Deklarera utländskt arv till Skatteförvaltningen

Lämna in arvsskattedeklarationen och bilagorna till Skatteförvaltningen inom tre månader från arvlåtarens död.

Något finskt bouppteckningsinstrument behöver nödvändigtvis inte upprättas om arvlåtaren inte var bosatt i Finland vid sin död. Om det inte finns något finskt bouppteckningsinstrument, deklarera arvet med blanketten Arvskattedeklaration – arvlåtaren var bosatt utomlands (blankett 3620r).

Fyll i och skriv ut arvsskattedeklarationen.

Bifoga dokumentkopior

Bifoga kopior av följande dokument till arvskattedeklarationen:

 • det utländska bouppteckningsinstrumentet eller någon annan motsvarande egendomsförteckning över den avlidnes tillgångar och skulder
 • testamentet
 • arvskiftesinstrumentet, om arvskiftet har förrättats
 • ett eventuellt äktenskapsförord eller något annat därmed jämförbart avtal
 • en kalkyl eller någon annan utredning om det belopp som enligt äktenskapsrättsliga förmögenhetsstatuten ska betalas från dödsboet till den efterlevande maken
 • ett köpebrev som gäller en eventuell försäljning av dödsboets egendom
 • fastighetsmäklarens eller någon annan experts värdering av egendomens gängse värde enligt den dag arvlåtaren avled, om en sådan värdering redan har skaffats
 • den utländska myndighetens beslut om arvs- och kvarlåtenskapsskatt
 • något annat dokument varav faktorer som har att göra med boets situation eller arvingarnas andelar framgår

Skicka inte originaldokument till Skatteförvaltningen, det räcker med kopior. Om ett dokument inte är skrivet på finska eller svenska, bifoga en översättning på ett språk som används allmänt i Europa, om en sådan översättning finns.

Lämna arvsskattedeklarationen in till Skatteförvaltningen inom tre månader

Arvskattedeklarationen ska lämnas in inom tre månader från dödsfallet. Om arvingen eller testamentstagaren är bosatt i Finland, räknas fristen på tre månader från den dag då arvingen fick del av det arv eller testamente som hen kommer att få. Deklarationen ska lämnas in även om arvskiftet ännu inte förrättats.

Skicka deklarationen i Finland till adressen:
Skatteförvaltningen
Arvs- och gåvobeskattning
PB 760
00052 SKATT

Skicka deklarationen från någon annan stat än Finland till adressen:
Finnish Tax Administration – Verohallinto
Inheritance and Gift Tax (Perintö- ja lahjaverotus)
PO Box 760
FI-00052 VERO

Om du ännu inte har alla uppgifter till ditt förfogande kan du lämna in en bristfällig arvsskattedeklaration inom den utsatta tiden och komplettera deklarationen senare. Skicka också kompletteringen till samma adress.

Fristen för deklarationen kan förlängas av särskilda skäl

Om du inte har möjlighet att få mera ingående uppgifter om det utländska arvet inom loppet av tre månader från dödsfallet kan du beviljas en förlängd inlämningstid för arvsskattedeklarationen. Bristen på uppgifterna kan bero exempelvis på att den utländska bouppteckningen inte blir färdig innan skattedeklarationen ska lämnas in.

Den förlängda inlämningstiden för arvsskattedeklarationen ska ansökas skriftligen hos Skatteförvaltningen. Ansökan ska lämnas in till Skatteförvaltningen inom loppet av den ursprungliga eller den förlängda inlämningstiden.

Skicka ansökan till:
Skatteförvaltningen
Arvs- och gåvobeskattning
PB 760
00052 SKATT

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • sökandens person- och kontaktuppgifter samt släktskapsförhållande till arvlåtaren
 • arvlåtarens namn, eventuella finska personbeteckning, sista hemort och dödsdag
 • om arvingen eller testamentstagaren är bosatt i Finland, en utredning om hur och när hen fått uppgiften om arvet eller testamentet
 • det datum som sökanden önskar ska vara den sista dagen för den förlängda inlämningstiden
 • de grunder för den förlängda inlämningstiden som sökanden åberopar
 • ansökans tid och plats samt sökandens underskrift.

Bifoga till ansökan kopior av  dokument varav arvlåtarens dödsdag och övriga personuppgifter samt det arv eller testamente som tillkommer sökanden framgår. Skicka inte originaldokument till Skatteförvaltningen, utan förvara dem för dig själv.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken