Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden för tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet

Har getts
22.2.2023
Diarienummer
VH/1178/00.01.00/2023
Giltighet
1.3.2023 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994), sådant det lyder i lag 772/2020, fastställt:

1 §

Vägda genomsnittliga detaljhandelspriser, dvs. beskattningsvärden, för följande tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet och som används från och med den 1 mars 2023 är följande:

Cigaretter 456,15 €/1000 st

Cigarr 929,31 €/1000 st.

Cigariller 750,80 €/1000 st.

Pip- och cigarettobak 600,36 €/kg

Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 0,323 €/g

Cigarrettpapper i detaljhandelsform 30,17 €/1000 st.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2023.

 

Helsingfors den 22 februari 2023

generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Anne Kaleva

Sidan har senast uppdaterats 23.2.2023