Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteperiod för moms och ändringarna i den

Skatteperioden för moms är en tidsperiod (månad, kvartal, år) för vilken momsen ska deklareras och betalas. Längden på skatteperioden beror på företagets omsättning. 

I regel är skatteperioden en kalendermånad. Om företaget har en liten omsättningen kan företaget dock ansöka om en längre skatteperiod, om omsättningen

  • understiger 100 000 euro, kan skatteperioden för moms vara ett kvartal. 
  • understiger 30 000 euro, kan skatteperioden för moms vara ett kvartal eller ett år.

Om gränserna för omsättningen överskrids ska du omedelbart anmäla ändringen till Skatteförvaltningen. Omsättningsgränsen fastställs enligt den i bokföringslagen avsedda omsättningen eller motsvarande avkastning under ett kalenderår. 

Obs! För jord- och skogsbruksidkare och bildkonstnärer kan skatteperioden vara ett kalenderår oberoende av hur stor omsättningen är om de inte driver någon annan momspliktig verksamhet än primärproduktion eller bildkonst. En jord- och skogsbruksidkare ska vara en fysisk person, ett dödsbo eller en sammanslutning.

Ett nytt företag anger skatteperiodens längd i samband med grundandet av företaget. Läs mer om att grunda ett företag.

Skatteperioderna för moms respektive arbetsgivarprestationer är inte bundna till varandra, utan de kan vara olika långa.

Så här ändrar du längden på skatteperioden eller anmäler ändringar

Du kan söka ändring av skatteperioden:

  • i MinSkatt: Välj fliken Kunduppgifter och därefter i punkten Företagsverksamhet knappen Ändra skatteperiod.
  • med ändringsanmälan (FODS) om du samtidigt också lämnar uppgifter om andra ändringar i företaget.

Skatteperioden ska vara densamma under minst ett år. Du kan ansöka om ändring i skatteperiodens längd när minst 12 månader har gått från att verksamheten inleddes eller en ändring gjordes.

Från och med när träder den nya skatteperioden i kraft?

Skatteförvaltningen skickar företaget ett beslut om skatteperioden och uppgiften om från och med vilket datum den nya skatteperioden träder i kraft. Tills dess ska du agera enligt den gällande skatteperioden. Om ditt företags omsättning överskrider omsättningsgränsen för den förlängda skatteperioden får du ett beslut om att ansökan avslås. Du kan inte ansöka om en förlängd skatteperiod om du inte har lämnat deklarationerna i tid eller om du lämnat skatter obetalda.

Den längre skatteperioden träder i kraft vid ingången av året efter det år då ansökan lämnats. 

Exempel: Skatteperioden för företaget är en kalendermånad. Företaget ansöker om en kvartalslång skatteperiod i augusti 2023. Den nya skatteperioden träder i kraft i januari 2024. Företaget lämnar den första deklarationen enligt den nya skatteperioden för januari-mars senast 12.5.2024.

En kortare skatteperiod träder i kraft vid ingången av den kortare skatteperiod som följer efter ansökan. Obs! För de månader i den gamla skatteperioden som föregick ändringen ska du lämna en skattedeklaration och betala skatterna redan före den utsatta dagen enligt den gamla skatteperioden.

Exempel: Skatteperioden för företaget är ett kvartal. Företaget ansöker om en skatteperiod på en månad i maj. Den nya skatteperioden träder i kraft i början av juni. Uppgifterna för den skatteperiod som föregår ändringen (1.4–31.5) ska du lämna senast 12.7. Du ska deklarera uppgifterna för juni och betala momsen senast 12.8.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024