Så deklarerar och betalar du moms i en särskild ordning

När ditt företag har registrerats i en särskild ordning för moms i Finland, dvs. identifieringsmedlemsstaten är Finland, ska du deklarera och betala momsen som omfattas av ordningen i MinSkatt. Om företaget representeras av en förmedlare ska förmedlaren deklarera och betala skatten i företagets namn och för dess räkning.

Gå till MinSkatt

Så här lämnar du skattedeklarationen för den särskilda ordningen för moms i MinSkatt.

Konsumtionsmedlemsstatens skattesats tillämpas på försäljning som omfattas av den särskilda ordningen. Kontrollera i Europeiska kommissionens databas det EU-lands skattesats där varorna och tjänsterna har sålts.

Lämna in deklarationen för varje skatteperiod. Om det under skatteperioden inte har förekommit försäljningar eller korrigeringar av tidigare inlämnade uppgifter ska du lämna in en så kallad nolldeklaration. Om ditt företag har registrerats i fler än en särskild ordning ska du i varje ordning lämna in en skattedeklaration för varje skatteperiod.

Betala momsen separat enligt varje deklaration. Observera att skatterna alltid ska betalas enligt deklarationen även om deklarationen hade lämnats in som felaktig. Betalningar för olika deklarationer eller särskilda ordningar kan inte slås samman till en enda betalning.

Skatteförvaltningen redovisar betalningarna till konsumtionsmedlemsstaterna på basis av deklarationerna i början av den månad som följer efter betalningsmånaden.

När ska skatten deklareras och betalas?

Du kan deklarera och betala genast efter att skatteperioden har gått ut.

Lämna ändå in deklarationen och betala skatten så att både deklarationen och betalningen är framme hos Skatteförvaltningen senast den sista dagen i den månad som följer efter skatteperioden. Den utsatt dagen för deklarationen eller förfallodagen för betalningen förflyttas inte på grund av veckoslut eller helgdag.

Obs! Det kan ta flera dagar att överföra betalningen till Skatteförvaltningens konto.

Täytä tähän taulukon kuvaus, esteettömyyttä silmälläpitäen, ei näy kuin ruudunlukijoille
Särskild ordning Deklarations- och betalningsdag
Unionsordningen och tredjelandsordningen

Skatteperioden för unions- och tredjelandsordningen är ett kvartal. Deklarera och betala momsen kvartalsvis enligt följande:

 • Januari–mars (Q1): deklarationen och betalningen ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 30.4.
 • April–juni (Q2): deklarationen och betalningen ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.7.
 • Juli–september (Q3): deklarationen och betalningen ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.10.
 • Oktober–december (Q4): deklarationen och betalningen ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.1.

Obs. Det kan ta flera dagar att överföra betalningen till Skatteförvaltningens konto. Betala skatten i god tid. När du till exempel deklarerar försäljningarna från juli-september ska du deklarera och betala skatt i så god tid att både deklarationen och betalningen är framme hos Skatteförvaltningen senast 31.10.

Importordningen

I importordningen är skatteperioden en kalendermånad. Deklarera och betala momsen varje månad så att både deklarationen och betalningen är framme hos Skatteförvaltningen senast den sista dagen i den månad som följer efter skatteperioden.

Obs. Det kan ta flera dagar att överföra betalningen till Skatteförvaltningens konto. Betala skatten i god tid. När du till exempel deklarerar försäljningarna från juli ska du deklarera och betala skatt i så god tid att både deklarationen och betalningen är framme hos Skatteförvaltningen senast 31.8.

Om du deklarerar eller betalar för sent

Om ditt företag inte har deklarerat eller betalat moms inom tio dagar från förfallodagen, eller om endast en del av skatten har betalats, får ditt företag en påminnelse till MinSkatt från Skatteförvaltningen. Om en förmedlare företräder företaget är det bara förmedlaren som får påminnelsen.

Skatteförvaltningen förmedlar deklarationsuppgifterna och redovisar de betalda skatterna för konsumtionsmedlemsstaten som övervakar att de skatter som hör till staten i fråga deklareras och betalas. Om konsumtionsmedlemsstaten inte får deklarationer och skatter i tid kan den vidta åtgärder för att ta ut skatten.

