Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Utbetalning av återbäring på moms, punktskatt och övriga skatter på eget initiativ

Du kan få återbäring på skatter på eget initiativ i följande situationer:

  • ditt företag har mer moms att dra av än att betala, det vill säga momsen för skatteperioden är negativ
  • den skatt som du redan betalat minskar till exempel på grund av att du korrigerar ett fel i skattedeklarationen
  • du har betalat med referensnumret för skatter på eget initiativ och din inbetalning har blivit oanvänd 
  • du har lämnat återbäringsansökan som Skatteförvaltningen har godkänt (t.ex. ansökan om återbäring av punktskatt).

Om du har förfallna skatter eller andra fordringar används återbäringen till dem innan den återstående delen betalas in på ditt konto. Återbäringen kan också användas till sådana skatter för vilka ett betalningsarrangemang har gjorts. Dessutom kan Skatteförvaltningen använda återbäringen till att betala sådana skatter som du ansvarar för till exempel i ett bolag eller en sammanslutning. Om din återbäring används till att betala skatter får du ett meddelande om detta i sammandraget av skatterna och i MinSkatt. Återbäringen kan också utmätas. Utsökningsmyndigheten skickar dig ett meddelande om utmätningen.

Återbäringen kommer på ditt bankkonto cirka en vecka efter att återbäringen behandlats. Återbäringen betalas in på det konto som Skatteförvaltningen har i sina uppgifter. Återbäringar som understiger 10 euro utbetalas inte.

Du kan ändra återbäringstidpunkten i MinSkatt

Skatteförvaltningen betalar ut återbäringar på skatter på eget initiativ genast efter behandlingen, om du inte i MinSkatt har valt någon annan återbäringstidpunkt eller fastställt en återbäringsgräns.

I MinSkatt kan du ändra återbäringstidpunkten och återbäringsgränsen. Du kan välja om återbäringen betalas ut genast efter behandlingen eller om den stannar kvar för att vänta på kommande skatter.

Om du har förfallna skatter används återbäringen till att betala dem och endast det återstående beloppet betalas in på ditt konto. Återbäringen används till skatter även om de ingår i ett betalningsarrangemang. Återbäringen kan också utmätas.

Läs anvisningarna: Så här ändrar du i MinSkatt alternativen till återbäring av skatter på eget initiativ

De alternativa återbäringstidpunkterna

Detta återbäringsalternativ innebär att Skatteförvaltningen betalar ut återbäringen genast och att återbäringen blir inte blir kvar för att vänta på kommande skatter som förfaller till betalning senare. Negativ moms kan dock återbäras först efter den allmänna förfallodagen i den månad som följer efter skatteperioden. Observera att om dina egna inbetalningar inte har använts, ska du separat begära återbäring av dem. Ytterligare information om återbäringsbegäran finns i punkten ”Återbäring på en oanvänd betalning” i denna anvisning.

Exempel 1: Skatteperioden för ett bolag är en kalendermånad. Den 4 mars har bolaget deklarerat negativ moms för januari och arbetsgivarprestationer för februari samt punktskatt för januari. Bolaget har inga obetalda skatter. Den negativa momsen återbärs genast efter behandlingen. Återbäringen används inte till de arbetsgivarprestationer eller punktskatter som förfaller till betalning den 12 dagen.

Exempel 2: Skatteperioden för ett bolag är en kalendermånad. Bolaget har deklarerat negativ moms och arbetsgivarprestationer för januari den 4 februari, det vill säga före den allmänna förfallodagen i månaden efter skatteperioden (12.2). Bolaget har även tidigare förfallna skatter som ingår i ett betalningsarrangemang.

Den negativa momsen används till att betala de arbetsgivarprestationer som förfaller till betalning den 12 februari. Innan återbäringen kan utbetalas används den negativa momsen till de förfallna skatter som ingår i betalningsarrangemanget. Om bolaget har skuld i utsökning kan återbäringen utmätas innan den hinner till utbetalning. Den eventuella återstående andelen återbärs inom cirka en vecka.

Exempel 3: Den negativa momsen används till att betala punktskatt. Den 12 februari, alltså i god tid före den allmänna förfallodagen för skatteperioden, har bolaget deklarerat 500 euro i negativ moms för januari. Den 12 februari förfaller 5 000 euro i alkoholskatt för december. Den negativa momsen används till alkoholskatten på förfallodagen.

Rättelse av negativ moms när skatteperioden börjat 1.1.2022 eller senare:

Bolaget korrigerar de 500 euro i negativ moms som det deklarerat den 12 februari. Det korrigerade beloppet är endast 300 euro.

