Punktskatt på stenkol, bränntorv, naturgas och tallolja

Punktskatt på naturgas och biogas

Punktskatt ska betalas på natur- och biogas när de frisläpps för konsumtion. Med att frisläppa för konsumtion avses överlåtelse av gas från det skattefria naturgasnätet, skatteupplaget eller naturgasproducenten antingen till slutanvändaren eller till ett skattepliktigt distributionsnät.

Slutanvändare av naturgas kan ansöka om att bli registrerade användare av naturgas och anskaffa skattefritt all den naturgas de använder. Villkoret för registreringen är att användaren har rätt till skattefri användning av gas och att hen skaffar gasen direkt från ett skattefritt gasnät, ett skatteupplag eller en biogasproducent. Då deklarerar den registrerade användaren direkt med en månatlig skattedeklaration hur mycket skattepliktig och skattefri natur- eller biogas hen har använt. Om slutanvändaren inte är en godkänd upplagshavare eller registrerad användare av gas ska hen ansöka om återbäring av punktskatt.

Om biogas som skaffats via ett överföringsnät säljs i ett distributionsnät ska säljarna av gaserna (speditörer och detaljhandlare) för beskattningen lämna uppgifter om gasernas sammansättning till varje skattskyldig. Uppgifterna ska lämnas så fort som möjligt efter utgången av skatteperioden. Om det skattskyldiga företaget inte får uppgifterna i tid måste det deklarera och betala skatt på all biogas enligt skattesatsen för naturgas.

Biogas är ett bränsle som omfattas av punktskatt från och med 2022

Biogas fastställdes som bränsle som omfattas av punktskatt från och med ingången av 2022. Ett undantag är den biogas som klassificerats som hållbar och som används för uppvärmning. Den biogas för uppvärmning som inte är hållbar och den biogas som används för trafik är alltid skattepliktig.

Med hållbar biogas avses sådan biogas som uppfyller hållbarhetskriterierna enligt lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen (393/2013). I praktiken ska producenten av biogas ha ett hållbarhetssystem som Energimyndigheten godkänt för att klassificera gasen som hållbar. I annat fall ska full punktskatt betalas på biogas också då den används för uppvärmning.

Biogasproducenterna ska registrera sig som skattskyldiga

All produktion av biogas ska registreras oavsett produktionssätt. Bland annat producenter som upptar soptippsgas eller biogas som bildas i rötkammare ska registrera sig som skattskyldiga.

Producenterna av biogas ska registrera sig som skattskyldiga i MinSkatt innan verksamheten inleds Producenten ska registrera sig som biogasproducent om biogasproduktionen överstiger 1 GWh per kalenderår.

Om biogasproduktionen är högst 1 GWh per kalenderår ska producenten registrera sig som småproducent av biogas. Produktionsgränsen är anläggningsspecifik. Småskaliga producenter ska registrera sig som skattskyldiga senast den 30 juni 2022.

Den gas som en småskalig biogasproducent producerar är skattefri i lokal användning. Småproducenten behöver inte heller påvisa att gasen är hållbar.

Naturgasdistributionsnätsinnehavare kan registrera sig som skattskyldiga. Registreringen är frivillig. Registreringen gör det möjligt att ta emot och leverera natur- och biogas skattefritt.

De som använder skattefri biogas för uppvärmning ska registrera sig i det statliga stödmottagarregistret.

Distributörer av skattefri biogas för uppvärmning ska till Skatteförvaltningen anmäla de levererade mängderna och mottagarna av skattefri biogas. Tidsschemat och övergångsperioderna för registreringar och anmälningar preciseras när Europeiska kommissionen har gett Finland tillstånd att bevilja statligt stöd. Skatteförvaltningen informerar om detta senare år 2022.

Bränntorv

Användaren av bränntorv betalar punktskatt på den bränntorv som hen använt för uppvärmning.

