Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Försäkringspremiebeskattning

Företag och personer som är skyldiga att betala försäkringspremieskatt ska registrera sig som försäkringspremieskattskyldiga. De ska också deklarera och betala försäkringspremieskatt på skattepliktiga försäkringspremier som betalats till dem enligt försäkringsavtal.

Vilka är försäkringspremieskattskyldiga?

I regel är finska försäkringsbolag och andra försäkringsanstalter som bedriver försäkringsrörelse i Finland försäkringspremieskattskyldiga. Även utländska EES-försäkringsbolag är skattskyldiga i Finland om de bedriver verksamhet i Finland baserat på rätten att fritt tillhandahålla försäkringstjänster. Ett EES-försäkringsbolag ska lämna in en etableringsanmälan till Finansinspektionen om det i Finland börjar fritt tillhandahålla försäkringstjänster. Finansinspektionen registerför de EES-försäkringsbolag som lämnar in anmälan.

I vissa situationer kan försäkringstagaren ha ansvaret för försäkringspremieskatten. Läs mer om när försäkringstagaren kan ha ansvaret för försäkringspremieskatten.

På vilka försäkringar ska skatten betalas?

Försäkringspremieskatt ska i Finland betalas bland annat för olika egendoms-, avbrotts- och ansvarsförsäkringar.

Vilka försäkringar är skattefria? Läs mera i anvisningen Beskattning av försäkringspremier i Finland (kapitel 3).

Försäkringspremieskattesats och skattegrund

Skattesatsen för försäkringspremieskatten är 24 %.

Skatten beräknas antingen på basis av de försäkringspremier som influtit eller de premier som betalats (4 § i försäkringspremieskattelagen). Även brandskyddsavgiften och trafiksäkerhetsavgiften inräknas i skattegrunden.

Registrera dig som försäkringspremieskattskyldig i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi

Anmälan till registret över försäkringspremieskattskyldiga ska lämnas i företags- och organisationsdatasystemet. Du kan anmäla dig som som försäkringspremieskattskyldig eller ändra och avsluta registreringen i företags- och organisationsdatasystemet med blanketterna Y1–Y6. Ytterligare information på (ytj.fi).

Deklarera och betala försäkringspremieskatten i MinSkatt

Lämna en försäkringspremieskattedeklaration varje månad i MinSkatt genom att på fliken Egna skatteslag klicka på länken Lämna en försäkringspremieskattedeklaration i punkten Försäkringspremieskatt. I MinSkatt kan du också betala försäkringspremieskatten.

Skatteperioden för försäkringspremieskatten är alltid en kalendermånad. Deklarera och betala försäkringspremieskatten för kalendermånaden senast den 12 dagen i den månad som följer efter kalendermånaden (till exempel premierna för juni den 12 juli). Om den 12 dagen är en lördag eller helgdag räcker det att deklarationen är framme och skatten betalad den därpå följande vardagen. Läs mera om betalning av skatten.

Deklarera försäkringspremieskatten för varje skatteperiod även om du inte bedrivit någon försäkringspremieskattepliktig verksamhet under skatteperioden i Finland. Om verksamheten är säsongbetonad eller avbryts för flera månader kan du lämna försäkringspremieskattedeklarationen på förhand. Välj då i försäkringspremieskattedeklarationen punkten Ingen verksamhet under skatteperioden. Du kan lämna denna deklaration för den innevarande skatteperioden och de följande 6 månaderna.

Du får använda pappersblanketten endast i undantagsfall, till exempel om det inte går att deklarera elektroniskt på grund av tekniska hinder.

Lämna uppgifterna på skattedeklarationen av skatter på eget initiativ (4001r) i punkten Uppgifter om andra skatter som betalas på eget initiativ (skattekod 16). Sammanslå inte uppgifterna för olika skatteperioder i samma deklaration, utan lämna alltid uppgifterna för varje månad på sin egen blankett.

Skatteperioden för försäkringspremieskatten är alltid en kalendermånad. Anteckna skatteperiodens nummer enligt följande:

  • Ange månadens nummer (1–12) som skatteperiod. Ange dessutom året för skatteperioden med fyra siffror. Exempel: Om du deklarerar uppgifter för mars 2022, ska du anteckna 3 som skatteperiod och 2022 som år.
  • Om det inte förekommit någon försäkringspremieskattepliktig verksamhet under skatteperioden ska du anteckna noll i punkten Skatt att betala.

Korrigering av försäkringspremieskattedeklaration

Om du märker fel i en försäkringspremieskattedeklaration, ska du korrigera felen direkt. Korrigera felen genom att lämna in en ersättande skattedeklaration för den skatteperiod som de felaktiga uppgifterna gäller.

Den ersättande deklarationen ersätter hela den tidigare deklarationen. Därför ska du utöver de korrigerade uppgifterna på nytt även lämna de uppgifter som redan varit korrekta. Du kan använda den tidigare deklarationen som mall.

Glöm inte heller att betala den skatt som saknas, om du ursprungligen har deklarerat skatt till ett för litet belopp.

Om du behöver mera information

I frågor som gäller försäkringspremiebeskattningen kan du skicka e-post (vakuutusmaksuvero(a)vero.fi).

Sidan har senast uppdaterats 18.4.2024