Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här korrigerar du en deklaration som lämnats in i den särskilda ordningen

Om skatteperioden har börjat 1.7.2021 eller senare: Om du upptäcker ett fel i din deklaration kan du inte lämna deklarationen på nytt, utan felet ska alltid korrigeras i MinSkatt med en deklaration för en senare skatteperiod.

Uppgifterna kan inte korrigeras med en ersättande deklaration: du kan alltså inte längre lämna in en ny, korrigerad deklaration för den ursprungliga skatteperioden som ersätter den tidigare inlämnade deklarationen. Om du alltså redan har lämnat in deklarationen ska du också alltid betala skatterna på basis av deklarationen, även om du upptäcker ett fel i deklarationen.

Obs: Om skatteperioden har gått ut 30.6.2021 eller tidigare: korrigera uppgifterna genom att lämna in en ersättande deklaration för densamma/den ursprungliga skatteperioden

Deklarationen innehåller en egen punkt för korrigeringarna. Ange som uppgifter, som ska korrigeras, konsumtionsmedlemsstaten, skatteperioden och eurobeloppet av ändringen.

Du kan korrigera uppgifterna i MinSkatt inom tre år från den sista inlämningsdagen för den ursprungliga deklarationen. Efter det ska korrigeringen lämnas och momsen betalas direkt till konsumtionsmedlemsstaten, dvs. till det EU-land där varorna och tjänsterna har sålts.

Exempel 1: Företaget har deklarerat den tyska momsen fel i deklarationerna för januari–mars (Q1) och april–juni (Q2). För perioden Q1 har det deklarerat 1 000 € i skatt, fast det rätta beloppet var 800 €. För perioden Q2 har det deklarerat 800 € i skatt då skatten borde ha varit 1 100 €.

Företaget korrigerar felen i deklarationen för följande skatteperiod, dvs. i deklarationen för juli–september (Q3). Samtidigt deklarerar företaget också 1 000 € i skatt till Tyskland och 100 € till Danmark för perioden Q3.

Som uppgifter som ska korrigeras anger företaget skatteperiodens, konsumtionsmedlemsstatens och ändringens belopp:

Skattedeklaration Q3/2022

Exempel 1: skattedeklaration
Skatteperiod Konsumtionsmedlemsstat Skattebelopp
Q3 Tyskland 1 000
Q3 Danmark 100

Korrigeringar i tidigare skatteperioder

Exempel: Korrigeringar i tidigare skatteperioder
Skatteperiod Konsumtionsmedlemsstat Skattebelopp
Q1 Tyskland -200 (ursprunglig 1 000)
Q2 Tyskland 300 (ursprunglig 800)
Q3   skatt som ska redovisas 1 200

Skatten på 1 200 € som ska redovisas i skattedeklaration Q3 består av skatterna till Tyskland (1 000 € - 200 € + 300 €) och Danmark (100 €). Företaget ska betala hela beloppet. Finland redovisar för Tyskland 1 100 € av betalningen och för Danmark 100 €.

Korrigeringen ökar eller minskar det skattebelopp som ska betalas till konsumtionsmedlemsstaten för skatteperioden i deklarationen, dvs. för juli–september (Q3). Korrigeringen ändrar ändå inte skattebeloppet i de ursprungliga deklarationerna (Q1 och Q2), utan företaget ska betala skatterna för dessa skatteperioder enligt de ursprungliga uppgifterna.

Exempel 2: Företaget har gjort ett fel i deklarationen för april–juni (Q2). Skatten har deklarerats till ett belopp på 300 € till Danmark, fast skatten borde ha deklarerats till Frankrike.

Företaget korrigerar felen i deklarationen för juli–september, dvs. skatteperioden Q3. Företaget deklarerar samtidigt 1 000 € i skatt till Tyskland för juli–september.

Som korrigeringsuppgifter till den tidigare deklarationen lämnar företaget endast beloppet av skatteperioden, konsumtionsmedlemsstaten och ändringen:

Skattedeklaration Q3/2022

Exempel 2: Skattedeklaration
Skatteperiod Konsumtionsmedlemsstat Skattebelopp
Q3 Tyskland 1 000

Korrigeringar i tidigare skatteperioder

Exempel 2: Korrigeringar i tidigare skatteperioder
Skatteperiod Konsumtionsmedlemsstat Skattebelopp
Q2 Danmark -300 (ursprunglig 300)
Q2 Frankrike 300 (ursprunglig 0,00)
Q3   skatt som ska redovisas 1 300

Skatten på 1 300 € som ska redovisas i skattedeklaration Q3 består av skatten till Tyskland (1 000 €) och skatten till Frankrike (300 €). Företaget ska betala dessa skatter i sin helhet. Finland redovisar 1 000 € av betalningen till Tyskland och 300 € till Frankrike.

Till skatten som redovisas i skattedeklaration Q3 räknas inte skatten till Danmark, eftersom den är negativ. Uppgiften om korrigeringen förmedlas till Danmark. Danmark återbetalar den extra betalningen för Q2 till företaget enligt den nationella lagstiftningen i Danmark.

Konsumtionsmedlemsstaterna överför inte betalningar från en medlemsstat till en annan, dvs. Danmark överför inte betalningen till Finland för återbäring, eller direkt till de franska skatterna.

Vanliga frågor

När du har lämnat in skattedeklarationen och betalat skatten förmedlar Skatteförvaltningen deklarationsuppgifterna och redovisar de betalda skatterna till konsumtionsmedlemsstaterna.

Om du senare upptäcker ett fel i deklarationen ska du korrigera felet i en deklaration för en senare skatteperiod. Även då ska skatterna betalas enligt deklarationen.

Skatteförvaltningen kan inte återbära skatter som redovisats till konsumtionsmedlemsstater, utan konsumtionsmedlemsstaterna återbetalar de skatter som betalats till ett för stort belopp enligt sina egna nationella bestämmelser.

Kontakta vid behov den berörda konsumtionsmedlemsstaten om du har frågor om räntor, andra påföljder eller betalning av återbäringar.

Sidan har senast uppdaterats 4.1.2022