De särskilda ordningarna för moms (One Stop Shop)

Den särskilda ordningen för moms (Mini One Stop Shop) utvidgas till ordningen One Stop Shop. One Stop Shop-systemet tas i drift 1.7.2021. Den nuvarande särskilda ordningen för moms omfattar endast försäljning av tele-, sändnings- och elektroniska tjänster till konsumenter inom EU. I fortsättningen täcker de särskilda ordningarna för moms alla tjänster som sålts till konsumenter inom EU samt distansförsäljning av varor till konsumenter inom EU.

I den här anvisningen redogör vi för vilka situationer en särskilda ordning kan tillämpas på och möjligheten att registrera sig i ordningarna från och med 1.4. Anvisningen kommer att kompletteras senare bland annat med information om ändringarna i deklaration och betalning. Läs mer om vad som kommer att ändras 1.7.

I hurdana situationer kan man tillämpa en särskild ordning?

Företaget kan använda särskilda ordningar för moms i internationell konsumenthandel. När du hanterar företagets momsskyldigheter centraliserat via ett EU-lands särskilda ordning behöver du inte deklarera och betala moms separat till varje köpares land.

De särskilda ordningarna för moms omfattar alla tjänster som sålts till konsumenter inom EU samt distansförsäljning av varor till konsumenter inom EU. Tjänster som säljs kan vara till exempel persontransporter, inträdesbiljetter till evenemang eller restaurang- och måltidstjänster.

I fortsättningen består den separata ordningen av tre olika ordningar: unionsordningen, tredjelandsordningen och importordningen.

Unionsordning

Unionsordningen omfattar alla tjänster som sålts till konsumenter inom EU samt distansförsäljning av varor till konsumenter inom EU.

Du kan använda unionsordningen för att deklarera och betala skatt i följande situationer:

1) Företaget har sin hemvist eller ett fast driftställe inom EU och säljer tjänster till konsumenter i EU-länderna. Du kan emellertid använda den särskilda ordningen bara för försäljning där köparen är i ett sådant EU-land där ditt företaget varken har sin hemvist eller ett fast driftställe.

Exempel: Företaget har sin hemvist i Finland och säljer tjänster till konsumenter i EU. Företaget kan registrera sig i unionsordningen och deklarera och betala moms för tjänster som sålts till andra länder än Finland i den särskilda ordningen.

2) Företaget bedriver EU-intern distansförsäljning till konsumenter. Då behöver företaget varken ha sin hemvist eller ett fast driftställe i EU.

Exempel: Företaget har sin hemvist i Finland och bedriver distansförsäljning av varor till konsumenter i EU. Företaget skickar ut varor bara från Finland. Företaget kan registrera sig i unionsordningen och deklarera och betala skatt för varor som sålts till konsumenter och skickats till andra EU-länder i den särskilda ordningen. Företaget deklarerar försäljningen av varor till konsumenter i Finland på deklarationen av skatter på eget initiativ.

Tredjelandsordning

Tredjelandsordningen omfattar alla tjänster som sålts i EU till konsumenter. Du kan använda ordningen om ditt företag varken har sin hemvist eller ett fast driftställe i EU:s mervärdesskatteområde.

Exempel: Ett företag i Förenta staterna, som inte är etablerat inom EU:s mervärdesskatteområde, säljer tjänster till konsumenter i EU. Företaget kan registrera sig i tredjelandsordningen och deklarera och betala momsen i den särskilda ordningen.

Importordning

Den ny importordningen omfattar distansförsäljning till konsumenter av varor som importerats från länder utanför EU, när värdet av varuförsändelsen är högst 150 euro och produkterna inte omfattas av punktskatt.

Du kan använda importordningen om ditt företag har sin hemvist eller ett fast driftställe i EU:s mervärdesskatteområde.

Exempel: Ett företag som har sin hemvist i Finland säljer varor till konsumenter i EU. Varorna skickas till köparna från Kina. Företaget kan registrera sig i importordningen och deklarera och betala moms på distansförsäljningen av varor som importerats från länder utanför Eu i den särskilda ordningen.

Importordningen kan även användas av ett företag som inte är etablerat i EU. Då ska företaget i allmänhet utse en förmedlare som har sin hemvist eller ett fast driftställe i EU:s mervärdesskatteområde. Förmedlaren ska fullgöra de förpliktelser som importordningen innebär i det företrädda företagets namn och på dess vägnar. Det innebär till exempel att förmedlaren ansvarar för att deklarera och betala skatt separat för varje enskilt företag som förmedlaren företräder.

Exempel: Företaget har sin hemvist i Kina. Företaget säljer varor från Kina till konsumenter i EU. Företaget har inget fast driftställe i EU, utan utser en förmedlare som har sin hemvist i Finland. Då är det förmedlaren som deklarerar och betalar momsen på distansförsäljningen av varor som importerats från länder utanför EU i den särskilda ordningen – i säljarens namn och på säljarens vägnar.

När och hur kan man registrera sig i den särskilda ordningen?

Ditt företag kan lämna en registreringsanmälan i identifieringsmedlemsstaten till de utvidgade ordningarna från och med 1.4.2021. Registreringen träder emellertid i kraft först när de särskilda ordningarna börjar tillämpas 1.7.2021.

Observera! Om ditt företag har registrerat sig i den nuvarande unionsordningen eller tredjelandsordningen, överförs det direkt till den motsvarande nya ordningen. Ingen ny registreringsanmälan behöver göras, förutom om du vill registrera ditt företag i importordningen.

