Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Återbäringsanmälan om moms för kommuner och välfärdsområden

Kommuner och välfärdsområden har rätt till återbäring på skatt som ingår i en anskaffning från vilken avdrag inte får göras och från vilken det inte går att få ett avdrag som hänför sig till verksamhet som omfattas av så kallad nollskattesats. Välfärdsområdena och kommunerna har dessutom rätt till återbäring för den kalkylerade skatten på vissa skattefria anskaffningar. De som har rätt till återbäring ska lämna en återbäringsanmälan till Skatteförvaltningen.

Med kommun avses även samkommuner och landskapet Åland. Med välfärdsområden avses också välfärdssammanslutningar samt Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen vilka har organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendet. Alla dessa har rätt till momsåterbäring.

Varför samlas uppgifter in med en återbäringsanmälan?

Med återbäringsanmälan samlas det in uppgifter som EU och finansministeriet använder i sina uppföljningar och rapporteringar. Skatteförvaltningen lämnar uppgifterna årligen till finansministeriet och de används för att räkna ut momsbasen för EU:s egna medel.

Vilka uppgifter ska anges i återbäringsanmälan?

Kommunerna och välfärdsområdena ska i återbäringsanmälan ange både det sammanlagda beloppet av skatter som de fått som återbäring och det sammanlagda beloppet av kalkylerade skatter som de fått som återbäring. De sammanlagda återbäringsbeloppen anges som separata poster för hela året. I återbäringsanmälan ska också anges sådana ändringar eller uppgifter som eventuellt inte anmälts för det föregående året.

Observera att kommunen och välfärdsområdet ska ange de skatter som berättigar till återbäring också månatligen i momsdeklarationens punkt "Moms som ska dras av". I återbäringsanmälan anges endast återbäringen och den kalkylerade återbäringen men inte de momser som hänför sig till den momspliktiga affärsverksamheten och som har deklarerats som avdragbara momser i momsdeklarationen.

Läs närmare anvisningar om anmälan av återbäringar: Anvisning om mervärdesbeskattning av kommuner och välfärdsområdenom (kapitel 3 Återbäringssystemet)

När och hur ska uppgifterna lämnas?

Kommunerna och välfärdsområdena ska lämna återbäringsanmälan för kalenderåret före utgången av februari året efter kalenderårets slut. Välfärdsområdena anmäler det sammanlagda beloppet av kalkylerade skatter för första gången för 2023.

Lämna återbäringsanmälan elektroniskt i MinSkatt. Uppgifterna kan av särskilda skäl anmälas med ett fritt formulerat dokument. Det finns ingen pappersblankett för anmälan.

Kan uppgifterna korrigeras?

Det är möjligt att korrigera uppgifter till och med den 31 mars i MinSkatt. Om det saknas uppgifter som upptäcks efter slutet av mars går det att anmäla och korrigera dem i följande års återbäringsanmälan.

Försummelseavgift

Om kommunen eller välfärdsområdet försummar anmälan kan det leda till att en försummelseavgift påförs. Bestämmelserna om försummelseavgiften finns i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

Sidan har senast uppdaterats 12.12.2023