Hurdan verksamhet ska och kan registreras i momsregistret?

Om företaget säljer varor och tjänster i form av affärsverksamhet är företaget i regel momsskyldigt och ska anmäla sig till momsregistret. Småskalig affärsverksamhet och verksamhet som separat fastställts som skattefri i mervärdesskattelagen omfattas inte av momsbeskattningen. Företagsformen påverkar inte momsskyldigheten.

Det förekommer också sådana situationer där företaget ska anmäla sig till momsregistret även om det inte idkar momspliktig affärsverksamhet. Till exempel gemenskapsinternt förvärv av varor, det vill säga inköp av varor från ett annat EU-land, kan förutsätta registrering. I vissa situationer kan ett företag också frivilligt anmäla sig till momsregistret.

Du kan registrera dig som momsskyldig i MinSkatt om ditt företag redan har ett FO-nummer eller om du inleder verksamheten exempelvis som rörelseidkare eller yrkesutövare.

Välj i samband med registreringen ditt företags verksamhet:

 • Företaget ska anmäla sig till momsregistret om omsättningen av företagets affärsverksamhet under räkenskapsperioden (12 månader) överskrider 15 000 euro (10 000 euro fram till utgången av 2020).
 • Företaget kan frivilligt anmäla sig till momsregistret för affärsverksamhet även om omsättningsgränsen inte överskrids.

Läs närmare om vad som räknas med i företagets omsättning:

 • Momsbeskattningen för små företag
 • Gränsen för momsfri verksamhet i liten skala

Om företaget idkar både affärsverksamhet och primärproduktion och omsättningen för räkenskapsperioden för dessa båda är sammanlagt

 • mer än 15 000 euro ska företaget anmäla sig som momsskyldigt för båda verksamheterna.
 • högst 15 000 euro kan företaget frivilligt anmäla sig till momsregistret för båda verksamheternas del.
 • Anmäl dig till momsregistret om du idkar primärproduktion (bland annat jord- och skogsbruk, trädgårdshushållning, pälsdjursuppfödning, renhushållning) och om din omsättning under räkenskapsperioden överstiger 15 000 euro (10 000 euro fram till utgången av kalenderår 2020).
 • Du kan frivilligt anmäla dig till momsregistret för primärproduktion även om omsättningsgränsen inte överskrids.

Om du idkar både primärproduktion och annan affärsverksamhet och om omsättningen av dessa verksamheter under en räkenskapsperiod är sammanlagt

 • mer än 15 000 euro ska du anmäla dig som momsskyldigt för båda verksamheterna.
 • högst 15 000 euro kan du frivilligt anmäla dig till momsregistret för båda verksamheternas del.

Registrera dig i momsregistret för inköp och eget bruk i följande situationer:

Om ditt företags verksamhet för övrigt är momsfri men företaget är momsskyldigt:

 • För EU-varuinköp (gemenskapsinternt förvärv) eftersom förvärven överskrider 10 000 euro under det innevarande eller föregående kalenderåret.
 • För tjänsteinköp från EU-området eller utanför EU (på basis av omvänd momsskyldighet)

Om ditt företags verksamhet i övrigt är momsfri men företaget är momsskyldigt för eget bruk av en fastighetsförvaltningstjänst eller restaurang- och cateringtjänst.

Läs mer:

Företaget är deklarationsskyldigt för försäljning av tjänster inom EU om företagets verksamhet i övrigt är momsfri men det utövar försäljning av sådana tjänster inom EU som beskattas som försäljning mellan momsskyldiga företag i inköparens land (annat EU-land än Finland).

Obs! Utöver momsdeklarationen ska en särskild sammandragsdeklaration lämnas om EU-försäljningar.

 • Anmäl dig till momsregistret om du utövar försäljning av konstföremål som du själv skapat och omsättningen av affärsverksamheten i ditt företag överskrider 15 000 euro under räkenskapsperioden
 • Du kan frivilligt anmäla dig till momsregistret som skapare av konstföremål även om omsättningen under räkenskapsperioden är högst 15 000 euro.

Med konstverk avses i momsbeskattningen bland annat tavlor, konstgrafiska originalblad, skulpturer, väggbonader och handvävda tapisserier.

Läs mer:

Du kan under vissa förutsättningar ansöka om att bli momsskyldig om du överlåter nyttjanderätten till en fastighet till en sådan hyresgäst eller delägare i fastighetsaktiebolaget som använder fastigheten eller en del av den för sin momspliktiga verksamhet. Bifoga hyresavtalet eller en annan redogörelse för uthyrningsverksamheten.

Obs! Du ska separat ansöka om momsregistrering för överlåtelsen av nyttjanderätt till en fastighet även om du redan har anmält dig till momsregistret för affärsverksamhet.

Läs mer i anvisningen Ansökan om mervärdesskattskyldighet för överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet

Med gemenskapsinternt varuförvärv avses inköp av lösa föremål från ett annat EU-land.

Företaget kan anmäla sig frivilligt till momsregistret för gemenskapsinternt förvärv i vissa situationer. Förutsättningen är att verksamheten i ditt företag i övrigt är momsfri och att de gemenskapsinterna förvärven inte överskrider 10 000 euro under det innevarande eller föregående kalenderåret.

Om de gemenskapsinterna förvärven överskrider gränsen måste företaget anmäla sig till momsregistret: välj då Inköp och egen användning som den verksamhet som omfattas av moms. 

En uppträdande artist, annan offentlig artist eller idrottare kan frivilligt anmäla sig som momsskyldig när den som uppträder själv säljer sina uppträdanden och det är fråga om honorar och om ersättningar av evenemangarrangören för försäljning av uppträdanden. Också det företag som säljer uppträdanden kan om det så önskar registrera sig i momsregistret.

Om honoraret eller någon annan ersättning behandlas som löneinkomst i inkomstbeskattningen går det inte att anmäla sig till registret.

Efter registreringen är även den övriga affärsverksamheten momspliktig även om omsättningen inte överskrider gränsen för rörelse i liten skala.

Om du redan är införd i momsregistret för affärsverksamhet men också vill registrera dig som uppträdande artist eller idrottare ska du separat anmäla dig till registret för det.

Läs mer: Konstnärer och andra personer som får honorar kan ansöka om att bli momsskyldiga

Läs mer: Moms på honorar och försäljning av framträdanden – allmännyttigt samfund