Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen

Har getts
25.9.2018
Diarienummer
A121/200/2018
Giltighet
1.1.2019 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
A73/200/2018

I den bifogade anvisningen behandlas fastställande av gängse värde i arvs- och gåvobeskattningen. Det primära målet är att praxisen och förfarandet i samband med fastställande av gängse värde ska vara enhetliga i hela landet. I anvisningen beskrivs de allmänna principer som i arvs- och gåvobeskattningen tillämpas vid fastställande av värden, olika värderingsmetoder samt fastställande av det gängse värde för enskilda egendomsposter.

Den förra versionen av anvisningen Värdering av tillgångar vid arvs- och gåvbeskattningen gavs ut 17.05.2018. För år 2019 har vissa texter preciserats och tabeller som bygger på statistiska uppgifter samt internetlänkar har kontrollerats för att anvisningens användbarhet och aktualitet ska förbättras. Ändringarna är markerade med vertikalt streck i den högra kanten av sidan.

Även den tidigare versionen av anvisningen från 17.05.2018 kvarblir på sin tidigare plats på webbplatsen skatt.fi.

Uppdateringarna har utarbetats på grundval av det arbete som Skatteförvaltningens expertarbetsgrupp, som bildats för att bedöma behovet av att uppdatera anvisningen, har utfört.

Den uppdaterade versionen av anvisningen ska tillämpas på de arvs- och gåvoskatteärenden där skattskyldigheten börjat 1.1.2019 eller därefter.

generaldirektör Markku Heikura

skattedirektör Pauli Kinnunen

Bilaga

Anvisning: Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen, fr.o.m. 1.1.2019 (pdf)