Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

När går det att få lättnad i gåvoskatten vid generationsväxling?

Du kan beviljas en partiell skattelättnad vid generationsväxling i gåvoskatten om alla följande punkter överensstämmer med din situation:

 1. I den beskattningsbara gåvan ingår en gård, ett annat företag eller en del av en sådan.
 2. Du tar antingen över jordbruket eller både jord- och skogsbruket eller annan företagsverksamhet på den gårdbruksenhet eller det företag som du har fått som gåva. Observera att endast utövande av skogsbruk inte berättigar till skattelättnad.
 3. Gårdsbruksenhetens eller företagets andel av gåvoskatten överstiger 850 euro.

Det går också att bevilja lättnad för gåvoskatt i sin helhet om de ovannämnda förutsättningarna uppfylls och du betalar över 50 procent i vederlag av det gängse värdet på gårdsbruksenheten eller företagsförmögenheten.

Du ska ansöka om skattelättnad innan vi verkställer beskattningen. Du kan ansöka om lättnad i gåvoskattedeklarationen. Kontrollera dock först, om förutsättningarna för lättnad uppfylls i din situation. Om du vill kan du även ansöka om ett förhandsavgörande i gåvobeskattningen i förväg.

I följande anvisningar finns mer information om villkoren för skattelättnad:

Generationsväxling-på-jordbruksenheter

Beskattning av generationsväxlingar vid gårdsbruksenheter (detaljerad anvisning)

Generationsväxling i ett aktiebolag i beskattningen (detaljerad anvisning)

Generationsväxling i personbolag och enskilda rörelser i beskattningen (detaljerad anvisning)

Lämna in en gåvoskattedeklaration

Lämna in en gåvoskattedeklaration om en generationsväxling har skett

 • helt och hållet som en gåva (vederlag har inte betalats)
 • i en affär av gåvokaraktär (vederlaget högst 75 procent av det gängse värdet).

Lämna även i dessa situationer in en gåvoskattedeklaration:

 • Det gäller ett köp till underpris (vederlaget under 100 procent men över 75 procent av det gängse värdet), men du är osäker på om köpesumman är tillräcklig.
 • Du får en lättnad utgående från ett förhandsavgörande och ingen gåvoskatt behöver betalas (köpesumman är över 50 procent av det gängse värdet på företagsförmögenheten eller gårdsbruksenheten som du fått).

Anvisningar för deklaration och betalning av gåvoskatt

Om du yrkar på skattelättnad vid generationsväxling helt utan grund kan du bli tvungen att betala skatteförhöjning.

Vanliga frågor

När du tar över en jordbruks- eller företagsverksamhet kan du ansöka om en längre betalningstid i gåvoskattedeklarationen. Förutsättningen är att minst 1 700 euro av skatten kommer från en gårdsbruksenhet eller ett annat företag vars verksamhet du tar över.

Du ska ansöka om längre betalningstid innan vi verkställer beskattningen. Om vi beviljar längre betalningstid fördelas gåvoskatten för gårdsbruksenheten eller företaget i högst 10 årliga avbetalningar. En avbetalning är minst 850 euro. Ingen ränta tas ut för den förlängda betalningstiden.

Om du enbart får en skogslägenhet eller en fritidsfastighet i gåva kan du inte få skattelättnad vid generationsväxling.

Observera att om du yrkar på skattelättnad vid generationsväxling helt utan grund kan du bli tvungen att betala skatteförhöjning.

 

Om du som gåva eller affär av gåvokaraktär överlåter aktier eller gårdsbruksenhet som du fått, ska du beakta den tid som förlöpt:

 • Det har gått över fem år från det datum då gåvobeskattningen verkställdes. Du förlorar inte en beviljad skattelättnad vid generationsväxling. Om du säljer egendomen, anmäl detta för beskattningen av överlåtelsevinst.
 • Det har gått under fem år från det datum då gåvobeskattningen verkställdes. Du kan förlora erhållen skattelättnad vid generationsväxling om du överlåter huvuddelen av företagets aktier eller gårdsbruksenheten. Då måste beloppet för lättnaden av gåvoskatt återbetalas till Skatteförvaltningen med ett 20 procents påslag.

Om du överlåter av egendomen innan tidsfristen på fem år löpt ut, anmäl detta inom tre månader från vidareöverlåtelsen på något av de följande sätten:

Meddela tydligt i begäran om omprövning eller som följebrev till ett fritt formulerat dokument att dokumentet lämnas in för att anmäla en vidareöverlåtelse som avses i 55 § i Lagen om skatt på arv och gåva.

Skicka den fritt formulerade anmälan till adressen:
Skatteförvaltningen
PB 650
00052 SKATT

Om du säljer egendom

Om vidareöverlåtelsen genomförs som en affär, kom ihåg att även anmäla överlåtelsen för beskattning av överlåtelsevinst:

Om du säljer förmögenhet som du beviljats skattelättnad för, används i beskattningen av överlåtelsevinsten som anskaffningsutgift generationsväxlingsobjektets värde.

En skattelättnad som beviljats för gåvobeskattning inverkar på fastställandet av anskaffningsutgiften även om

 • du säljer egendom efter att tidsfristen på fem år löpt ut
 • du innan tidsfristen på fem år löpt ut säljer mindre än huvuddelen av förmögenheten och därför inte förlorar skattelättnaden för gåvoskatt.

Läs mer i den detaljerade anvisningen: Tillgodoseende av särskilda deklarationsskyldigheter inom arvs- och gåvobeskattningen

Sidan har senast uppdaterats 7.11.2022