Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Befrielse från skatt

Anvisningen gäller såväl privatpersoner som företags- och organisationskunder.

Befrielse från skattebetalning kan endast beviljas i mycket exceptionella situationer. En befrielse från att betala skatt och dröjsmålspåföljder kan beviljas antingen delvis eller i sin helhet.

Befrielse beviljas inte på förskott på inkomstskatt innan beskattningen slutförts. Dagen då din beskattning slutförs visas i ditt beskattningsbeslut och i MinSkatt.

Du kan ansöka om befrielse från att betala skatt eller dröjsmålspåföljder, om din betalningsförmåga är väsentligt nedsatt på grund av till exempel sjukdom, arbetslöshet, underhållsskyldighet eller något annat särskilt skäl. Vissa omständigheter i sig betyder inte att skattebetalningsförmågan är nedsatt. Därmed beviljas inte befrielse enbart på basis av att grunden i ansökan är exempelvis sjukdom eller arbetslöshet, utan då beslutet prövas bedöms det hur grunden påverkar förmågan att betala skatter. Inte heller exempelvis låga inkomster eller skuldsatthet är i sig särskilda skäl för befrielse från skatt.

I regel beviljas ingen befrielse från sådana skatteförpliktelser som anknyter till företagsverksamhet (t.ex. moms) för de företagare och företag som fortsätter med företagsverksamheten. Företaget kan ansöka om befrielse närmast på basis av särskilda skälighetsskäl. När företagsverksamheten fortsätter beviljas befrielse i allmänhet inte på basis av nedsatt skattebetalningsförmåga.

Skatteförvaltningen kan bevilja en befrielse från de skatter som betalas till staten, exempelvis från statens inkomstskatt samt från arvs- och gåvoskatt. Skatteförvaltningen avgör också ansökningar som gäller kommunalskatt, fastighetsskatt och sjukförsäkringspremier, om inte kommunen förbehållit sig bestämmanderätten.

Se förteckningen över kommunerna som förbehållit sig bestämmanderätten

Om du beviljas befrielse från kommunalskatt, får du automatiskt också motsvarande befrielse från kyrkoskatten. Om du ansöker om befrielse endast från kyrkoskatten avgör församlingen ärendet.

En lämnad ansökan avbryter inte indrivningen av skatt. Indrivningen avslutas endast om kunden beviljas befrielse från skatt.

Så här ansöker du om befrielse från skatt

Du kan ansöka om befrielse i MinSkatt, skriftligt med blanketten Ansökan om befrielse från skatt (7302r) eller med en fritt formulerad ansökan.

Ansökan ska innehålla

  • dina personuppgifter
  • omnämnande av från vilken skatt du söker befrielse
  • motivering
  • datum och underskrift
  • fullmakt (om ansökan lämnas av ett ombud).

Skicka ansökan till adressen:

Skatteförvaltningen
Indrivning
PB 6002
00052 SKATT

Till ansökan kan du foga handlingar, till exempel ett läkarintyg eller ett intyg om arbetslöshet. Om du ansöker om befrielse från arvsskatt, ska du också ange den avlidnes namn, personbeteckning och hemkommun vid dödstillfället.

Skicka inga verifikationer i original till Skatteförvaltningen, det räcker med kopior. Skatteförvaltningen arkiverar ansökan och dess bilagor i elektroniskt format. I samband med att dokumenten sparas förstörs pappersdokumenten som skickats till Skatteförvaltningen.

Ett skriftligt beslut meddelas om befrielsen

För avgörandet i ärendet görs en helhetsbedömning av din betalningsförmåga. Vid bedömningen beaktas både din och din familjs tillgängliga inkomster och förmögenhet.

Behandlingstiden för ansökan är cirka 2–4 månader. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär. Du kan dock lämna en ny ansökan om nya grunder uppkommer för dig.

Sidan har senast uppdaterats 15.2.2024