Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteskuldsregistret

Skatteskuldsregistret är en offentlig tjänst där man kan kontrollera ett företags eller en näringsidkares eventuella skatteskulder samt försummelser beträffande deklaration av skatter på eget initiativ.

Vems uppgifter kan kontrolleras i skatteskuldsregistret?

I skatteskuldsregistret införs sådana finländska företag och organisationer som är registrerade i företags- och organisationsdatasystemet och som bedriver näringsverksamhet samt sådana fysiska personer och dödsbon som bedriver näringsverksamhet och som är införda i handelsregistret eller registret över momsskyldiga. I skatteskuldsregistret finns uppgifter endast om sådana utländska samfund som är införda i handelsregistret som filialer.

De uppgifter om företags skatteskulder som tagits upp i skatteskuldsregistret är offentliga och fritt tillgängliga för alla. Däremot kan endast inloggade användare i tjänsten på ytj.fi ta del av uppgifter om skatteskulder som gäller näringsidkare, det vill säga firmaföretagare, och dödsbon som bedriver näringsverksamhet. Inloggningen i skatteskuldsregistret sker genom Suomi.fi-identifikation, till exempel med egna nätbankskoder. Uppgifterna får granskas endast för ändamål enligt beställaransvarslagen och upphandlingslagen. En näringsidkare kan också kontrollera sina egna uppgifter i tjänsten.

Om du söker uppgifter om skatteskulder på ett företags vägnar behöver du en Suomi.fi-fullmakt att sköta ärenden på företagets vägnar. Näringsidkares uppgifter om skatteskulder kan granskas i skatteskuldsregistret med fullmakterna Hantering av skatteärenden eller Skattedeklarering. Uppgifterna om sökningar som gäller enskilda näringsidkare och dödsbon sparas, och kunder som införts i skatteskuldsregistret kan av Skatteförvaltningen be att få veta vem som läst deras uppgifter.

Skatteskuldsregistret innehåller inga uppgifter om privatpersoner. Skatteförvaltningen publicerar inte någon förteckning över uppgifterna i skatteskuldsregistret.

Vilka uppgifter i skatteskuldsregistret visas?

Av skatteskuldsregistret framgår det huruvida ett företag eller en näringsidkare har en skatteskuld på minst 10 000 euro eller deklarationsförsummelser för skatter på eget initiativ under de senaste 6 månaderna. Skatteskuldsregistret visar inte beloppet av skatteskulden, utan endast information om huruvida någon har en skatteskuld på minst 10 000 euro eller inte. Skulder som gäller bilskatt och punktskatt visas inte i skatteskuldsregistret.

Deklarationsförsummelser syftar på situationer där en momsskyldig inte har lämnat en deklaration av skatter på eget initiativ eller en arbetsgivare som betalar lön regelbundet inte har lämnat en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret. Deklarationsbristerna för de senaste 6 månaderna antecknas i skatteskuldsregistret.

En anteckning om skatteskuld eller deklarationsbrist i skatteskuldsregistret inverkar inte direkt på kreditupplysningarna. Kreditbolagen kan dock kontrollera uppgifter även i skatteskuldsregistret för kunder som bedriver affärsverksamhet.

Hur kan jag ta del av uppgifterna i skatteskuldsregistret?

Du får tillgång till uppgifterna i skatteskuldsregistret i Företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst för företagssökning. Sök först efter ett företag. Under företagets basuppgifter finns rubriken Skatteskuldsregister. Via länken Visa uppgifter öppnas en sida med uppgifterna i skatteskuldsregistret.

Sök företag i Företags- och organisationsdatasystemets företagssökning

Man kan skriva ut ett utdrag ur skatteskuldsregistret direkt i webbtjänsten.

Registeruppgifterna uppdateras automatiskt

En skatteskuldsanteckning är inte permanent. Uppgiften uppdateras utan dröjsmål i skatteskuldsregistret efter att skatten har betalats eller deklarationen har lämnats in och informationen om betalningen eller deklarationen har nått Skatteförvaltningen. Detta sker vanligen inom 2–3 bankdagar. Om du har betalat din skatt till utsökningen tar det längre tid för Skatteförvaltningen att få betalningen. Registret uppdateras automatiskt. Därför går det inte att påskynda uppdateringen av registeruppgifterna genom att visa upp ett betalningskvitto eller ringa Skatteförvaltningen.

Ett betalningsarrangemang hindrar publicering i skatteskuldsregistret

Om ett företag har ett gällande betalningsarrangemang som har beviljats av Skatteförvaltningen, publiceras inte några uppgifter om en skatteskuld i skatteskuldsregistret. Ett beviljat betalningsarrangemang avlägsnar också anteckningen om företaget i skatteskuldsregistret. Skatteskulder som står utanför betalningsarrangemanget antecknas dock i registret.

Däremot hindrar inte en betalningsplan som har gjorts med utsökningen att skatteskulden publiceras i skatteskuldsregistret.

Ett förbud mot verkställighet påverkar uppgifterna i skatteskuldsregistret

Enbart ett ändringssökande gällande beskattningen hindrar inte en anteckning i skatteskuldsregistret. Om ett verkställighetsförbud har fastställts för skatten i samband med ändringssökande, avdras den andel som förbudet mot verkställighet gäller från den skatteskuld som påverkar skatteskuldsregistret. Om den återstående skatteskulden fortfarande överstiger gränsen på 10 000 euro, tas skatteskulden upp i registret eller också kvarstår anteckningen.

Företags- och skuldsaneringar

Om ett betalningsprogran i enlighet med lagen om företagssanering har fastställts för ett företag eller om ett betalningsprogram i enlighet med skuldsaneringslagen har fastställts för en näringsidkare, publiceras endast skatter som står utanför företags- eller skuldsaneringen som skatteskulder i skatteskuldsregistret.

Sidan har senast uppdaterats 26.6.2023