Skatteskuldsregistret

Skatteskuldsregistret är en offentlig tjänst där man kan kontrollera ett företags eller en näringsidkares eventuella skatteskulder samt försummelser beträffande deklaration av skatter på eget initiativ.

Vems uppgifter kan kontrolleras i skatteskuldsregistret?

I skatteskuldsregistret införs sådana finländska företag och organisationer som är registrerade i företags- och organisationsdatasystemet och som bedriver näringsverksamhet samt sådana fysiska personer och dödsbon som bedriver näringsverksamhet och som är införda i handelsregistret eller registret över momsskyldiga. I skatteskuldsregistret finns uppgifter endast om sådana utländska samfund som är införda i handelsregistret som filialer.

De uppgifter om företags skatteskulder som tagits upp i skatteskuldsregistret är offentliga och fritt tillgängliga för alla. Däremot kan endast identifierade användare ta del av uppgifterna om skatteskulder för näringsidkare, dvs. firmor, och dödsbon som bedriver näringsverksamhet. Inloggning i skatteskuldsregistret sker med Katso-koder. Man får bläddra i uppgifterna endast för ändamål enligt beställaransvarslagen och upphandlingslagen. I tjänsten kan en näringsidkare också kontrollera sina egna uppgifter, om hen har en Katso-kod.

Uppgifterna om sökningar som gäller enskilda näringsidkare och dödsbon sparas, och kunder som införts i skatteskuldsregistret kan av Skatteförvaltningen be att få veta vem som läst deras uppgifter.

Skatteskuldsregistret innehåller inga uppgifter om privatpersoner. Skatteförvaltningen publicerar inte någon förteckning över uppgifterna i skatteskuldsregistret.

Vilka uppgifter i skatteskuldsregistret visas?

Av skatteskuldsregistret framgår det huruvida ett företag eller en näringsidkare har en skatteskuld på minst 10 000 euro eller deklarationsförsummelser för skatter på eget initiativ under de senaste 6 månaderna. Skatteskuldsregistret visar inte beloppet av skatteskulden, utan endast information om huruvida någon har en skatteskuld på minst 10 000 euro eller inte. Skulder som gäller bilskatt och punktskatt visas inte i skatteskuldsregistret.

Deklarationsförsummelser syftar på situationer där en momsskyldig inte har lämnat en deklaration av skatter på eget initiativ eller en arbetsgivare som betalar lön regelbundet inte har lämnat en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret. Deklarationsbristerna för de senaste 6 månaderna antecknas i skatteskuldsregistret.

En anteckning om skatteskuld eller deklarationsbrist i skatteskuldsregistret inverkar inte direkt på kreditupplysningarna. Kreditbolagen kan dock kontrollera uppgifter även i skatteskuldsregistret för kunder som bedriver affärsverksamhet.

Hur kan jag ta del av uppgifterna i skatteskuldsregistret?

Du får tillgång till uppgifterna i skatteskuldsregistret i Företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst för företagssökning. Sök först efter ett företag. Under företagets basuppgifter finns rubriken ”Skatteskuldsregister”. Via länken ”Visa uppgifter” öppnas en sida med uppgifterna i skatteskuldsregistret.

Sök företag i Företags- och organisationsdatasystemets företagssökning (www.ytj.fi)

Man kan skriva ut ett utdrag ur skatteskuldsregistret direkt i webbtjänsten. Om ett företag inte har tagits upp i skatteskuldsregistret, behöver inget skatteskuldsintyg beställas, om inte beställaren begär det.

Registeruppgifterna uppdateras automatiskt

En skatteskuldsanteckning är inte permanent. Uppgiften uppdateras utan dröjsmål i skatteskuldsregistret efter att skatten har betalats eller deklarationen har lämnats in och informationen om betalningen eller deklarationen har nått Skatteförvaltningen. Detta sker vanligen inom 2–3 bankdagar. Om du har betalat din skatt till utsökningen tar det längre tid för Skatteförvaltningen att få betalningen. Registret uppdateras automatiskt. Därför går det inte att påskynda uppdateringen av registeruppgifterna genom att visa upp ett betalningskvitto eller ringa Skatteförvaltningen.

Registeranteckningen raderas också när ett betalningsarrangemang gällande en skatteskuld har gjorts för kunden.

Ett betalningsarrangemang hindrar publicering i skatteskuldsregistret

Om ett företag har ett gällande betalningsarrangemang som har beviljats av Skatteförvaltningen, publiceras inte några uppgifter om en skatteskuld i skatteskuldsregistret. Skatteskulder som står utanför betalningsarrangemanget antecknas dock i registret.

Däremot hindrar inte en betalningsplan som har gjorts med utsökningen att skatteskulden publiceras i skatteskuldsregistret.

Ett förbud mot verkställighet påverkar uppgifterna i skatteskuldsregistret

Enbart ett ändringssökande gällande beskattningen hindrar inte en anteckning i skatteskuldsregistret. Om skatten i samband med ett ändringssökande har belagts med ett förbud mot verkställighet, avdras för skatteskuldsregistret den del av skatteskulden som förbudet mot verkställighet gäller. Om den återstående skatteskulden fortfarande överstiger gränsen på 10 000 euro, tas skatteskulden upp i registret eller också kvarstår anteckningen.

Företags- och skuldsaneringar

Om ett betalningsprogran i enlighet med lagen om företagssanering har fastställts för ett företag eller om ett betalningsprogram i enlighet med skuldsaneringslagen har fastställts för en näringsidkare, publiceras endast skatter som står utanför företags- eller skuldsaneringen som skatteskulder i skatteskuldsregistret.