Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Flyttning av produkter under ett skatteuppskovförfarande (EMCS)

När du flyttar alkohol, alkoholdrycker, tobaksprodukter eller flytande bränslen under ett punktskatteuppskovsförfarande från Finland till utlandet ska EMCS (Excise Movement and Control System – systemet för flyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor) användas för att anmäla flyttningarna.

Vid flyttning av produkter under ett punktskatteuppskov är den godkända upplagshavaren och den registrerade mottagaren anmälningsskyldiga: De behöver ett tillstånd av Skatteförvaltningen för sin verksamhet. Läs mer om tillstånd i punktbeskattningen

Flyttning av produkter till ett annat EU-land

När du flyttar produkter till ett annat EU-land ska du i EMCS anmäla uppgifterna om produkterna som flyttas. Du kan lämna anmälan sju dagar innan den egentliga transporten inleds. Lämna anmälan i MinSkatt eller via Vero API om du använder gränssnittet API. Efter detta skapar EMCS ett e-AD (elektroniskt administrativt dokument) för transporten.  

Skatteförvaltningen kontrollerar de gällande uppgifterna om punktskattetillstånden och registreringarna både i fråga om den avsändare och den aktör som antecknats som mottagare i din anmälan. Om uppgifterna är rätt skapar EMCS en administrativ referenskod (ARC) som identifierar anmälan. Du får koden från MinSkatt eller gränssnittet Vero API.

Koden ARC ska finnas med under transporten för att kunna uppvisas.

Skatteförvaltningen förmedlar e-AD elektroniskt till myndigheten i det mottagande landet vilken i sin tur förmedlar dokumentet vidare till mottagaren av produkterna.

Transporten slutar när du får mottagningsrapporten (som hänför sig till ARC) av mottagaren av produkterna. Om du inte fått mottagningsrapporten ska du kontakta mottagaren av produkterna.

Logga in i MinSkatt

Så här hittar du EMCS i MinSkatt:

Om du har använt punktskattefunktionerna i MinSkatt, hittar du EMCS så här:

Ingångssidan i MinSkatt > Egna skatteslag > Inkommande produkter som omfattas av punktskatt (EMCS) / Utgående produkter som omfattas av punktskatt (EMCS).

Om du inte tidigare har använt punktskattefunktionerna i MinSkatt, hittar du EMCS så här:

Alla skatteslag > Punktskatter > Funktioner som gäller EMCS > e-AD-följedokument för produkter som flyttas under skatteuppskov / e-SAD-följedokument för beskattade produkter

Att avsända produkter till områden utanför EU och göra exportdeklarationen (export)

När du avsänder produkter till områden utanför EU ska du lämna en elektronisk anmälan i MinSkatt eller Vero API och dessutom en exportdeklaration till Tullen. Fyll i ett e-AD i EMCS och anteckna Leverans för export som leveranstyp.

Lämna därefter en exportdeklaration i Tullens exportsystem. Också exempelvis en speditör kan lämna deklarationen. På exportdeklarationen ska du anteckna bland annat koden ARC.

Läs mer om Tullens exportsystem. (Export – Tullen)

När produkterna fysiskt lämnar EU eller när de hänförs till extern transitering efter exporten bekräftar Tullen utförseln av produkterna i sitt exportsystem på avsändningsplatsen. Exportsystemet förmedlar bekräftelsen av utförseln till EMCS som automatiskt skapar en exportrapport i det ursprungliga e-AD.

Kontakta Skatteförvaltningen om 

  • den punktskattepliktiga produkt som du avsänt inte fysiskt lämnar EU-området efter att exportsystemet förmedlat bekräftelsen av utförseln och exportrapporten skapats i e-AD

Flyttning av produkter efter förtullningen

Om du importerar produkter som omfattas av den harmoniserade punktskatten från områden utanför Europeiska unionen och har ett punktskattetillstånd att agera som registrerad avsändare, kan du flytta produkterna vidare från gränsen utan att betala punktskatt i samband med förtullningen.  Ansök om ett punktskattetillstånd i MinSkatt. 

Mer information om punktskattetillståndet och om ansökan.

För flyttningen av punktskattepliktiga produkter ska du lämna ett e-AD i EMCS i MinSkatt eller via gränssnittet Vero API.  

Du kan flytta produkter förutsatt att importförtullningen av produkterna har gjorts i Tullens importordning. En del av uppgifterna som angetts i importordningen överförs elektroniskt till e-AD och kan inte längre ändras. Sådana uppgifter är bland annat KN-numret (varunumret i Kombinerade nomenklaturen) och nettovikten. I EMCS ska du fylla i de uppgifter som saknas från e-AD.  Systemet kontrollerar de uppgifter som du har angett. Om uppgifterna är rätt skapar EMCS koden ARC för e-AD. Koden överförs automatiskt till Tullens importordning som färdigställer förtullningen och skapar ett överlåtelsebeslut.

Om du när du upprättar ett e-AD märker att någon uppgift som överförts från importförtullningen är felaktig ska du återta importförtullningen och upprätta en helt ny deklaration till Tullen med de korrigerade uppgifterna.

Logga in i MinSkatt.

Specialfall vid import

 Uppgifter som deklarerats i importordningen överförs inte till e-AD-följedokumentet i följande fall:

  • Importdeklaration som lämnats i efterhand
  • Slutanvändning (End use) - vara som övergått till fri omsättning med nedsatt tull eller tullfritt.
  • Förtullning vid den nationella skattegränsen på Åland.

