Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förskottsinnehållning på räntor och andelar – så här deklarerar och betalar du skatten

De som betalar ut bland annat räntor, vinstandelar och eftermarknadsgottgörelser till fysiska personer ska ta ut förskottsinnehållning.

Du kan ange uppgifterna om räntor och andelar i MinSkatt på Deklaration av förskottsinnehållning på räntor och andelar. Också förskottsinnehållningarna på avkastningar av aktiesparkonton anges på deklarationen av räntor och andelar. I MinSkatt kan du också betala skatterna. Kom också ihåg att lämna en årsanmälan om uppgifterna.

Gå till MinSkatt

Du kan också lämna uppgifterna exempelvis i Ilmoitin.fi.

Skatteperioden, det vill säga den period för vilken du ska deklarera och betala skatten, är i regel en kalendermånad. Deklarera och betala förskottsinnehållningen senast

 • den 12 dagen i den månad som följer efter skatteperioden, om skatteperioden är en månad
 • den 12 dagen i den andra månaden efter skatteperioden, om skatteperioden är ett kvartal. Det vill säga om det handlar om en deklaration för det första kvartalet (januari–mars) är den utsatta dagen för deklarationen den 12 maj.

Om den 12 dagen är en lördag eller helgdag räcker det att deklarationen är framme och skatten betalad den därpå följande vardagen.

Så här lämnar du uppgifter i MinSkatt

 1. Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)
 2. Välj på ingångssidan fliken Alla skatteslag.
 3. I punkten Skatter på eget initiativ ska du välja länken Deklarationer av skatter på eget initiativ.
 4. I punkten ”Förskottsinnehållning på räntor och andelar” ska du klicka på Välj period.
 5. Välj deklaration vid slutdatumet för den period för vilken du vill lämna en deklaration.

Obs: Om du deklarerar förskottsinnehållningar på avkastning av ett aktiesparkonto ska du svara ”Ja” på frågan ”Deklarerar du förskottsinnehållning som verkställts på avkastning av ett aktiesparkonto?” Du kan inte deklarera avkastning av ett aktiesparkonto på en pappersblankett. Om du dessutom deklarerar förskottsinnehållningar på andra räntor och andelar ska du lämna en egen deklaration av dem. 

Du får använda pappersblanketten endast i undantagsfall, till exempel om det inte går att deklarera elektroniskt på grund av tekniska hinder. Du hittar länken till blanketten längst ner på sidan.

Anvisningar till dem som deklarerar på papper:

Lämna uppgifterna på Skattedeklaration av skatter på eget initiativ (4001r) i punkten Uppgifter om andra skatter som betalas på eget initiativ (skattekod 68).

Anteckna skatteperiodens nummer enligt följande:

 • Om skatteperioden är en kalendermånad ska du anteckna månadens nummer som skatteperiod (1–12). Exempel: Om du deklarerar uppgifter för mars ska du anteckna 3 som skatteperiod.
 • Om skatteperioden är ett kvartal ska du anteckna skatteperioden som ett nummer (1, 2, 3 eller 4). Exempel: Om du deklarerar uppgifter för det andra kvartalet (april–juni) ska du anteckna 2 som skatteperiod.

Anteckna dessutom skatteperiodens årtal med fyra siffror.

Lämna årsanmälan före utgången av januari det år som följer efter året då förskottsinnehållningen verkställdes. 

Läs mer om att lämna en årsanmälan.

Om du upptäcker ett fel i en deklaration ska du korrigera felet utan dröjsmål. Du måste korrigera de felaktiga uppgifterna även om skattebeloppet inte ändras. Du kan i MinSkatt korrigera uppgifter om skatter på eget initiativ.

Korrigera felet genom att lämna en ersättande skattedeklaration för den skatteperiod som felet gäller. Ange i deklarationen utöver de nya och ändrade uppgifterna även de uppgifter som var korrekta i den ursprungliga deklarationen.

Om du korrigerar sådana uppgifter om vilka du redan har lämnat en årsanmälan ska du också korrigera årsanmälan. Läs mer om hur du korrigerar en årsanmälan.

En kontoförvaltare, värdepapperscentral eller annan uppgiftslämnare med fullmakt (t.ex. en bank som sköter ärenden som avser dividendutbetalning på ett bolags vägnar vars aktier är i värdeandelsform) kan i stället för prestationsutbetalaren lämna uppgifterna om skatter på eget initiativ beträffande följande skatteslag:

 • 68 Förskottsinnehållning på räntor och andelar
 • 92 Förskottsinnehållning på dividender och på överskott från andelslag
 • 39 Källskatt på dividender och på överskott från andelslag (från begränsat skattskyldiga)
 • 69 Källskatt på ränteinkomst (från begränsat skattskyldiga)
 • 84 Källskatt på ränteinkomst (från allmänt skattskyldiga)

Förutsättningen är att kontoförvaltaren, värdepapperscentralen eller uppgiftslämnaren har fått en fullmakt av prestationsbetalaren (t.ex. av det bolag som delar ut dividender) att elektroniskt lämna dessa uppgifter om skatter på eget initiativ. Kontoförvaltaren, värdepapperscentralen eller uppgiftslämnaren ska ange sitt FO-nummer i deklarationen. I deklarationen anges inte FO-numret till exempel för programvaruleverantören eller den bokföringsbyrå som sköter ärendet. Uppgifterna kan lämnas som fil till exempel i Ilmoitin.fi.

Deklarationsanvisning (Postbeskrivning VSRMUUKV)

Ange FO-numret för kontoförvaltaren, värdepapperscentralen eller uppgiftslämnaren i något av följande punkter:

 • Beteckning för den kontoförvaltare som lämnat deklarationen (080)
 • Beteckning för den värdepapperscentral som lämnat deklarationen (088)
 • Beteckning för annan uppgiftslämnare som lämnat deklarationen (093)
  • En annan uppgiftslämnare är i allmänhet ett ombud som agerar på en utländsk betalares vägnar

Obs: Kundens FO-nummer (010) kan inte vara samma som Beteckningen för den som lämnat deklarationen (beteckningen för den kontoförvaltare, värdepapperscentral eller annan uppgiftslämnare som lämnat deklarationen). I en situation där kunden och kontoförvaltaren är densamma ska det i stället för kontoförvaltarens beteckning anges värdepapperscentralens beteckning som uppgiftslämnare.

Namnet på den värdepapperscentral som emitterat   (067)

Ange namnet på den värdepapperscentral som emitterat värdepappret. Uppgiften är obligatorisk när värdepapperet har emitterats i en inhemsk eller utländsk värdepappersfond.

Beteckningen för den värdepapperscentral som emitterat (068)

Ange det finska FO-numret eller ett utländskt   för den värdepapperscentral som emitterat värdepappret. Uppgiften är obligatorisk när värdepapperet har emitterats i en inhemsk eller utländsk värdepappersfond.

 • Om du deklarerar förskottsinnehållningar eller källskatter på dividender från ett bolag vars aktier är i värdeandelsform ska du alltid också ange beteckningen för värdepapperscentralen.
 • Om du deklarerar exempelvis förskottsinnehållningar eller källskatter på räntor ska du ange beteckningen för värdepapperscentralen när uppgiften finns.
Sidan har senast uppdaterats 18.12.2023