Användning av skatteåterbäringar till betalning av skatter – vanliga frågor

På den här sidan finns vanliga frågor med tillhörande svar om användningen av privatpersoners samt rörelseidkares och yrkesutövares skatteåterbäringar till att betala skatter.

Om en privatperson eller en rörelseidkare och yrkesutövare har obetalda skatter sedan tidigare eller skatter som förfaller efter att beskattningen slutförts, används återbäringen till att betala skatterna fr.o.m. dagen då beskattningen slutförts t.o.m. den 4:e dagen i månaden därpå enligt följande:

  • till obetalda skatter genast när beskattningen slutförts och
  • till skatter som förfaller genast på deras förfallodag.

Slutdatumet för kundens beskattning anges i beskattningsbeslutet och i MinSkatt.

Kunden får nytta av återbäringen tidigare när den används till skatterna genast på deras förfallodag.  Skatteåterbäringen används till betalning av skatter genast fr.o.m. dagen då beskattningen slutförts t.o.m. den 4:e dagen i månaden därpå. Under det tidsintervallet använder Skatteförvaltningen återbäringen till att betala skatter genast på deras förfallodag, även om kunden betalar ifrågavarande skatt då. Detta beror på att skatteåterbäringen har varit tillgänglig för Skatteförvaltningen före den inbetalning som kunden gör på förfallodagen.

Om återbäringsbeloppet täcker hela det skattebelopp som kunden har att betala, behöver hen inte alls betala skatten. Om återbäringsbeloppet är mindre än det skattebelopp som ska betalas, räcker det att endast betala skillnaden på förfallodagen. Man kan kontrollera det skattebelopp som ska betalas samt återbäringsbeloppet i MinSkatt.

Om kunden har betalat sin skatt på förfallodagen och skatteåterbäring har använts till att betala skatten, återbetalas kundens inbetalning inom cirka en vecka. Detta förutsätter dock att kunden inte har andra förfallna skatter sedan tidigare eller kommande rater av samma skatteslag. Det lönar sig att följa upp situationen i MinSkatt.

Om det är fråga om en skatt som betalas på eget initiativ lämnas kundens överblivna inbetalning kvar för att användas till skatter som förfaller senare eller så återbetalas den, beroende på vilken återbäringstidpunkt och återbäringsgräns som kunden har valt i MinSkatt. Läs mer om hur återbäring av skatter på eget initiativ betalas ut. Även om kunden i MinSkatt har valt att hens betalning ska bli kvar och vänta på kommande skatter, kan hen ansöka om att få det betalda beloppet tillbaka. Läs anvisningen Så här ansöker du i MinSkatt om återbäring av en egen inbetalning

Ja. Firmaföretagares skatter är personliga skatter som skatteåterbäringar kan användas till.

Om man under ett gällande betalningsarrangemang får skatteåterbäring, används den till de skatter som ingår i betalningsarrangemanget.

Men trots det måste man fortsätta betalningsarrangemanget på vanligt sätt, alltså betala raterna enligt betalningsprogrammet. Under ett pågående betalningsarrangemang ersätter en skatteåterbäring alltså inte de rater som ingår i betalningsarrangemanget, utan användningen av skatteåterbäring avkortar den totala längden på betalningsarrangemanget. Om skatteåterbäringar används slutar betalningsarrangemanget alltså tidigare än planerat.

Skatteåterbäringen används inte till den fastighetsskatt som förfaller till betalning 3.9. Detta är ett undantag som har tekniska orsaker. Annars används skatteåterbäringar alltid till att betala skatter fr.o.m. den dag då beskattningen slutförts t.o.m. den 4:e dagen i månaden därpå.

Om beskattningen slutförs i september och fastighetsskatten fortfarande är obetald, används skatteåterbäringen tidigast 5.9 eller den dag då beskattningen slutförts till att betala den fastighetsskatt som har förfallit.

Om kunden har betalat sin skatt på förfallodagen och skatteåterbäring har använts till att betala skatten, återbetalas kundens inbetalning inom cirka en vecka. Detta förutsätter dock att kunden inte har andra förfallna skatter sedan tidigare eller kommande rater av samma skatteslag. Det lönar sig att följa upp situationen i MinSkatt.

Om det är fråga om en skatt som betalas på eget initiativ lämnas kundens överblivna inbetalning kvar för att användas till skatter som förfaller senare eller så återbetalas den, beroende på vilken återbäringstidpunkt och återbäringsgräns som kunden har valt i MinSkatt. Läs mer om hur återbäring av skatter på eget initiativ betalas ut. Även om kunden i MinSkatt har valt att hens betalning ska bli kvar och vänta på kommande skatter, kan hen ansöka om att få det betalda beloppet tillbaka. Läs anvisningen Så här ansöker du i MinSkatt om återbäring av en egen inbetalning

Se exempel på användningen av skatteåterbäringen till att betala skatter

Din skatteåterbäring kan användas till att betala förskottsskatt

Om din beskattning slutförs den 23:e dagen i månaden eller tidigare används din skatteåterbäring till samma månads förskottsskatt den 23:e dagen. Om du har betalat förskottsskatten på förfallodagen har uppgiften om betalningen inte hunnit fram till Skatteförvaltningen, och din skatteåterbäring används till förskottsskatten på förfallodagen. Din överflödiga betalning används i detta fall till de följande raterna av inkomstskatter (förskottsskatt, tilläggsförskott och kvarskatt ). Kontrollera i MinSkatt hur mycket det återstår att betala i inkomstskatt i följande rat och när förfallodagen är.

Du får ett meddelande om användningen av återbäringen i sammandraget. Du kan även kontrollera betalningsläget i MinSkatt: Så här ser du i MinSkatt hur din skatteåterbäring har använts.

Mer information och exempel: Återbäringar används till obetalda skatter.

Din skatteåterbäring kan användas till att betala moms och arbetsgivarprestationer

Förfallodagen för skatter på eget initiativ, såsom moms och arbetsgivarprestationer, är den 12:e dagen i månaden. Om din beskattning slutförs den 12:e dagen i månaden eller tidigare används din skatteåterbäring till samma månads skatter på eget initiativ på deras förfallodag, det vill säga den 12:e dagen. Om du har betalat skatter på eget initiativ på förfallodagen kommer uppgiften om betalningen inte till Skatteförvaltningen på förfallodagen, och din skatteåterbäring används till skatter på eget initiativ. 

Din överflödiga betalning lämnas kvar för att användas till kommande skatter som förfaller eller återbetalas till dig automatiskt beroende på de val du har gjort i MinSkatt om återbäringstidpunkt och återbäringsgräns. Du kan ansöka om att få din betalning återbetald genom att i MinSkatt under Funktioner välja ”Ansökan om återbäring, skatter på eget initiativ”. I dessa fall återbetalas betalningen till dig inom cirka en vecka om du inte har andra obetalade skatter. Om du inte i MinSkatt ansöker om att få din betalning tillbaka lämnas den kvar för att användas till kommande skatteförpliktelser. Läs mer om återbäringen av skatter på eget initiativ.

Du får ett meddelande om användningen av återbäringen i sammandraget. Du kan även kontrollera betalningsläget i MinSkatt: Så här ser du i MinSkatt hur din skatteåterbäring har använts.

Mer information och exempel: Återbäringar används till obetalda skatter.

Om din beskattning slutförs den 23:e dagen i månaden eller tidigare används din skatteåterbäring till samma månads förskottsskatt den 23:e dagen. Om du har betalat förskottsskatten på förfallodagen eller 1–2 dagar före förfallodagen hinner uppgiften om betalningen inte ännu fram till Skatteförvaltningen på förfallodagen, och din skatteåterbäring används till förskottsskatten på förfallodagen. I detta fall används din betalning som blivit över till inkomstskattens (förskottsskatt, tilläggsförskott och kvarskatt ) kommande rater. Kontrollera i MinSkatt hur mycket och när du ska betala inkomstskatt följande gång.

Du får ett meddelande om användningen av återbäringen i sammandraget. Du kan även kontrollera betalningsläget i MinSkatt: Så här ser du i MinSkatt hur din skatteåterbäring har använts.

Mer information och exempel: Återbäringar används till obetalda skatter.

Den sista dagen att anmäla och betala skatter på eget initiativ, såsom arbetsgivarprestationer, är den 12:e dagen i månaden. Om din beskattning slutförs den 12:e dagen i månaden eller tidigare används din skatteåterbäring till samma månads skatter på eget initiativ den 12:e dagen. Om du har betalat skatter på eget initiativ på förfallodagen eller 1–2 dagar före förfallodagen har din betalning inte ännu hunnit registreras, och din skatteåterbäring används till skatter på eget initiativ på deras förfallodagar. 

Din överflödiga betalning lämnas kvar för att användas till kommande skatter som förfaller eller återbetalas till dig automatiskt beroende på den återbäringstidpunkt och återbäringsgräns som du har angett i MinSkatt. Du kan ansöka om att få din betalning återbetald genom att i MinSkatt under Funktioner välja ”Ansökan om återbäring, skatter på eget initiativ”. I dessa fall återbetalas betalningen till dig inom cirka en vecka om du inte har andra obetalade skatter. Om du inte i MinSkatt ansöker om att få din betalning tillbaka lämnas den kvar för att användas till kommande skatteförpliktelser.

Du får ett meddelande om användningen av återbäringen i sammandraget. Du kan även kontrollera betalningsläget i MinSkatt: Så här ser du i MinSkatt hur din skatteåterbäring har använts.

Mer information och exempel: Återbäringar används till obetalda skatter.

Om du har arvs- eller gåvoskatt som förfaller till betalning den 1:a dagen i månaden efter att beskattningen slutförts används din skatteåterbäring till den. Om du har betalat arvs- och gåvoskatteraten på förfallodagen används din betalning till följande rat som förfaller till betalning. Om du inte har arvs- eller gåvoskatt att betala återbetalas din betalning automatiskt till det bankkonto som du har angett. Innan din betalning återbetalas används den till övriga förfallna skatter eller till skulder som är i utsökning.