Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

När ska jag betala gåvoskatt?

Du ska betala gåvoskatt på alla slags gåvor, till exempel pengar, värdepapper, fondandelar, bostadsaktier, fastigheter, bilar och djur eller värdeföremål som du fått i gåva.

Gåvotagaren betalar alltid gåvoskatten. Du ska betala gåvoskatt då

  • du får en gåva vars värde är 5 000 euro eller mera
  • du inom en treårsperiod har fått flera gåvor av samma gåvogivare och gåvornas sammanlagda värde är 5 000 euro eller mera.

Dessutom ska gåvotagaren lämna en gåvoskattedeklaration. Läs mer i anvisningar för deklaration och betalning

Hur mycket kan ges i gåva skattefritt?

Hur beräknas gåvoskatten när man under en treårsperiod får flera gåvor?

Gåvoskatten beräknas alltid enligt det sammanlagda värdet av gåvor som du fått av samma gåvogivare under tre år.

Om en person får flera gåvor av samma gåvogivare under tre år ska gåvotagaren deklarera alla gåvor i gåvoskattedeklarationen när gåvornas värde överstiger 5 000 euro. Gåvoskattedeklarationen ska göras även om värdet på en enskild gåva underskrider det beskattningsbara värdet.

Exempel: Far gav sin dotter 4 000 euro i penninggåva 3.1.2022. Senare, 1.5.2023, gav far henne ytterligare 2 000 euro i gåva. Gåvornas sammanlagda värde är 6 000 euro. Eftersom gränsen på 5 000 euro har nåtts ska dottern lämna gåvoskattedeklaration om gåvan hon fick 1.5.2023 och ange i deklarationen också gåvan hon fick 3.1.2022.

Dottern betalar gåvoskatt på det totala värdet av gåvorna (6 000 euro) enligt skatteklass 1. Gåvoskatten är 180 euro.

Om gåvotagaren redan har betalat gåvoskatt under en tre års tid på en tidigare gåva beaktar Skatteförvaltningen den tidigare betalda skatten vid beräkningen av den nya skatten.

Exempel: Fadern ger sin dotter en aktielägenhet värd 50 000,00 euro. På denna aktielägenhet påförs en gåvoskatt på 4 200,00 euro. Två år senare ger fadern sin dotter en sommarstuga värd 50 000,00 euro.

När gåvoskatten påförs för den senare gåvan läggs värdet av den tidigare gåvan till värdet av den senare gåvan. Skatten fastställs utifrån ett belopp på 100 000,00 euro. Skatten på detta belopp är 10 100,00 euro (skatteklass 1). Skatten på den tidigare gåvan dras av från det nya skattebeloppet, dvs. 4 200,00 euro. Skatten på den senare gåvan är således 5 900,00 euro.

Om en gåva getts på samma dag tre år senare räknas inte värdet på gåvorna samman. Till exempel gåvan som getts 15.7.2021 räknas inte med i gåvan som getts 15.7.2024.

Vanliga frågor

En skattefri gåva vars värde understiger 5 000 euro kan ges till samma person med tre års mellanrum.

Gränsen för skattefrihet gäller per gåvogivare. Samma gåvogivare kan ge flera skattefria gåvor så länge som gränsen inte överskrids och gåvotagarna är olika personer.

Gåvotagaren kan å sin sida få skattefria gåvor av olika gåvogivare. I fråga om skattefriheten är det endast av betydelse att värdet på gåvorna av samma gåvogivare understiger 5 000 euro under tre år.

Exempel: Både modern och fadern ger till barnen Peter och Mirjam var sin penninggåva på 4 999 euro 5.9.2024.

Peter får alltså 4 999 euro av sin mor och 4 999 euro av sin far, det vill säga sammanlagt 9 998 euro.
Mirjam får också 4 999 euro av sin mor och 4 999 euro av sin far, det vill säga sammanlagt 9 998 euro.

Modern kan följande gång ge 4 999 euro skattefritt i gåva till Peter och Mirjam 5.9.2027. Också fadern kan nästa gång ge 4 999 euro skattefritt i gåva till Peter och Mirjam 5.9.2027.

Exempel: Faddern ger 1 000 euro i gåva till sitt gudbarn 15.2.2024. Faddern har redan tidigare 24.12.2022 gett 1 500 euro i gåva till sitt gudbarn. Eftersom det sammanlagda beloppet av gåvor understiger 5 000 euro under en treårsperiod är det fråga om skattefri gåva.

När det är fråga om en skattefri gåva behöver gåvotagaren inte lämna en gåvoskattedeklaration om inte Skatteförvaltningen särskilt begär det. I vissa situationer - exempelvis aktie i ett onoterat aktiebolag - lönar det sig dock att lämna en gåvoskattedeklaration för en skattefri gåva. När ett gåvobeskattningsvärde har fastställts för egendomen kan du använda värdet som anskaffningsutgift om du senare säljer egendomen.

