Försäkringspremiebeskattning

Försäkringspremieskattskyldighet i Finland

I regel är försäkringsgivare, både finska bolag och utländska bolag som bedriver försäkringsrörelse i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), skyldiga att rapportera och betala skatt till staten för de skattepliktiga försäkringspremier som de erhåller med stöd av försäkringsavtal.

Undantagsvis kan försäkringstagaren, antingen en privatperson eller ett företag, vara försäkringspremieskattskyldig. Försäkringstagaren är försäkringspremieskattskyldig om en försäkringspremieskattepliktig försäkringspremie betalas till en försäkringsgivare som inte bedriver försäkringsrörelse i Finland eller inte har hemvist i Finland. I dylika fall är det i praktiken fråga om försäkringsbolag som bedriver försäkringsrörelse utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Försäkringstagaren ska då registrera sig som försäkringspremieskatteskyldig samt rapportera och betala försäkringspremieskatt till staten.

På vilka försäkringar skall skatten betalas?

Försäkringspremieskatten betalas i huvudsak på olika sak-, ansvars- och avbrottsförsäkringar.

Försäkringspremieskatt betalas dock inte på försäkringar som har stadgats i lagen om skatt på vissa försäkringspremier.

Skattesats

Skattesatsen på försäkringspremier är  24 % (i Finland). 

Skatten beräknas på basis av antingen influtna eller betalda försäkringspremier (3 § och 4 § i försäkringspremieskattelagen). I brandförsäkringar inräknas även en brandskyddsavgift om 3 % i skattegrunderna.

Registrering som försäkringspremieskattskyldig

Man anmäler sig som försäkringspremieskattskyldig eller ändrar och avslutar registreringen med Patent- och registerstyrelsens blanketter Y1–Y6. Ytterligare information www.ytj.fi.

Deklaration och betalning om försäkringspremieskatt

Försäkringspremieskatten är en skatt som varje månad ska deklareras och betalas på deklarationen av skatter på eget initiativ i e-tjänsten MinSkatt.

Deklarera och betala försäkringspremieskatten för kalendermånaden senast den 12 dagen i den månad som följer efter kalendermånaden (t.ex. premierna för juni den 12 juli).

Om den försäkringspremieskattepliktiga verksamheten är säsongbetonad eller avbryts för flera månader kan avbrottet anmälas på förhand med deklarationen av skatter på eget initiativ. Om det inte förekommit någon försäkringspremieskattepliktig verksamhet under skatteperioden, välj punkten "Ingen verksamhet under skatteperioden" i deklarationen.

Kontaktuppgifter

Om ni har frågor om försäkringspremiebeskattningen, vänligen kontakta oss via e-post: vakuutusmaksuvero(a)vero.fi.