Om mindre än 10 000 MWh torv används för uppvärmning per kalenderår är den använda bränntorven skattefri. Om användningen av bränntorv överstiger 10 000 MWh ska skatt betalas på den överstigande andelen. Gränsen för skattefri användning är specifik för varje användningsplats, det vill säga varje kraftverk eller värmeanläggning kan använda upp till 10 000 MWh torv skattefritt per kalenderår.

Den förbrukning av bränntorv som understiger gränsen är alltid skattefri. Detta är en ändring från det tidigare förfarandet då det också skulle betalas skatt på den andel som understeg användningsgränsen efter att gränsen gått över. Gränsen är specifik för varje användningsplats.

Användaren av torv ska registrera sig som skattskyldig hos Skatteförvaltningen. Varje anläggning ska registrera sig separat.

Privathushåll, jordbruksenheter och andra som producerar värme för eget bruk behöver inte registrera sig.

 

Gränsen för årlig skattefri användning av bränntorv steg år 2022
Gränsen för skattefri användning av bränntorv för uppvärmning steg vid ingången av 2022. År 2021 var användningsgränsen 5 000 MWh per kalenderår medan gränsen är 10 000 MWh åren 2022–2026. Gränsen sjunker till 8 000 MWh per kalenderår 2027–2029. År 2030 återgår gränsen för skattefri användning tillbaka till 5 000 MWh per kalenderår.

Också användare av skattefri bränntorv ska registrera sig

Anläggningar som använder bränntorv ska registrera sig som skattskyldiga även om de inte överstiger gränsen för skattefri användning.

Om användningen av bränntorv understiger gränsen för skattefri användning under kalenderåret ska anläggningen registrera sig som småanvändare av bränntorv. Små användare lämnar en skattedeklaration av sin skattefria användning en gång per år, senast den 12 februari. Deklarationen ska lämnas för hela det föregående året. Små användare ska ansöka om registrering senast den 30 juni 2022.

Privathushåll, jordbruksenheter och andra som producerar värme för eget bruk behöver inte registrera sig.

Golvprismekanism i beskattningen av bränntorv

En golvprismekanism fastställdes för bränntorv från och med ingången av 2022. Syftet med mekanismen är att halvera användningen av torv som energi fram till 2030.

Golvpriset innebär att skatten och priset på utsläppsrätten sammanlagt ska vara minst 18,63 euro/MWh. Om till exempel priset på en utsläppsrätt enligt den nuvarande skattenivån (5,70 euro/MWh) sjunker till mindre än 21,20 euro per koldioxidton (12,93 euro/MWh) kommer en tilläggsskatt att tas i bruk. Tilläggsskatten kommer då att träda i kraft genom statsrådets förordning.

Punktskatt på stenkol

Godkända upplagshavare, registrerade mottagare eller sporadiska mottagare som tar emot produkter som frisläppts för konsumtion betalar punktskatt på stenkol.

Skatten för godkända upplagshavare fastställs utifrån de mängder som enligt upplagshavarens bokföring frisläppts för skattepliktig förbrukning under skatteperioden och de mängder som upplagshavaren under skatteperioden tagit för egen förbrukning.

Registrerade mottagare får endast ta emot punktskattepliktiga produkter inom ramen för uppskovsförfarandet. Registrerade mottagare får alltså inte lagra produkter eller vidarebefordra dem inom ramen för uppskovsförfarandet.

Punktskatt på tallolja

De som bedriver industriell produktionsverksamhet betalar punktskatt på den tallolja de använt för uppvärmningsändamål. Användaren ska registrera sig i MinSkatt. Varje anläggning ska registrera sig separat.

Mer information:

Skattetabeller för elström, naturgas, biogas, bränntorv och tallolja

RP 152/2022  (också skattetabellen 1.1.2023 >)

Energibeskattning

Lag om punktskatt på elström och vissa bränslen 1260/1996

Statligt stöd som omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen i punktbeskattningen

Skatteåterbäring för energiintensiva företag

Punktskattefrihet för bränslen på fartyg

 

Sidan har senast uppdaterats 19.10.2022