De 500 euro i negativ moms som använts till att betala en del av alkoholskatten återtas inte, alltså alkoholskatten behöver inte betalas på nytt. Däremot påför Skatteförvaltningen bolaget att betala tillbaka 200 euro moms eftersom den negativa momsen på grund av att den rättats har minskat med 200 euro.

Samtidigt ska också dröjsmålsränta betalas eftersom den negativa momsen ursprungligen använts till ett för stort belopp den 12 februari. Ränta tas ut från och med den 13 februari. Bolaget kan i MinSkatt kontrollera det belopp av moms inklusive ränta som det ska betala på betalningsdagen.

Om det negativa momsbeloppet rättas så att det blir mindre före förfallodagen för skatteperioden är förfallodagen för den återkrävda momsen samma dag som korrigeringen deklareras. Förfallodagen kan alltså infalla tidigare än den allmänna förfallodagen för skatteperioden.

Rättelse av negativ moms när skatteperioden har gått ut senast den 31 december 2021:

Bolaget korrigerar de 500 euro i negativ moms som det deklarerat den 12 februari. Det korrigerade beloppet är endast 300 euro.

Eftersom den negativa momsen på 500 euro som använts till att betala en del av alkoholskatten minskar med 200 euro, ska bolaget betala 200 euro i alkoholskatt på nytt. Det ska också betala dröjsmålsränta på de 200 euro som saknas. Räntan beräknas från och med dagen efter förfallodagen, det vill säga från och med den 13 februari.

Om du väljer det här alternativet, stannar återbäringen kvar för att vänta på den följande förfallodagen för skatter på eget initiativ, det vill säga den 12 dagen i månaden. Om den 12 dagen i månaden inte är en bankdag, flyttas förfallodagen till följande bankdag. Om det finns återbäring kvar efter betalningen av de skatter på eget initiativ som förfallit till betalning, används återbäringen till andra förfallna skatter eller skatter som ingår i ett betalningsarrangemang. Återbäringen kan också utmätas. Det belopp som återstår efter detta återbärs efter den 12 dagen i månaden.

Om du väljer det här alternativet, återbärs också den oanvända delen av de inbetalningar som du betalat med referensnumret för skatter på eget initiativ.

Exempel 4: Skatteperioden för ett bolag är en kalendermånad. Den 4 mars har bolaget lämnat en deklaration av negativ moms för januari och arbetsgivarprestationerna för februari. Följande förfallodag efter deklarationsdagen är den 12 mars. Den negativa momsen används till att betala de arbetsgivarprestationer som förfaller då. Om det ännu återstår av återbäringen, används den till eventuella andra obetalda skatter. Resten av återbäringen betalas in på bolagets konto.

Exempel 5: Den 15 mars har ett bolag deklarerat 1 000 euro i negativ moms för februari. Bolaget har inte betalat arbetsgivarprestationerna för februari. Förfallodagen för dem var den 12 mars. Av den negativa momsen för februari används 400 euro till arbetsgivarprestationerna och dröjsmålsräntorna för februari. Av det återstående beloppet på 600 euro som återstår av den negativa momsen används 380 euro till de arbetsgivarprestationer som förfaller till betalning på den förfallodag som följer efter deklarationsdagen (dvs. 12.4). Det återstående beloppet på 220 euro betalas efter detta in på bolagets konto.

Obs! Om du deklarerar negativ moms eller betalar skatter på eget initiativ just på förfallodagen för skatter på eget initiativ, återbärs den andel som återstår av dessa genast efter denna dag.

Exempel 6: Den 12 maj deklarerar bBolaget deklarerar 3 000 euro i sådan moms som ska återbäras för mars den 12 maj. Samma dag förfaller 5 000 euro i arbetsgivarprestationer för april till betalning. Bolaget betalar också arbetsgivarprestationerna samma dag. Den negativa momsen används till att betala arbetsgivarprestationerna genast den 12 maj. Därför blir beloppet på 3 000 euro av den inbetalning som var avsedd för arbetsgivarprestationerna oanvänt. Denna oanvända del återbärs till bolaget.

Om du väljer det här alternativet, stannar återbäringen kvar för att vänta på kommande skatter eller andra fordringar av Skatteförvaltningen. Återbäringen betalas alltså inte automatiskt in på bankkontot. Dina egna inbetalningar och alla återbäringar på skatter på eget initiativ förvaras: negativ moms, återbäring på grund av att skattebeloppet minskar, skatt som återbärs på ansökan  och krediteringsränta. Du kan dock separat begära att återbäringen betalas in på ditt konto. Lämna en återbäringsbegäran i MinSkatt. Summan du ber om återbärs om det inte finns hinder för att betala ut återbäringen.

