för uppgifterna i bouppteckningshandlingen. Skatteförvaltningen påför skatteförhöjningen och sänker den inte oavsett om de brister eller fel som finns i bouppteckningen beror exempelvis på juristen eller på någon annan person som hjälpt med bouppteckningen.

Exempel: Bouppteckningen har förrättats 1.6. Bouppteckningen borde lämnas till Skatteförvaltningen senast 1.7. Bouppgivaren är den efterlevande maken vars skyldighet det är att lämna bouppteckningen till Skatteförvaltningen. Den efterlevande maken är inte själv skattskyldig.

A) Om den efterlevande maken självmant lämnar bouppteckningen till Skatteförvaltningen 10.7, dvs. inom 60 dagar från det utsatta datumet för bouppteckningen, påför Skatteförvaltningen den efterlevande maken en förseningsavgift.

B) Om den efterlevande maken självmant lämnar bouppteckningen till Skatteförvaltningen 15.9, dvs. över 60 dagar efter det utsatta datumet för bouppteckningen, påför Skatteförvaltningen den efterlevande maken en skatteförhöjning.

Förseningsavgiften och skatteförhöjningen gäller också en kompletterande bouppteckning på samma sätt som en bouppteckning. 

Om det ett år efter bouppteckningen upptäcks exempelvis ett bankkonto som tillhör arvlåtaren, ska bouppteckningen kompletteras. En kompletterande bouppteckning ska upprättas inom 1 månad från att uppgifterna om de nya tillgångarna har framkommit. Den kompletterande bouppteckningen ska lämnas till Skatteförvaltningen inom 1 månad från att den har upprättats.

Sidan har senast uppdaterats 18.4.2023