Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Källskatt på dividender, överskott från andelslag och räntor (begränsat skattskyldiga) – så här deklarerar och betalar du skatten

Utländska samfund och de utländska medborgare som är bosatta utomlands är begränsat skattskyldiga i Finland. Om de får dividend eller ränta från Finland tar betalaren ut den slutliga källskatten i samband med utbetalningen.

Obs. Ingen källskatt tas ut på de inkomster av virkesförsäljning som betalats till begränsat skattskyldiga, utan i stället tas det ut förskottsinnehållning på dem. Läs anvisningarna om hur förskottsinnehållning på inkomst av virkesförsäljning ska deklareras

Du kan deklarera och betala källskatt i MinSkatt. Kom också ihåg att lämna en årsanmälan om uppgifterna.

Gå till MinSkatt

Du kan också lämna uppgifterna exempelvis via tjänsten Ilmoitin.fi.

Skatteperioden, det vill säga den period för vilken du ska deklarera och betala skatten, är i regel en kalendermånad. Deklarera och betala förskottsinnehållningen senast

 • den 12 dagen i den månad som följer efter skatteperioden, om skatteperioden är en månad
 • den 12 dagen i den andra månaden efter skatteperioden, om skatteperioden är ett kvartal. Det vill säga om det handlar om en deklaration för det första kvartalet (januari–mars) är den utsatta dagen för deklarationen den 12 maj.

Om den 12 dagen är en lördag eller helgdag räcker det att deklarationen är framme och skatten betalad den därpå följande vardagen.

Så här deklarerar du källskatter i MinSkatt

 1. Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)
 2. Välj på ingångssidan fliken Alla skatteslag.
 3. I punkten Skatter på eget initiativ ska du välja länken Deklarationer av skatter på eget initiativ.
 4. Du ska enligt prestationen välja antingen punkten
  • Källskatt på räntor och royaltyer (hos begränsat skattskyldiga) eller
  • Källskatt på dividender och på överskott från andelslag (hos begränsat skattskyldiga)
   och klicka på punkten Välj period
 5. ”Välj deklaration” vid slutdatumet för den period för vilken du vill lämna en deklaration.

Källskatt på räntor (hos begränsat skattskyldiga)

Deklarera de källskatter som tagits ut på avkastningen av ett aktiesparkonto i MinSkatt på deklarationen Källskatt på räntor och royaltyer. Svara ”Ja” på frågan ”Deklarerar du källskatt som tagits ut på avkastning av ett aktiesparkonto? ” Du kan inte ange uppgifterna på en pappersblankett. Om du också deklarerar källskatter på andra räntor (begränsat skattskyldiga) ska du lämna en egen deklaration av dem.

Källskatt på dividender och på överskott från andelslag (hos begränsat skattskyldiga)

Deklarera källskatten på dividender för den skatteperiod under vilken dividenden kan lyftas. Du ska endast ange beloppet av den källskatt som tagits ut på dividenden i uppgifterna om skatter på eget initiativ, inte hela dividendbeloppet. Utdelning av tillgångar ur en fond för fritt eget kapital likställs med dividend. Därmed ska du också ange den källskatt som tagits ut på dem.

Deklarera också den källskatt som tagits ut på de överskott av andelslag som betalats till begränsat skattskyldiga.

Du får använda pappersblanketten endast i undantagsfall, till exempel om det inte går att deklarera elektroniskt på grund av tekniska hinder. Länken till blanketten finns nere på sidan.

Anvisningar till dem som deklarerar på papper:

Ange uppgifterna på skattedeklarationen av skatter på eget initiativ (4001r) i punkten Uppgifter om andra skatter som betalas på eget initiativ:

 • Källskatt på ränteinkomst (från begränsat skattskyldiga): skattekod 69
 • Källskatt på dividender och på överskott från andelslag (från begränsat skattskyldiga): skattekod 39

Anteckna skatteperiodens nummer enligt följande:

 • Om skatteperioden är en kalendermånad ska du anteckna månadens nummer som skatteperiod (1–12). Exempel: Om du deklarerar uppgifter för mars ska du anteckna 3 som skatteperiod.
 • Om skatteperioden är ett kvartal ska du anteckna skatteperioden som ett nummer (1, 2, 3 eller 4). Exempel: Om du deklarerar uppgifter för det andra kvartalet (april–juni) ska du anteckna 2 som skatteperiod.

