Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

De särskilda ordningarna för moms (OSS)

Den särskilda ordningen för moms utvidgades till ordningen One Stop Shop (OSS) den 1 juli 2021. De särskilda ordningarna omfattar alla de tjänster som sålts till konsumenter i EU samt distansförsäljningen av varor till konsumenter i EU. Den tidigare särskilda ordningen för moms har använts vid försäljning av teletjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster till konsumenter som befinner sig i EU.

I denna anvisning avses med EU och ett EU-land EU:s momsområde. Läs mer om EU:s momsområde.

I hurdana situationer kan man tillämpa en särskild ordning?

Företaget kan använda särskilda ordningar för moms i internationell konsumenthandel. När du hanterar företagets momsskyldigheter centraliserat via ett EU-lands särskilda ordning behöver du inte deklarera och betala moms separat till varje köpares land.

De särskilda ordningarna för moms omfattar alla tjänster som sålts till konsumenter inom EU samt distansförsäljning av varor till konsumenter inom EU. Tjänster som säljs kan vara till exempel persontransporter, inträdesbiljetter till evenemang eller restaurang- och måltidstjänster.

Den separata ordningen består av tre olika ordningar: unionsordningen, tredjelandsordningen och importordningen:

Unionsordningen omfattar alla de tjänster som säljs till konsumenter inom EU samt EU-intern försäljning av varor till konsumenter.

Du kan använda unionsordningen när du deklarerar och betalar moms i följande situationer:

1) Ditt företags hemort eller fasta driftställe är inom EU och du säljer tjänster till konsumenter i EU-länder. Obs: Köparen ska befinna sig i ett sådant EU-land där ditt företag varken har en hemort eller ett fast driftställe.

Exempel: Ett företags hemort är i Finland och det säljer tjänster till konsumenter i EU. Företaget kan registrera sig i unionsordningen och deklarera och betala moms i den särskilda ordningen på tjänster som sålts annanstans i EU än i Finland.
Om företaget säljer tjänster till konsumenter i Finland kan de försäljningarna inte deklareras och betalas i unionsordningen. Företaget ska vara registrerat i Skatteförvaltningens momsregister och deklarera försäljningarna av tjänster i momsdeklarationen.

2) Ditt företag bedriver EU-intern distansförsäljning av varor till konsumenter. Företagets hemort eller fasta driftställe måste inte vara i EU.

Exempel: Ett företags hemort är i Finland och det bedriver distansförsäljning av varor till konsumenter i EU. Företaget sänder varor enbart från Finland. Företaget kan registrera sig i unionsordningen och deklarera och betala momsen i den särskilda ordningen på de varor som sålts till konsumenter och skickats till andra EU-länder.

Om företaget säljer varor till konsumenter i Finland kan dessa försäljningar inte deklareras och betalas i unionsordningen. Företaget ska registrera sig i Skatteförvaltningens momsregister och deklarera försäljningarna av varor i momsdeklarationen.

Du kan använda tredjelandsordningen om

 • ditt företag inte har en hemort eller ett fast driftställe inom EU och
 • du säljer tjänster till konsumenter i EU.

Exempel: Ett amerikanskt företag, som inte är etablerat inom EU, säljer tjänster till konsumenter i EU. Företaget kan registrera sig i tredjelandsordningen och deklarera och betala momsen i den särskilda ordningen.

Du kan använda importordningen om

 • ditt företag har sin hemort eller sitt fasta driftställe inom EU och
 • du bedriver distansförsäljning av varor som importerats från områden utanför EU till konsumenter, och värdet på varuförsändelsen är högst 150 euro.

Obs: Importordningen kan inte användas för punktskattepliktiga produkter såsom alkoholprodukter, läskedrycker och tobaksprodukter.

Exempel: Ett företag med hemort i Finland säljer varor till konsumenter i EU. Varorna skickas från Kina till köparna. Företaget kan registrera sig i importordningen och deklarera och betala moms på distansförsäljningen av de varor som importerats från ett område utanför EU i den särskilda ordningen.

Om företaget inte är etablerat inom EU

Importordningen kan användas även av ett företag som inte är etablerat inom EU. I dessa fall ska företaget i allmänhet utse en förmedlare vars hemort eller fasta driftställe är inom EU. Förmedlaren ska fullgöra de förpliktelser som importordningen innebär i det företrädda företagets namn och för dess räkning. Det här innebär till exempel att förmedlaren ansvarar för att deklarera och betala skatt separat för varje enskilt företag som hen företräder.

Exempel: Företagets hemort är i Kina. Företaget säljer varor från Kina till konsumenter i EU. Företaget har inte ett fast driftställe i EU utan utser en förmedlare med hemort i Finland. I dessa fall deklarerar och betalar förmedlaren moms på distansförsäljningen av de varor som importerats från ett område utanför EU, i den särskilda ordningen, i företagets namn och för dess räkning.

Försäljningsgränsen på 10 000 euro per år 

En momsregistrerad finländsk näringsidkare som bedriver verksamhet i liten skala och lämnar uppgifterna om försäljning på momsdeklarationen till Skatteförvaltningen, kan tillämpa finsk moms på sin försäljning om följande villkor uppfylls:

 • Företaget säljer teletjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster eller varor som distansförsäljning till konsumenter som befinner sig i andra EU-länder.
 • Företagets sammanlagda momsfria omsättning är högst 10 000 euro av de nämnda tjänsterna och varorna inom hela EU under det aktuella kalenderåret, och 10 000 euro har inte heller överskridits under det föregående kalenderåret.
 • Företaget har inte ett fast driftställe i ett annat EU-land.

