Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Du kan ansöka om förhandsavgörande i gåvo- och arvsbeskattningen

Förhandsavgörandet är ett bindande beslut om hur Skatteförvaltningen kommer att verkställa beskattningen i ett enskilt skatteärende. Du kan ansöka om förhandsavgörande exempelvis när du planerar en generationsväxling i ditt företag eller på din gård.

Förhandsavgörande kan ansökas av

  • gåvogivaren, det vill säga överlåtaren
  • gåvotagaren, det vill säga förvärvaren 

Ansök om förhandsavgörande skriftligt

Du kan ansöka om förhandsavgörande elektroniskt i MinSkatt.

Logga in i MinSkatt

Om du inte kan skicka din ansökan i MinSkatt, gör så här:

  1. Skriv en fritt formulerad ansökan.
  2. Bifoga som pärmblad en separat följebrevsblankett.
  3. Sänd ansökan om förhandsavgörande och bilageblanketten till den adress som finns på blankettens första sida.

Du får beslutet inom cirka 8 veckor. Behandlingstiden kan vara längre om vi behöver tilläggsutredningar för att avgöra ärendet. Ett förhandsavgörande kostar 425 euro. Ett förhandsavgörande kan innehålla flera frågor om en och samma ärendehelhet, och då kan också avgiften vara högre.

Du kan också ansöka om förhandsavgörande i arvsbeskattningen

Du kan också ansöka om förhandsavgörande som gäller hur en enskild åtgärd påverkar arvsskatten. Sådana åtgärder är exempelvis avsägelse av arv eller testamente samt avvittring och arvskifte. Du kan dock inte ansöka om förhandsavgörande i arvsskattebeloppet.

Förhandsavgörande kan ansökas av dödsboets delägare, legatarie och efterlevande make. Ansökan kan göras först efter arvlåtarens död men innan arvsbeskattningen har verkställts.

Vanliga frågor

Du kan för gåvoskatten beviljas partiell skattelättnad vid generationsväxling om alla följande krav uppfylls:

  1. I den beskattningsbara gåvan ingår en gård, ett annat företag eller en del av en sådan
  2. Du tar över jordbruket eller jord- och skogsbruket eller annan företagsverksamhet på den gårdbruksenhet eller det företag som du har fått som gåva.
  3. Den proportionella andelen av gåvoskatten som ska nedsättas på företaget eller gården överstiger 850 euro.

Du ska ansöka om lättnad innan vi verkställer beskattningen. Du kan begära lättnad i gåvobrevet.

Du kan på motsvarande sätt också ansöka om ett förhandsavgörande som gäller arvsbeskattningen och då kan du begära lättnad i bouppteckningsinstrumentet. Mer information om generationsväxlingen i arvssituationer får du i den detaljerade anvisningen

När du fortsätter med jordbruks- eller företagsverksamhet kan du ansöka om längre betalningstid i gåvoskattedeklarationen eller bouppteckningen. Läs mer anvisningar för betalning av arvsskatt

I samband med en generationsväxling fastställs ett gängse värde på företaget eller gårdbruksenheten enligt tidpunkten då egendomen överförs till den nya ägaren. Med gängse värde avses egendomens sannolika försäljningspris. Så här fastställs det gängse värdet på en gåva

Om du beviljas skattelättnad vid generationsväxlingen är grunden för gåvoskatten ett jämkat värde, det vill säga ett gv-värde (värde vid generationsväxling). Närmare information om att fastställa gv-värdet finns i de detaljerade anvisningarna:

Mer information om värderingen av en gårdsbruksenhet och företagsförmögenheten i den detaljerade skatteanvisningen Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen

Observera att du inte kan ansöka om förhandsavgörande enbart för det gängse värdet.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022