Intyg över betalning av skatter eller intyg över skatteskulder

Anvisningen gäller såväl privatpersoner som företags- och samfundskunder

Om du har betalat dina skatter och lämnat in deklarationer av skatter på eget initiativ i tid kan du beställa från Skatteförvaltningen ett intyg över betalning av skatter.

Du kan beställa ett skatteskuldsintyg om du har

  • obetalda skatter som har förfallit till betalning (skatteskuld)
  • försummat att lämna in dina skattedeklarationer för mervärdesskatt, förskottsinnehållning eller arbetsgivares sjukförsäkringsavgift eller inte redovisat betalningar
  • skatteskuld som grundar sig på skatteansvar
  • skadeståndsskulder
  • skatteskuld i företagssanering eller privatpersonens skuldsanering
  • ett pågående betalningsarrangemang som har avtalats med Skatteförvaltningen.

När behövs inget skatteskuldsintyg?

Företag, näringsidkare eller dödsbon som bedriver näringsverksamhet behöver inte beställa ett skatteskuldsintyg, om det i skatteskuldsregistret (www.ytj.fi) inte finns någon anteckning om skatteskulder eller försummelser av skattedeklarationer, och beställaren inte begär om att få ett skatteskuldsintyg.

Kontrollera alltid först företagets situation i skatteskuldsregistret. Skatteskuldsregistret innehåller inga uppgifter om privatpersoner.

Var kan intyg beställas?

Du kan beställa intyg över betalning av skatter eller skatteskuldsintyg

  • i MinSkatt (skatt.fi/minskatt)
  • med webblankett (skatt.fi/skatteskuldsintyg)
  • genom att ringa till Skatteförvaltningens servicetelefon 029 497 029 (Betalningsarrangemang och indrivning, samtalspris lna/msa).

Vid beställningen kan du välja om du endast vill ha intyget en gång eller fortlöpande med en månads eller tre månaders mellanrum. Beställningen är i kraft ett år räknat från det att den första beställningen har levererats.

I MinSkatt kan du genast skriva ut intyget själv

Om du beställer ett intyg i MinSkatt skickas det till dig i MinSkatt genast efter beställningen och du kan skriva ut det själv. Intyget som beställts per telefon skickas inom 3–4 arbetsdagar till den postadress som finns i Skatteförvaltningens register. Skatteförvaltningen skickar inte intyget per e-post. Ett intyg på engelska kan endast beställas per telefon eller på Skatteförvaltningens serviceställe.

Intyget visar endast den gällande situationen

Intyget visar situationen som gäller vid den tidpunkt då intyget utfärdas. Intyget kan inte utfärdas retroaktivt.

Skatteförvaltningen kan utfärda ett intyg endast till en skattskyldig eller till någon annan som har rätt till intyget, till exempel en person som har fått fullmakt av den skattskyldige eller myndigheter som har en lagstadgad rätt att få intyget. Intyget innehåller ett autentiseringsnummer med vilket säkerställs att intyget är äkta.

Giltigheten av anteckningar i arbetsgivar-, moms- och förskottsuppbördsregistren kan kontrolleras i Företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst.