Så här söker du ändring i ett beslut om registrering

Företag eller organisationer kan söka ändring i beslut som gäller registrering i Skatteförvaltningens register: registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret, registret över bilskatteombud och registren för punktbeskattning. Sök ändring genom att begära omprövning hos skatterättelsenämnden. Observera att ändring inte kan sökas i ett beslut som gäller registrering som arbetsgivare.

Anvisningarna på denna sida gäller registren för bilbeskattning och punktbeskattning endast om registreringsbeslutet har getts 1.1.2021 eller därefter.

Anvisningarna på denna sida gäller alla företag och organisationer.

Hur söker man ändring

Företaget eller organisationen får endast ett meddelande om ett registreringsärende som gäller momsbeskattningen. Ändring kan då inte sökas utan företaget eller organisationen måste först be Skatteförvaltningen om ett registreringsbeslut i vilket ändring får sökas. Ett beslut i vilket ändring får sökas kan begäras i MinSkatt.

Företaget eller organisationen får ett meddelande om en ansökan som gäller ett förskottsuppbördsregisterärende har godkänts. Om Skatteförvaltningen avregistrerar ett företag eller en organisation ur förskottsuppbördsregistret eller inte alls registrerar det eller den i registret, meddelar vi ett beslut som det går att söka ändring i direkt.

I punktbeskattningen och bilbeskattningen meddelas alltid ett registreringsbeslut i vilket ändring får sökas och det behöver inte begäras separat.

Du kan begära omprövning av ett beslut i vilket ändring får sökas. Begär omprövning i MinSkatt.

Du kan även lämna en begäran om omprövning på papper. Den egentliga begäran om omprövning ska vara en fritt formulerad skriftlig redogörelse. Begäran Foga gärna blankett 4015r Begäran om omprövning av skatter på eget initiativ som pärmblad till begäran. 

Begäran om omprövning kan också i sin helhet vara fritt formulerad.

Av omprövningsbegäran ska alltid framgå

  • ändringssökandens namn och FO-nummer
  • det registreringsbeslut i vilket du söker ändring
  • vilka ändringar du vill ha i beslutet
  • och på vilka grunder.

Kom ihåg att underteckna din begäran om omprövning om du lämnar den på papper. Om omprövningsbegäran undertecknas av en fullmaktsinnehavare i stället för den sökande ska du också bifoga en fullmakt. Till begäran om omprövning ska bifogas de handlingar som ändringssökanden åberopar.

När ska omprövning begäras?

I ett registreringsbeslut kan ändring sökas inom 60 dagar från det att företaget eller organisationen fått del av beslutet.

Exempel 1: Företaget har 13.1.2020 fått del av ett beslut om avstående från registrering i förskottsuppbördsregistret. En begäran om omprövning som gäller ärendet ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 13.3.2020. 

Exempel 2: Företaget har 3.11.2020 fått ett meddelande om införande i momsregistret. Företaget har bett om ett beslut i vilket ändring får sökas och fått del av beslutet 20.11.2020. En begäran om omprövning ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 19.1.2021. 

Exempel 3: Företaget har 11.1.2021 fått del av ett beslut om införande i registret för punktbeskattning. En begäran om omprövning ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 12.3.2021.

Exempel 4: Företaget har 1.4.2021 fått del av ett beslut som gäller registret över bilskatteombud. En begäran om omprövning som gäller ärendet ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.5.2021.

Endast omprövningsbegäranden som har lämnats inom utsatt tid kan prövas

Omprövningsbegäran ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast kl. 16.15 på den utsatta dagen. Omprövningsbegäranden som kommit in efter tidsfristen behandlas inte.

Registreringsbeslutet ska iakttas även om ändring har sökts

Även om företaget eller organisationen söker ändring i registreringsbeslutet, ska beslutet iakttas tills begäran om omprövning har avgjorts.

Återinförandet i förskottsuppbördsregistret kan göras efter att försummelserna har rättats

Om Skatteförvaltningen har avregistrerat företaget eller organisationen från förskottsuppbördsregistret på grund av försummelser, kan företaget eller organisationen införas i registret på nytt efter att försummelserna har korrigerats. Omprövning behöver inte begäras för detta, utan företaget eller organisationen kan lämna en ny registreringsansökan till Skatteförvaltningen. Även om försummelserna har varit återkommande kan Skatteförvaltningen återinföra företaget i registret senast ett år efter avregistreringen, om det inte ska anses uppenbart att försummelserna fortsätter.

Besvär hos förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen

Beslut som meddelats med anledning av omprövningsbegäran får överklagas hos förvaltningsdomstolen genom besvär. Besvären ska anföras inom 60 dagar från det att sökanden fick del av beslutet. Kontrollera alltid närmare anvisningar för sökande av ändring i den anvisning för ändringssökande (dvs. besvärsanvisning) som bifogats till beslutet.

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut kan sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Besvären till förvaltningsdomstolen eller till högsta förvaltningsdomstolen kan vara avgiftsbelagda.

Läs mer om avgifterna och kontrollera förvaltningsdomstolarnas adresser (www.oikeus.fi).