I dessa fall ska du ange uppgiften om ersättningsrutin i e-AD-följedokumentet. När du använder ersättningsrutin för deklarering ska du ange importens MRN-nummer i följedokumentet manuellt.

Läs mer om tillstånd till särskilda förfaranden - Tullen

Flyttningar mellan skatteupplag inom Finland

Om du flyttar produkter under ett punktskatteuppskov mellan skatteupplag inom Finlands gränser är det frivilligt att utfärda ett e-AD i EMCS.

Det är också möjligt att använda det förenklade förfarandet i stället för EMCS.

Läs mer om det förenklade förfarandet inom punktbeskattningen

Observera att om du inom Finland flyttar produkter på vilka punktskatten har betalats ska ett e-SAD (e-FAD/flyttningsdokument) aldrig upprättas i EMCS.

Mer information och anvisningar

Om du har punktskattetillstånd att agera som godkänd upplagshavare kan du återta ett e-AD som har fått koden ARC. Villkoret för att återta är att produkterna inte fysiskt har lämnat skatteupplaget. 

Du kan återta det ursprungliga e-AD i MinSkatt med funktionen Avbryt. Om du använder API kan du återta e-AD via gränssnittet. 

Efter återtagandet får e-AD statuset Har återtagits i MinSkatt. Statuset för dokumentet är därefter slutgiltigt och varken avsändaren eller mottagaren kan göra ändringar i det. 

Men om produkterna redan har lämnat upplaget kan du inte längre återta e-AD. Då ska du upprätta en anmälan med en ändring av destinationen tillbaka till ditt upplag. Upprätta också mottagningsrapporten efter att du har tagit emot produkterna. 

Observera att om du håller på att flytta produkter till ett skatteupplag efter förtullningen kan du inte längre återta ett e-AD som fått koden ARC. I dessa fall ska du kontakta både Skatteförvaltningen och Tullens elektroniska servicecentral.   

Om mottagaren inte tar emot de produkter som du avsänt eller endast tar emot en del av produkterna är det din skyldighet som avsändare att anmäla ändringen av destinationen. Anmäl i EMCS i MinSkatt de produkter som den mottagare som antecknats i e-AD inte har tagit emot.

Du kan ange en ny mottagare och destination för produkterna genom att redigera det ursprungliga e-AD i MinSkatt via funktionen Anmälan om ändring av destination för transport då det skapas en ny version av anmälan. Anteckna i e-AD den nya mottagaren av produkterna och andra eventuella ändringar.  Om du använder API kan du ändra destinationen via gränssnittet.  

Om du har ett punktskattetillstånd att agera som godkänd upplagshavare kan du också ändra ditt eget upplag som destination om köpet av någon orsak återkallas och du före det har avsänt produkterna till den ursprungliga mottagaren.   

När du gör en anmälan om en ändring av destinationen förmedlar Skatteförvaltningen en ny version av e-AD till den nya mottagaren. Koden ARC bevaras som den samma som i den ursprungliga versionen. Den nya versionen får statuset Har bekräftats och väntar på att den nya mottagaren upprättar en mottagningsrapport.  

Om du har ändrat destinationen tillbaka till ditt eget upplag ska du också komma ihåg att upprätta mottagningsrapporten. 
 
I MinSkatt ändras statuset för den ursprungliga versionen av e-AD till Destinationen har ändrats. Avsändaren och mottagaren kan inte längre göra några ändringar i det.  

Alkoholprodukter av små producenter kan i samband med beskattningen få sänkt skattesats för småskalig produktion när produkterna överförs från Finland till en annan EU-medlemsstat. Den sänkta skattesatsen kan beviljas enligt lokal lagstiftning i den medlemsstat där produkterna tas emot.

Lämna själv intyget elektroniskt i tjänsten EMCS. Fyll i nödvändiga punkter i ett transportspecifikt e-AD. 

I punkten Producent ställs frågan ”Har produkten tillverkats av en småproducent?”. När du svara ”ja” på frågan, kommer det i fältet ”Intyg för oberoende liten producent” automatiskt en text om försäkran att en småproducent har tillverkat produkten.

Anteckna dessutom i fältet ”Producentens årsproduktion, hl” den årliga produktionsmängden av produkten i hektoliter.

Läs mer om intyget för små producenter. 

En godkänd upplagshavare eller en registrerad avsändare får under ett uppskovsförfarande flytta harmoniserade punktskattepliktiga energiprodukter sjövägen eller på inre vattenvägar också till en mottagare som inte är slutgiltigt känd då avsändaren upprättar ett e-AD.

Observera att om syftet är att senare flytta produkterna till områden utanför EU kan den öppna destinationen inte användas i den tidigare versionen av e-AD.

Avsändaren ska lämna uppgifterna om mottagaren i EMCS genast när hen fått dem, visserligen senast före flyttningen avslutas. Uppgiften lämnas i EMCS med funktionen Destinationen har ändrats

 

Behöver du mer information?

Kontakta punktbeskattningens rådgivning genom att skicka ett meddelande i MinSkatt (Funktioner > Meddelanden och kontakter > Meddelanden) eller genom att ringa 029 497 155.

Andra anvisningar om EMCS

Flyttning av beskattade produkter mellan EU-medlemsstater

Mottagande av produkter under ett uppskovsförfarande

Sidan har senast uppdaterats 16.1.2024