Läs anvisningen: Så här ändrar du i MinSkatt alternativen till återbäring av skatter på eget initiativ

På den sista dagen i månaden används dock oanvända betalningar och återbäringar till eventuella skatteskulder, såsom skatter som ingår i ett betalningsarrangemang eller obetalda förskotts- eller kvarskatter.

Exempel 7: Skatteperioden för ett bolag är en kalendermånad. Den 4 mars deklarerar bolaget 10 000 euro i negativ moms för januari och 8 000 euro i arbetsgivarprestationer för februari. Den negativa momsen används för att betala de arbetsgivarprestationer som förfaller till betalning den 12 mars och resten blir kvar för att vänta på kommande skatter som förfaller. Bolaget betalade inte förskottsskatteraten på 1 000 euro för mars. Förfallodagen var den 23 mars. Den sista dagen i månaden finns det ännu kvar oanvänd negativ moms och den används till den obetalda förskottsskatten och dröjsmålsräntan. Ränta beräknas från och med dagen efter förfallodagen till och med månadens sista dag (dvs. 24.3–31.3).

Exempel 8: Kunden har ansökt om totalt 1 500 euro i återbäring av punktskatt på flytande bränslen. Skatteförvaltningen har den 8 mars godkänt ansökan. Kunden ska betala 900 euro i moms. Förfallodagen är den 12 mars. På förfallodagen används återbäringen på punktskatt till att betala momsen och 600 euro stannar kvar för att vänta på kommande skatter som förfaller till betalning.

Att ställa en återbäringsgräns i MinSkatt

Du kan definiera ett eurobelopp som återbäringsgräns om du som återbäringstidpunkt har valt Återbäring genast efter behandling eller Återbäring efter nästa allmänna förfallodag. Då återbär Skatteförvaltningen till ditt konto endast den del av de oanvända återbäringarna som överskrider denna eurogräns. Resten förvaras för att betala skatter som förfaller till betalning senare. Återbäringen kan dock användas till att betala andra skatter än skatter på eget initiativ som förfallit till betalning eller andra fordringar i slutet av månaden, även om du fastställt en återbäringsgräns.

Läs anvisningarna: Så här ändrar du i MinSkatt alternativen till återbäring av skatter på eget initiativ

Krediteringsränta betalas på återbäringar

Du får krediteringsränta på det belopp som återbärs. Krediteringsräntan är referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter. Krediteringsräntan är dock alltid minst 0,5 %. Krediteringsräntan justeras årligen. Räntan för 2024 är 2 %. Krediteringsräntan utgör inte beskattningsbar inkomst.

Återbäringar betalas in på bankkonto

Det belopp som återbärs betalas in på det bankkonto som du har angett. Observera att det i Skatteförvaltningens kunduppgifter samtidigt kan finnas endast ett giltigt bankkontonummer. Du kan anmäla kontonumret eller en ändring av det i MinSkatt.

Läs anvisningen: Så här anmäler du kontonumret i MinSkatt

Om du inte har anmält ditt kontonummer betalar Skatteförvaltningen skatteåterbäringen via Nordea i form av en betalningsanvisning. Skatteåterbäringar som underskrider 15 euro betalas dock som betalningsanvisningar endast om du separat begär om detta. Närmare anvisningar om att lyfta återbäringen finns i den betalningsanvisning som banken skickat. En betalningsanvisning kan endast skickas till en adress i Finland.

Brister i deklarationerna hindrar utbetalning av återbäring

En återbäring kan inte betalas ut om inte alla skattedeklarationer oberoende av skatteslag har lämnats eller om de innehåller brister. Bristerna i deklarationerna visas i MinSkatt dagen efter den utsatta dagen för deklarationen.

Exempel 9: Ett aktiebolag deklarerar negativ moms för mars den 12 maj. Bolaget har dock inte för det föregående året lämnat en inkomstskattedeklaration som bolaget borde ha lämnat senast den 31 mars. Skatteförvaltningen betalar inte ut återbäringen men använder den negativa momsen till att betala skatter som förfaller till betalning. När bolaget lämnar den inkomstskattedeklaration som saknas återbärs återstoden av den negativa momsen på företagets konto. Förutsättningen är att bolaget inte har förfallna skatter eller andra hinder för återbäringen. Återbäringen kan också utmätas.

Återbäring på en oanvänd betalning

Om du har gjort en inbetalning med referensnumret för skatter på eget initiativ men summan har blivit oanvänd, kan du be att Skatteförvaltningen återbär inbetalningen. Om du har andra förfallna skatter obetalade än skatter på eget initiativ eller skatter som ingår i ett betalningsarrangemang, används det belopp du inbetalat dock först till dem. Du kan lämna en återbäringsbegäran i MinSkatt: Så här ändrar du i MinSkatt alternativen till återbäring av skatter på eget initiativ

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024