Anteckna dessutom skatteperiodens årtal med fyra siffror.

Källskatt på dividender kan deklareras högst 12 månader på förhand.

Anmäl de källskattepliktiga prestationerna även i årsanmälan. Lämna årsanmälan före utgången av januari det år som följer efter året då källskatten togs ut.

Läs mer om årsanmälningar.

Om du upptäcker ett fel i en deklaration ska du korrigera felet utan dröjsmål. Du måste korrigera de felaktiga uppgifterna även om skattebeloppet inte ändras. Du kan korrigera uppgifterna i MinSkatt.

Korrigera felet genom att lämna en ersättande skattedeklaration för den skatteperiod som felet gäller. Ange i deklarationen utöver de nya och ändrade uppgifterna även de uppgifter som var korrekta i den ursprungliga deklarationen.

Om du korrigerar sådana uppgifter om vilka du redan har lämnat en årsanmälan ska du också korrigera årsanmälan. Läs mer om hur en årsanmälan korrigeras.

En kontoförvaltare, värdepapperscentral eller annan uppgiftslämnare med fullmakt (t.ex. en bank som sköter ärenden som avser dividendutbetalning på ett bolags vägnar vars aktier är i värdeandelsform) kan i stället för prestationsutbetalaren lämna uppgifterna om skatter på eget initiativ beträffande följande skatteslag:

 • 68 Förskottsinnehållning på räntor och andelar
 • 92 Förskottsinnehållning på dividender och på överskott från andelslag
 • 39 Källskatt på dividender och på överskott från andelslag (från begränsat skattskyldiga)
 • 69 Källskatt på ränteinkomst (från begränsat skattskyldiga)
 • 84 Källskatt på ränteinkomst (från allmänt skattskyldiga)

Förutsättningen är att kontoförvaltaren, värdepapperscentralen eller uppgiftslämnaren har fått en fullmakt av prestationsbetalaren (t.ex. av det bolag som delar ut dividender) att elektroniskt lämna dessa uppgifter om skatter på eget initiativ. Kontoförvaltaren, värdepapperscentralen eller uppgiftslämnaren ska ange sitt FO-nummer i deklarationen. I deklarationen anges inte FO-numret till exempel för programvaruleverantören eller den bokföringsbyrå som sköter ärendet. Uppgifterna kan lämnas som fil till exempel i Ilmoitin.fi.

Deklarationsanvisning (Postbeskrivning VSRMUUKV)

Ange FO-numret för kontoförvaltaren, värdepapperscentralen eller uppgiftslämnaren i något av följande punkter:

 • Beteckning för den kontoförvaltare som lämnat deklarationen (080)
 • Beteckning för den värdepapperscentral som lämnat deklarationen (088)
 • Beteckning för annan uppgiftslämnare som lämnat deklarationen (093)
  • En annan uppgiftslämnare är i allmänhet ett ombud som agerar på en utländsk betalares vägnar

Obs: Kundens FO-nummer (010) kan inte vara samma som Beteckningen för den som lämnat deklarationen (beteckningen för den kontoförvaltare, värdepapperscentral eller annan uppgiftslämnare som lämnat deklarationen). I en situation där kunden och kontoförvaltaren är densamma ska det i stället för kontoförvaltarens beteckning anges värdepapperscentralens beteckning som uppgiftslämnare.

Namnet på den värdepapperscentral som emitterat   (067)

Ange namnet på den värdepapperscentral som emitterat värdepappret. Uppgiften är obligatorisk när värdepapperet har emitterats i en inhemsk eller utländsk värdepappersfond.

Beteckningen för den värdepapperscentral som emitterat (068)

Ange det finska FO-numret eller ett utländskt   för den värdepapperscentral som emitterat värdepappret. Uppgiften är obligatorisk när värdepapperet har emitterats i en inhemsk eller utländsk värdepappersfond.

 • Om du deklarerar förskottsinnehållningar eller källskatter på dividender från ett bolag vars aktier är i värdeandelsform ska du alltid också ange beteckningen för värdepapperscentralen.
 • Om du deklarerar exempelvis förskottsinnehållningar eller källskatter på räntor ska du ange beteckningen för värdepapperscentralen när uppgiften finns.
Sidan har senast uppdaterats 18.12.2023