Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Deklarera ditt utländska arv till Skatteförvaltningen

Lämna en arvsskattedeklaration till Skatteförvaltningen inom 3 månader från dödsfallet. Du ska lämna deklarationen även om något arvskifte ännu inte har förrättats.

1

Fyll i en arvsskattedeklaration

Fyll i en arvskattedeklaration i MinSkatt.

Logga in i MinSkatt

Om du inte kan lämna arvskattedeklarationen i MinSkatt ska du fylla i en arvsskattedeklarationsblankett.

Du behöver nödvändigtvis inte förrätta en finsk bouppteckning om arvlåtaren inte var bosatt i Finland på sin dödsdag.

2

Bifoga kopior av dokument

Bifoga kopior av följande dokument till arvsskattedeklarationen:

 • utländsk bouppteckning eller annan motsvarande egendomsförteckning över den avlidnes tillgångar och skulder
  • motsvarande dokument om den avlidnes make, om denna redan tidigare har avlidit
 • testamente
 • arvskifteshandling, om arvet redan har skiftats
 • ett eventuellt äktenskapsförord eller annat därmed jämförbart avtal
 • en kalkyl eller annan utredning om det belopp som betalas till den efterlevande maken eller dödsboet utifrån makarnas förmögenhetsförhållanden
 • köpebrev, om dödsboets egendom har sålts
 • fastighetsmäklarens eller annan experts uppskattning av egendomens gängse värde på dödsdagen, om en sådan uppskattning redan har skaffats
 • den utländska myndighetens beslut om arvs- och kvarlåtenskapsskatt och ett kvitto på den betalda skatten
 • annat dokument varav omständigheter och fakta om dödsboets situation eller arvingarnas andelar framgår.

Skicka inte originaldokument till Skatteförvaltningen, det räcker med kopior. Om dokumentet inte har upprättats på finska eller svenska, ska du bifoga en översättning till finska eller svenska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad translator eller annars vara tillförlitlig.

3

Skicka deklarationen i tid

Om du inte kan lämna arvsskattedeklarationen i MinSkatt ska du posta den inom 3 månader från dödsfallet.

I Finland ska du skicka deklarationen till adressen:
Skatteförvaltningen
Arvs- och gåvobeskattning
PB 760
00052 SKATT

Utanför Finland ska du skicka deklarationen till adressen:
Finnish Tax Administration – Skatteförvaltningen
Inheritance and Gift Tax (Arvs- och gåvobeskattningen)
PO Box 760
FI-00052 SKATT

Om du ännu inte har alla uppgifter och du inte kan ansöka om förlängd deklarationstid för arvskattedeklarationen, kan du lämna en bristfällig arvsskattedeklaration och komplettera den senare. Berätta i deklarationen att en del av uppgifterna saknas. När du får uppgifterna som fattas ska du skicka dem till den ovanstående adressen.

Om du lämnar arvsskattedeklarationen för sent måste du eventuellt betala förseningsavgift eller skatteförhöjning.

Vanliga frågor

Om du inte kan få närmare information om det utländska arvet inom 3 månader från dödsfallet, kan du beviljas en förlängd tidsfrist för arvsskattedeklarationen. Uppgifter kan fattas exempelvis för att den utländska bouppteckningen inte blir färdig inom tidsfristen för skattedeklarationen.

Varje arvtagare ska själv ansöka om förlängd tidsfrist skriftligen inom 3 månader från arvlåtarens död. Om du vill att en annan person ansöker om förlängd tidsfrist för dig, ska du ge denne en fullmakt för detta ändamål. Fyll i blanketten Fullmakt för skatteärenden

Ansök om förlängd tidsfrist i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

Välj i MinSkatt fliken Skatteärenden och därefter i punkten Arvsskatt länken Funktionerna för arvsskatt. Välj i punkten Arv som fåtts från utlandet länken Förlängd tid för att deklarera ett utländskt arv.

Ange följande uppgifter i din ansökan:

 • arvlåtarens namn och dennes finska personbeteckning eller födelsedatum
 • arvlåtarens dödsdatum
 • till och med vilket datum du ansöker om förlängd tid
 • motivering.

Om du inte kan ansöka om förlängd tidsfrist i MinSkatt ska du fylla i blanketten

Ange följande uppgifter i din ansökan:

 • dina person- och kontaktuppgifter samt ditt släktskapsförhållande till arvlåtaren
 • arvlåtarens namn, dennes eventuella finska personbeteckningen, sista hemort och dödsdag
 • berätta när och hur du har fått veta om arvet eller testamentet
 • datum till vilket du vill förlänga tidsfristen för att lämna skattedeklarationen
 • grunderna för din ansökan om förlängd tidsfrist
 • datum och plats samt underskrift.

Bifoga till ansökan kopior av dokument varav arvlåtarens dödsdag och övriga personuppgifter framgår. Förvara de ursprungliga dokumenten för dig själv.

Skicka ansökan till adressen:
Skatteförvaltningen
Arvs- och gåvobeskattning
PB 760
00052 SKATT

Lämna din ansökan inom loppet av den ursprungliga eller den förlängda tidsfristen.

Ja, du ska deklarera arvet. Deklarationsskyldigheten gäller också arv som underskrider 20 000 euro.

Som valutakurs används valutans medelkurs för arvlåtarens dödsdag eller medelkursen för den närmaste noteringstidpunkten. I arvsskattedeklarationen ska andra valutor räknas om i euro.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023