Ett företag som är registrerat i Finland lämnar alltid in deklarationerna i MinSkatt. Skatten kan betalas i MinSkatt tills konsumtionsmedlemsstaten, dvs. det EU-land där varorna eller tjänsterna har sålts, har lämnat en betalningsuppmaning till företaget eller dess förmedlare på grund av försummelse av betalningen. När konsumtionsmedlemsstaten börjar driva in skatt kan skatten inte längre betalas i MinSkatt utan den ska betalas till konsumtionsmedlemsstaten. Konsumtionsmedlemsstaten påför påföljdsavgifter för eventuella försummelser som också ska betalas direkt till konsumtionsmedlemsstaten i fråga.

Om företaget upprepade gånger deklarerar eller betalar skatterna för sent, avregistrerar Skatteförvaltningen det företag som är registrerat i Finland från den särskilda ordningen.

Kom ihåg att lämna in den sista deklarationen om användningen av den särskilda ordningen upphör

Om den särskilda ordningen inte längre används ska företaget, eller förmedlaren som representerar företaget, lämna in den sista deklarationen och betala skatten enligt den. Lämna uppgifterna för den sista skatteperioden i deklarationen och korrigera eventuellt uppgifter i tidigare perioder.

Om du senare korrigerar den sista deklarationen ska du korrigera deklarationen och betala skatten direkt till konsumtionsmedlemsstaten, dvs. till det EU-land där varorna och tjänsterna har sålts. Kontakta konsumtionsmedlemsstaten vid behov.

Vanliga frågor

Det går inte att deklarera moms som ska dras av i deklarationerna för de särskilda ordningarna.

Företaget kan dra av den finska moms som ingår i de anskaffningar som det gjort för försäljningar som omfattas av den särskilda ordningen

 • om företaget i Finland också bedriver annan verksamhet än sådan som omfattas av den särskilda ordningen och
 • företaget har registrerat sig som momsskyldigt för denna övriga verksamhet.

Deklarera i de här situationerna skatt som får dras av i momsdeklarationen vid Moms som ska dras av.

Om ett finländskt företag för försäljningar inom den särskilda ordningen gör anskaffningar i ett annat EU-land, kan företaget ansöka om återbäring av moms som hänför sig till anskaffningarna. Läs mer om återbäring av moms på anskaffningar från ett annat EU-land.

Obs: Om företaget utöver den verksamhet som omfattas av den särskilda ordningen även bedriver annan verksamhet i ett annat EU-land, ska företaget utreda om det ska registrera sig som momsskyldigt för denna övriga verksamhet i det ifrågavarande EU-landet. Om företaget ska registrera sig kan det dra av momsen på den verksamhet som omfattas av den särskilda ordningen med det andra EU-landets nationella skattedeklaration.

När du lämnar in skattedeklarationen för en särskild ordning beräknar MinSkatt skatten som ska betalas enligt den. Skatten som ska betalas bildas av att räkna ihop de skatter som ska betalas till olika medlemsstater.

 • I det sammanlagda beloppet av skatter som ska betalas beaktas emellertid endast de skatter till konsumtionsmedlemsstater som på basis av skattedeklarationen är positiva, dvs. det återstår skatt att betala.
 • I skatten till en enskild konsumtionsmedlemsstat beaktas de korrigeringar av skatter som gjorts i skattedeklarationen för tidigare skatteperioder i samma medlemsstat.
 • Om din korrigering minskar skatten för tidigare skatteperioder minskar skattebeloppet till samma konsumtionsmedlemsstat i den här skattedeklarationen. Om konsumtionsmedlemsstatens andel därför är ett negativt belopp räknas det inte med i det sammanlagda beloppet av skatter som ska betalas på basis av skattedeklarationen.

Varje konsumtionsmedlemsstat får uppgifterna om sådana korrigeringar. Konsumtionsmedlemsstaten återbär den skatt som betalats till ett för stort belopp eller använder återbäringen till andra skatter enligt landets nationella lagstiftning.

I MinSkatt kan du kontrollera om ditt företag har obetalda skatter i den särskilda ordningen för moms. De obetalda skatterna visas inte i saldot på MinSkatts ingångssida eller till exempel i sammandraget av skatter. Däremot ser du läget i dessa punkter i MinSkatt:

 • på sidan Betalning av skatter vid varje särskild ordning
 • i saldospecifikationen: välj den särskilda ordningen i listrutan
 • i den elektroniska betalningspåminnelsen i den särskilda ordningen, om betalningen är försenad.

Via den särskilda ordningen för moms deklareras och betalas skatter som hör till andra medlemsstater och de kan inte betalas tillsammans med skatter som betalas till Skatteförvaltningen. Därför visas inte de obetalda skatterna på MinSkatts ingångssida eller i sammandraget av skatter.