Om du företräder ett företag i importordningen i egenskap av förmedlare ska du alltid först göra en registreringsanmälan i identifieringsmedlemsstaten om din roll som förmedlare. När registreringsanmälan har godkänts kan du anmäla alla företag som du företräder för registrering i identifieringsmedlemsstaten. Bifoga till registreringsanmälan

 • en fullmakt eller ett avtal som visar din rätt att agera som förmedlare för företaget
 • ett utländskt utdrag som motsvarar handelsregisterutdraget, av vilket framgår det företrädda företagets namn, hemort, bransch, räkenskapsperiod samt firmateckningsrättigheter.

Om språket i bilagorna är något annat än finska eller svenska, ska bilagorna åtföljas av en översättning till finska eller svenska.

Om identifieringsmedlemsstaten är Finland, ska både företaget och förmedlaren göra en registreringsanmälan i MinSkatt. Välj "Alla funktioner” på ingångssidan, och därefter ”Registrering i den särskilda ordningen för moms”.

Identifieringsmedlemsstaten är det EU-land där företaget registrerar sig som användare av den särskilda ordningen, lämnar skattedeklarationer och betalar skatt.

Identifieringsmedlemsstaten bestäms på olika sätt i olika ordningar. Finland kan vara identifieringsmedlemsstat i följande situationer:

Unionsordning

 • företaget har sin hemvist eller ett fast driftställe i Finland
 • företaget har varken hemvist eller något fast driftställe i Finland eller något annat EU-land, men avsändningen eller transporten av varorna börjar i Finland.

Tredjelandsordning

 • företaget har varken hemvist eller något fast driftställe i EU:s mervärdesskatteområde
 • företaget har valt Finland som identifieringsmedlemsstat
  • företaget kan välja vilket EU-land som helst som identifieringsmedlemsstat.

Importordning

Ett skattskyldigt företag

 • företaget har sin hemvist eller ett fast driftställe i Finland
 • den av företaget utsedda förmedlaren har registrerat sig i importordningen i Finland.

En förmedlare som företräder ett företag:

 • förmedlaren har sin hemvist eller ett fast driftställe i Finland

Skatteförvaltningen ger beslut om godkännande eller förkastande av registreringsanmälan. Beslutet visas i MinSkatt. Ändring kan sökas i beslutet.

Varför lönar det sig att registrera sig i den särskilda ordningen?

Att använda den särskilda ordningen är frivilligt. En säljare som inte registrerar sig i den särskilda ordningen för moms måste registrera sig som momsskyldig i alla de länder där konsumenter har köpt tjänster eller varor som omfattas av den särskilda ordningen.

 • Om en distansförsäljare av varor inte använder importordningen, kan momsen deklareras och betalas för köparens räkning även av ett transportföretag i enlighet med Tullens nya särskilda ordning.
 • Om importordningen eller Tullens särskilda ordning inte används, uppbär Tullen momsen på import som idkas av andra aktörer än sådana som är antecknade i momsregistret, till exempel privatpersoner. Företag som är antecknade i momsregistret deklarerar och betalar momsen på import på eget initiativ till Skatteförvaltningen.

Ett företag kan bara ha en identifieringsmedlemsstat i taget i varje särskild ordning. Om företaget vill registrera sig i flera särskilda ordningar kan identifieringsmedlemsstaten i olika särskilda ordningar utgöras av olika EU-länder.

Om företaget registrerar sig i någon av de särskilda ordningarna ska företaget använda det för all försäljning som omfattas av ordningen i fråga.

Vilka är förutsättningarna för registrering?

Företaget eller förmedlaren kan registreras i den särskilda ordningen när följande förutsättningar uppfylls:

 • Företaget har gett behövliga uppgifter i samband med registreringen.
 • Företaget uppfyller förutsättningarna som gäller hemvist och fast driftställe i den aktuella särskilda ordningen.
 • Företaget bedriver verksamhet som omfattas av den särskilda ordningen.
 • Företaget är inte sedan tidigare registrerat i samma ordning i en annan medlemsstat.

Företaget kan inte registreras i den särskilda ordningen om det har avförts från ordningen på grund av återkommande deklarations- och betalningsförsummelser och därför satts i karens. Under karenstiden kan företaget inte använda särskilda ordningar i någon medlemsstat.

Förutsättning för registrering av en förmedlare är att den som ansöker om att bli förmedlare inte väsentligt har försummat och inte kan antas väsentligt försumma sina skyldigheter i beskattningen.

Registreringsnummer i de särskilda ordningarna

Företaget behöver ett individuellt momsnummer för att använda den särskilda ordningen. Av numret framgår i vilket land och i vilken ordning den skattskyldige eller förmedlaren har registrerat sig. Inom parentes ett exempel på ett nummer där Finland är identifieringsmedlemsstat.

Unionsordning

 • nationellt momsnummer (FInnnnnnnn)

Tredjelandsordning

 • Momsnummer som börjar med EU (EU246yyyyyz)

Numret är detsamma i unionsordningen och i tredjelandsordningen om man registrerar sig på nytt i samma land.

Importordning

 • den skattskyldige ett momsnummer som börjar på IM (IM246yyyyyz)
 • förmedlaren har ett momsnummer som börjar på IN (IN246yyyyyz)

I importordningen ändras numret om den skattskyldige eller förmedlaren registrerar sig på nytt i samma land.

Nummer som börjar på EU, IM och IN används bara i de särskilda ordningarna.