Bohag samt utbildnings-, fostrings- eller underhållsgåvor kan också vara skattefria. Bohag eller en gåva för uppfostran eller utbildning.

Detaljerade skatteanvisningar: Skattefria gåvor

Om du under din livstid ger en gåva till en bröstarvinge, till exempel ditt barn eller ditt barnbarn, är gåvan i allmänhet förskott på arv. Gåvogivaren kan ha förordnat i sitt testamente att gåvan utgör förskott på arv. Förskott på arv är en gåva på vilken gåvotagaren ska betala gåvoskatt. Om gåvan har fastställts som förskott på arv beaktas den i arvskiftet och därmed även i arvsbeskattningen.

Gåvan är i regel ändå inte förskott på arv om

  • alla bröstarvingar har fått gåvor till lika värde
  • den enda bröstarvingen har fått en gåva
  • gåvogivaren har separat förordnat i ett gåvobrev att gåvan inte ska beaktas som förskott på arv.

Om gåvan inte har fastställts som förskott på arv beaktas den dock i arvsbeskattningen om gåvan har fåtts högst 3 år före gåvogivarens död. Läs hur förskott på arv beaktas i arvsbeskattningen.

Observera! Om du säljer egendom till en bröstarvinge och det är fråga om ett så kallat köp av gåvokaraktär kan det vara en gåva som beaktas vid arvskiftet. Om köpesumman motsvarar egendomens värde är det inte fråga om förskott på arv.

Gåvor mellan makar behandlas på samma sätt som andra gåvor. Du ska betala gåvoskatt om gåvornas värde under en treårsperiod uppgår till 5 000 euro eller mera. Även om det är fråga om äkta makar är överföringen av egendom inte skattefri.

Detaljerade skatteanvisningar: Skattefria gåvor

Bostadens ägarförhållande ska motsvara finansieringen, dvs. den andel som makarna betalat av bostaden var.

Om bostaden ska ägas gemensamt (t.ex. köpas hälften var) men bara den ena maken finansierar köpet och betalar bostadslånet, är andelen av bostaden för den andra en skattepliktig gåva.

Om man gör en kontotransaktion till makarnas gemensamma konto betyder det inte att man överför pengar till den andras ägo. Det är alltså inte fråga om en gåva.

Gåvoskattskyldigheten uppkommer då den ena makens pengar används från det gemensamma kontot för den andras fördel på basis av någonting annat än försörjningsplikt. En sådan situation kan uppkomma om t.ex. maken tar ut pengarna för sin egen användning och skaffar egendom med dem.

Makar kan alltså överföra pengar till ett gemensamt konto utan skattepåföljder om pengarna används för dem bägge två.

Ja, det kan du. Beakta ändå att också detta är en gåva på vilken gåvoskatt ska betalas.

Om du till exempel ger en bostad i gåva − eller annan egendom − och vill att gåvotagaren inte ska behöva använda sina egna pengar till gåvoskatten, kan du också ge en så stor penninggåva att den räcker till skatten. Gåvoskatten beräknas dock på det sammanlagda beloppet av gåvorna − alltså på det sammanlagda värdet i vilket både bostaden och penninggåvan för gåvoskatten ingår.

Observera också att skatten alltid beräknas på gåvornas totala värde till vilket också alla andra gåvor under en treårsperiod räknas. Gåvoskatt som redan tidigare har betalats på andra gåvor beaktas och endast det belopp ska betalas som dessa tidigare betalningar inte täcker.

Ett lån kan anses vara en gåva om man av omständigheterna kan konstatera att det från första början inte har funnits någon avsikt att betala tillbaka lånet.

Du måste inte ta ut ränta på ett lån. Ett lån är alltså inte en gåva för att lånet är räntefritt. Man måste dock upprätta en återbetalningsplan för lånet och amorteringarna måste kunna verifieras. Lånebeloppet och amorteringsplanen ska vara realistiska sett till gäldenärens betalningsförmåga. När ett lån amorteras med hjälp av skattefria gåvor som långivaren ger låntagaren, kan lånet utgöra en gåva i beskattningen (t.ex. en gåva på under 5 000 euro ungefär vart tredje år).

Minderåriga barn har i allmänhet inte möjlighet att avkorta ett lån. När föräldrarna lånar till barnen anses det i princip som gåva om barnet inte har några inkomster att betala tillbaka lånet med.

Detaljerade skatteanvisningar: Skattefria gåvor

Om du får alkohol eller tobak som gåva från EU-området är det varornas mängd och kvalitet som avgör om du måste betala punktskatt. Läs mer om när du ska betala punktskatt.

Om du betalar en annan persons bostadslån räknas summan du har betalat som en gåva och samma regler gäller för denna gåva som för andra gåvor. Om gåvornas värde under en treårsperiod uppgår till 5 000 euro eller mera måste den som lyft bostadslånet lämna in en gåvoskattedeklaration och betala gåvoskatt.

Anvisningar till att deklarera och betala gåvoskatt

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024