Deklaration och betalning av skatter på eget initiativ

Deklarera uppgifterna om moms, arbetsgivarprestationer och andra skatter som ska betalas på eget initiativ och betala skatterna på eget initiativ i e-tjänsten MinSkatt.

Anvisningarna på denna sida gäller alla företags- och samfundskunder. Det finns egna anvisningar för tillfälliga arbetsgivare samt för primärproducenter och bildkonstnär.

Deklarera och betala på nätet 

Deklarationer av moms, arbetsgivarprestationer och andra skatter på eget initiativ ska lämnas på nätet, exempelvis i e-tjänsten MinSkatt (skatt.fi/minskatt). Webbtjänsten Skattekonto har tagits ur bruk. 

Uppgifterna för 2017 ska lämnas på nätet: uppgifterna om moms, arbetsgivarprestationer och andra skatter på eget initiativ kan lämnas på papper endast av särskilda skäl (om det är omöjligt att deklarera elektroniskt på grund av exempelvis ett tekniskt hinder). 

MinSkatt -e-tjänst 

Läs mer om andra elektroniska sätt att deklarera.

Förfallodagen för deklaration och betalning av skatter på eget initiativ är den 12 dagen i månaden. Om den 12 dagen är en lördag eller helgdag flyttas förfallodagen till följande vardag. Den sista inlämningsdagen för elektroniska deklarationer och pappersdeklarationer är densamma. En pappersblankett kan användas endast i undantagssituationer.

Skatteperioder för moms och arbetsgivarprestationer kan vara olika långa.

Skatteperioden är i allmänhet en kalendermånad. Arbetsgivarprestationerna ska då deklareras och betalas senast den 12 dagen i månaden som följer efter utbetalningen av lönerna. Momsen ska deklareras och betalas den 12 dagen i den andra månaden efter skatteperioden: exempelvis en deklaration av moms för januari ska vara framme den 12 mars.

Om skatteperioden är ett kalenderårskvartal ska både arbetsgivarprestationerna och momsen deklareras och betalas senast den 12 dagen i den andra månaden efter kalenderårskvartalet. Exempelvis uppgifterna om det första kalenderårskvartalet ska deklareras senast den 12 maj.

Skatteperioden för moms kan även vara ett kalenderår. Då är förfallodagen undantagsvis inte den 12 dagen i månaden utan momsen ska deklareras och betalas före utgången av februari följande år.

Längre deklarationsperioder (kalenderårskvartal och kalenderår) gäller småföretag som separat ska ansöka om en längre skatteperiod. Läs mer om hur man ansöker om en längre skatteperiod

Kontrollera förfallodagarna för skatter i en kalender. Viktiga datum för företags- och samfundskunder

Om verksamheten läggs ned eller skatteperioden ändras

Kontrollera förfallodagen för deklarationen och betalningen om skatteperioden ändras eller verksamheten läggs ned. Ytterligare information: Deklaration och betalning av skatt på eget initiativ då verksamheten nedläggs eller skatteperioden ändras

Kontrollera förfallodagarna för skatter i en kalender

Viktiga datum för företags- och samfundskunder

Hur korrigerar man fel i deklarationen?

Felen korrigeras med en ny, ersättande deklaration. Alla uppgifter om skatteslaget lämnas på nytt, det räcker inte längre med att endast korrigera den felaktiga uppgiften.

Läs mer om korrigering av en skattedeklaration

Om deklarationen lämnas för sent

Om skatteperiodens första skattedeklaration lämnas för sent beräknas för den en förseningsavgift som är tre euro för varje förseningsdag under de första 45 dagarna. Den här förseningsavgiften är sammanlagt högst 135 euro.

Om deklarationen korrigeras senare och denna ersättande deklaration lämnas högst 45 dagar för sent tas ingen förseningsavgift ut.

Läs mer om förseningsavgifter

Hur ska man betala skatter på eget initiativ?

Skatteförvaltningen skickar inga giroblanketter för betalning av skatter på eget initiativ. Du ska betala skatterna med ett referensnummer för skatter på eget initiativ senast på förfallodagen för din egen skatteperiod. Referensnumret för skatter på eget initiativ visas i MinSkatt. Också den gamla skattekontoreferensen fungerar tills vidare.

Med referensen för skatter på eget initiativ kan du betala prestationer även på förhand. Betalningen används för skatten som betalas på eget initiativ först på skattens förfallodag. Lägg ändå märke till att om du har obetalda skatter så riktas alltid alla oanvända betalningar till skatter som förfaller till betalning i slutet av månaden, också till sådana skatter som ingår i betalningsarrangemang.

Du får ett sammandrag över kontotransaktioner som gäller skatter på eget initiativ en gång i månaden. 

Läs mer om sammandraget

Om du betalar skatten i MinSkatt har det på betalningsunderlaget för nätbetalningen antecknats bankkontonumret, referensen, mottagaren och betalningsdagen, så kunden behöver inte fylla i dem. Betalningens belopp är som standard den innevarande dagens saldo inklusive räntor, men det går att själv ändra på beloppet. Betalningsdagen är alltid den innevarande dagen.

Använd kontonumren för skatter på eget initiativ när du betalar. Kontonummer för skatter som betalas på eget initiativ:

Kontonummer för skatter som betalas på eget initiativ
BankIBANBIC
NordeaFI64 1660 3000 1176 25NDEAFIHH
Danske BankFI56 8919 9710 0007 24DABAFIHH
OPFI35 5000 0120 2535 04 OKOYFIHH

Betalningar som gjorts via Nordea, OP och Danske Bank syns i MinSkatt vanligtvis under följande vardag efter betalningsdagen och betalningar som gjorts via andra banker inom två vardagar. Det kan dock ibland ta längre innan betalningarna förmedlas från banken. Om betalningen inte visas i MinSkatt ska du kontrollera läget på nytt nästa dag. Även om förmedlingen av betalningen skulle ta längre än vanligt, anses som betalningsdag den dag som banken har registrerat som betalningsdag.

