Arvsskattedeklaration -arvlåtaren bodde utomlands (3620r)

Med denna blankett deklarerar en arvtagare eller testamentstagare sitt arv, om arvlåtaren vid sin dödsdag bodde utomlands och något bouppteckningsinstrument inte har upprättats i Finland. Blanketten ska lämnas in även om både arvlåtaren och arvtagaren bodde utomlands och arvet omfattar fast egendom i Finland.

Arvsskattedeklarationen ska lämnas in inom tre månader från arvlåtarens död. Om arvtagaren eller testamentstagaren är bosatt i Finland, räknas fristen på tre månader från den dag då arvingen fick del av det arv eller testamente som hen kommer att få. Deklarationen ska lämnas in även om arvskiftet ännu inte förrättats.

Skicka deklarationen via posten.

Om du skickar deklarationen från Finland är adressen:
Skatteförvaltningen
Arvs- och gåvobeskattning
PB 760
00052 SKATT

Om du skickar deklarationen från utlandet är adressen:
Finnish Tax Administration – Verohallinto
Inheritance and Gift Tax (Perintö- ja lahjaverotus)
PO Box 760
FI-00052 VERO