Läs mer: Anvisningar för att deklarera och betala moms

När gränsen på 10 000 euro överskrids måste det finländska företaget antingen registrera sig som momsskyldigt i köparens land eller använda den särskilda ordningen för moms för att uppfylla sina förpliktelser. Alternativt kan företaget om det vill registrera sig i unionsordningen, även om gränsen på 10 000 euro inte överskrids.

När gränsen på 10 000 euro överskrids måste företaget antingen registrera sig som momsskyldigt i köparens land eller använda den särskilda ordningen för moms för att uppfylla sina förpliktelser.

Exempel: Ett företags hemort är i Finland och det bedriver distansförsäljning av varor till konsumenter i EU. Företaget säljer varor till konsumenter i Finland för sammanlagt 10 000 euro och till konsumenter i andra EU-länder för sammanlagt 9 000 euro. Företagets omsättning av varuförsäljningen överskrider inte gränsvärdet på 10 000 euro eftersom de varor som sålts till konsumenter i Finland inte tas med i beräkningen.

Till gränsvärdet (på 10 000 euro) räknas försäljningarna av varor från och med 1.7.2021, men försäljningarna av teletjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster redan från och med 1.1.2021. Tjänsterna i fråga beräknas redan från början av året för att de också tidigare omfattats av unionsordningen. Läs mer: Mervärdesbeskattning vid distansförsäljning av varor

Varför lönar det sig att använda en särskild ordning?

Att använda den särskilda ordningen är frivilligt. En säljare som inte registrerar sig i den särskilda ordningen för moms måste registrera sig som momsskyldig i alla de länder där konsumenter har köpt tjänster eller varor som omfattas av den särskilda ordningen.

 • Om en distansförsäljare av varor inte använder importordningen, kan momsen deklareras och betalas för köparens räkning även av ett transportföretag i enlighet med Tullens nya särskilda ordning.
 • Om importordningen eller Tullens särskilda ordning inte används, uppbär Tullen momsen på import som idkas av andra aktörer än sådana som är antecknade i momsregistret, till exempel privatpersoner. Företag som är antecknade i momsregistret deklarerar och betalar momsen på import på eget initiativ till Skatteförvaltningen.

Läs mer på Tullens webbplats.

Ett företag kan bara ha en identifieringsmedlemsstat i taget i varje särskild ordning. Om företaget vill registrera sig i flera särskilda ordningar kan identifieringsmedlemsstaten i olika särskilda ordningar utgöras av olika EU-länder.

Om företaget registrerar sig i någon av de särskilda ordningarna ska företaget använda det för all försäljning som omfattas av ordningen i fråga.

Anvisningar

Europeiska komissionens sidor 

Mer information

Identifieringsmedlemsstat

Det EU-land där ett företag registerar sig som användare av en särskild ordning, lämnar in skattedeklarationer och betalar skatt. Identifieringsmedlemsstaten förmedlar de uppgifter som finns i skattedeklarationen och de erlagda betalningarna till konsumtionsmedlemsstaterna.

Konsumtionsmedlemsstat

Det EU-land där varorna och tjänsterna sålts. Konsumtionsmedlemsstaten får de uppgifter som finns i deklarationen och de erlagda betalningarna av identifieringsmedlemsstaten. Konsumtionsmedlemsstaten övervakar att skatten betalas rätt och i tid. Vid behov driver konsumtionsmedlemsstaten in skatter, räntor och påföljdsavgifter.

Etableringsmedlemsstat

En etableringsmedlemsstat är i unionsordningen det EU-land som inte är en identifieringsmedlemsstat men där ett företag fungerar på ett av följande sätt:

 • företaget har ett fast driftställe i landet varifrån det säljer tjänster
 • transporten av varorna börjar i det här landet. Företaget behöver inte ha ett fast driftställe i landet.

Försäljningarna i etableringsmedlemsstaten ska deklareras enbart i unionsordningens skattedeklaration.

Identifieringsmedlemsstaten är det EU-land där företaget registrerar sig som användare av den särskilda ordningen, lämnar skattedeklarationer och betalar skatt.

Identifieringsmedlemsstaten bestäms på olika sätt i olika ordningar. Finland kan vara identifieringsmedlemsstat i följande situationer:

Unionsordning

 • företaget har sin hemvist eller ett fast driftställe i Finland
 • företaget har varken hemvist eller något fast driftställe i Finland eller något annat EU-land, men avsändningen eller transporten av varorna börjar i Finland.

Tredjelandsordning

 • företaget har varken hemvist eller något fast driftställe i EU:s mervärdesskatteområde
 • företaget har valt Finland som identifieringsmedlemsstat
  • företaget kan välja vilket EU-land som helst som identifieringsmedlemsstat.

Importordning

Ett skattskyldigt företag

 • företaget har sin hemvist eller ett fast driftställe i Finland
 • den av företaget utsedda förmedlaren har registrerat sig i importordningen i Finland.

En förmedlare som företräder ett företag:

 • förmedlaren har sin hemvist eller ett fast driftställe i Finland
Sidan har senast uppdaterats 11.8.2023