Det är viktigt att du använder rätt referensnummer när du betalar skatter. Med hjälp av referensnumret allokerar Skatteförvaltningen prestationen till godo för rätt betalare utan dröjsmål.

 • Referensnumret för skatter på eget initiativ: använd referensnumret för att betala skatter på eget initiativ. Till skatter på eget initiativ hör t.ex. moms och arbetsgivarprestationer. När du betalar skatter på eget initiativ som nätbetalning via MinSkatt överförs referensnumret och andra uppgifter om betalningen direkt till betalningsunderlaget i nätbanken. Du hittar referensnumret också i betalningsuppgifterna för sammandraget eller i MinSkatt under Funktioner > Betala skatter eller ansök om återbäring.
 • Kundreferensnumret: använd kundreferensnumret för att betala försenade skatter på initiativ. Du hittar kundreferensnumret på sammandraget i MinSkatt vid uppgifterna för obetalda skatter på initiativ. Observera att en betalning som du inbetalat med kundreferensen kan också användas för samfundens inkomstskatter som förfallit till betalning tidigare. En betalning med referensen för skatter på eget initiativ används för skatter på eget initiativ.

Om det på sammandraget saknas skatter som har deklarerats eller betalningar som har betalats, ska du kontrollera att deklarationen har lämnats för den rätta skatteperioden och att rätt referensnummer har använts vid betalningen. Det är möjligt att följa med uppgifterna i MinSkatt redan innan sammandraget har skapats.

 • Skattekontots referensnummer: Den gamla skattekontoreferensen är än så länge i bruk och betalningarna allokeras rätt. Ta ändå i bruk referensnumret för skatter på eget initiativ så fort som möjligt så att betalningarna allokeras rätt även i fortsättningen. Du hittar referensnumret i MinSkatt. I tjänsten Palkka.fi används fortfarande skattekontoreferensen.

Använd referensnumrets internationella format, dvs. RF-formatet. Skriv alltså referensnumret i sin helhet, också bokstäverna RF (exempelvis RFXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX). Går det av någon orsak inte att mata in RF-referensen kan de fyra första tecknen (i exemplet RFXX) utelämnas.

Om du betalar skatter på eget initiativ efter förfallodagen ska du utöver skatten också betala dröjsmålsränta. År 2018 är dröjsmålsräntan 7 %. Ränteprocenten fastställs årligen. För obetalda skatter ackumuleras ränta från förfallodagen till och med betalningsdagen.

Ett sammandrag över skatter på eget initiativ skapas den sista dagen i månaden. Om saldot då är negativt, det vill säga om det finns obetalda skatter på eget initiativ, visas det i sammandraget en betalningspåminnelse om obetalda skatter.  I sammandraget finns det också anvisningar för betalning.

Kontrollera det belopp som ska betalas och dröjsmålsräntan på betalningsdagen i MinSkatt (skatt.fi/minskatt). Observera dock att beloppet av räntan inte kan räknas ut i MinSkatt om du inte har lämnat en deklaration av alla skatter som ska betalas på eget initiativ eller om de ännu inte har beaktats i saldot i MinSkatt.

Betalningarna används för skatter och andra fordringar vanligtvis i ordning enligt förfallodagen och preskriptionstiden (från den äldsta till den senaste). Ordningen har reglerats närmare i lagen om skatteuppbörd. Om det för skatten har ackumulerats dröjsmålsräntor, betalas de först och därefter betalas skatten (kapitalet).

Det belopp som är avsett som betalning för skatter på eget initiativ används till de skatter på eget initiativ som förfallit till betalning först. En oanvänd betalning hålls kvar för att vänta på kommande skatter på eget initiativ i enlighet med återbäringstidpunkten och -gränsen och den används när skatter förfaller till betalning. Den sista dagen i månaden eller vid återbäringen kan betalningen också användas för skulder som inte gäller skatter på eget initiativ. Om det ännu finns oanvänd betalning kvar efter det används den som betalning för någon annan myndighets fordringar eller återbärs till kunden.

Om du betalar skatter på eget initiativ före förfallodagen, ackumuleras det krediteringsränta för det belopp som du betalat. Krediteringsräntan räknas från betalningsdagen till förfallodagen för skatterna. Krediteringsränta betalas endast för det belopp som används till skatterna.

Krediteringsräntan är referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter. Krediteringsräntan är dock alltid minst 0,5 %. Krediteringsräntans storlek justeras årligen. Räntan för år 2018 är 0,5 %.

Vilka skatter är skatter på eget initiativ?

Med skatter på eget initiativ avses skatter som Skatteförvaltningen inte separat påför utan vars belopp betalaren själv räknar ut, deklarerar och betalar. Överlåtelseskatt och förskottskomplettering är dock inte sådana skatter på eget initiativ som avses i denna anvisning. Tidsfristerna för deklaration och betalning har reglerats i lagen. 

Skatter på eget initiativ är:

 • Mervärdesskatt
 • Arbetsgivarprestationer
 • Apoteksskatt
 • Lotteriskatt
 • Förskottsinnehållning på inkomst av virkesförsäljning
 • Förskottsinnehållning från aktiebolag, andelslag eller andra samfund
 • Förskottsinnehållning på räntor och andelar
 • Förskottsinnehållning på dividender och överskott från andelslag
 • Källskatt på dividender (hos begränsat skattskyldiga)
 • Källskatt på räntor och royaltyer (hos begränsat skattskyldiga)
 • Källskatt på ränteinkomst (hos allmänt skattskyldiga)
 • Försäkringspremieskatt

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken