Befrielse från skatt (skattelättnad)

Befrielse från skattebetalning kan endast beviljas i mycket exceptionella situationer. Befrielse från att betala skatt och dröjsmålspåföljder kan beviljas för antingen en del av eller hela skatten. Befrielse beviljas inte på förskott på inkomstskatt.

Du kan ansöka om befrielse från att betala skatt eller dröjsmålspåföljder, om din betalningsförmåga är väsentligt nedsatt på grund av till exempel sjukdom, arbetslöshet, underhållsskyldighet eller någon annan särskild orsak.

Skatteförvaltningen kan bevilja befrielse från statliga skatter, exempelvis statens inkomstskatt samt arvs- och gåvoskatt. Skatteförvaltningen beslutar också om ansökningar som gäller kommunalskatt, fastighetsskatt och sjukförsäkringspremie, om inte kommunen förbehållit sig bestämmanderätten. Skatteförvaltningen behandlar dessutom ansökningar om skattelättnad som hänför sig till bilskatt och punktskatt, även om Tullen fattat beskattningsbeslutet.

Om du beviljas befrielse från kommunalskatt, får du automatiskt också motsvarande befrielse från kyrkoskatten. Om du ansöker om befrielse enbart från kyrkoskatten, avgörs ärendet av församlingen. Den lokala skogscentralen fattar beslut om ansökningar som gäller skogsvårdsavgift.

Inlämningen av ansökan om befrielse avbryter inte skatteindrivningen. Indrivningen avslutas enbart om befrielse beviljas.

Hur ansöker man om befrielse?

Ansök skriftligen om befrielse med blanketten Ansökan om befrielse från skatt (7302) eller med en fritt formulerad ansökan.

Ansökan ska innehålla

  • personuppgifter
  • omnämnande av från vilken skatt du söker befrielse
  • motivering
  • datum och underskrift
  • fullmakt (om ansökan lämnas av ett ombud).

Sänd ansökan till adressen 

Skatteförvaltningen
Indrivning
PB 6002
00052 SKATT

Till ansökan kan du foga handlingar, till exempel ett läkarintyg eller ett arbetslöshetsintyg. Om ansökan gäller befrielse från arvsskatt, ska dessutom den avlidnes namn, personnummer och hemort vid bortgången anges.

Skicka inga originalverifikationer till Skatteförvaltningen, det räcker med kopior. Skatteförvaltningen arkiverar ansökan och dess bilagor i elektroniskt format. I samband med att dokumenten sparas förstörs pappersdokumenten som skickats till Skatteförvaltningen.

Ett skriftligt beslut meddelas om befrielsen

För avgörandet i ärendet görs en helhetsbedömning av din betalningsförmåga. I bedömningen beaktas både din och din familjs tillgängliga inkomster och förmögenhet.

Behandlingen av ansökan tar cirka 6 månader. Ändring i beslutet kan inte sökas genom besvär. Du kan dock lämna en ny ansökan om nya grunder uppkommer.