Begäran om omprövning i ett registreringsärende

Den här anvisningen gäller alla företag och organisationer.

Du kan söka ändring i ett registreringsbeslut som gäller

  • registret över mervärdesskattskyldiga
  • förskottsuppbördsregistret
  • registret över bilskatteombud
  • registret för punktbeskattning.

Observera att du inte kan begära omprövning av ett beslut som gäller registrering som arbetsgivare.

Gör så här innan du begär omprövning

Registret över mervärdesskattskyldiga: Be först i MinSkatt om ett registreringsbeslut i vilket ändring får sökas. Omprövning kan inte begäras direkt på basis av det meddelande som företaget eller organisationen får om införande i registret över momsskyldiga.

När du har fått ett beslut i vilket ändring får sökas kan du begära omprövning enligt anvisningarna på denna sida. Gå till MinSkatt

Förskottsuppbördsregistret: Du kan begära omprövning av ett beslut enligt vilket Skatteförvaltningen har avregistrerat eller låtit bli att införa företaget eller organisationen i förskottsuppbördsregistret.

Observera att begäran om omprövning inte behövs om Skatteförvaltningen har avregistrerat företaget eller organisationen från förskottsuppbördsregistret på grund av försummelser. Företaget eller organisationen kan återinföras i registret efter att ha korrigerat sina försummelser. Lämna en ny registreringsansökan till Skatteförvaltningen. Även om försummelserna skulle ha varit återkommande kan Skatteförvaltningen återinföra företaget i registret senast ett år efter avregistreringen, om det inte ska anses uppenbart att försummelserna fortsätter.

Register för punktbeskattning och över bilskatteombud: Företaget eller organisationen får alltid ett registreringsbeslut i vilket ändring får sökas direkt enligt anvisningarna på denna sida.

Anvisningar för begäran om omprövning

1

När kan en begäran om omprövning lämnas

Omprövning kan begäras inom 60 dagar från det att företaget eller organisationen fått del av beslutet.

Om den utsatta dagen för begäran om omprövning infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, flyttas förfallodagen till följande vardag. Omprövningsbegäran ska vara framme hos Skatteförvaltningen på den utsatta dagen senast klockan 16.15.

Exempel: Företaget har 3.11.2022 fått ett meddelande om införande i momsregistret. Företaget har bett om ett beslut i vilket ändring får sökas och fått del av beslutet 21.11.2022. En begäran om omprövning ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 20.1.2023 klockan 16.15.

2

Så här gör du en begäran om omprövning

Du kan du göra en begäran om omprövning i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

  1. När du har loggat in i MinSkatt ska du välja fliken Funktioner.
  2. I punkten Omprövningsbegäranden ska du välja länken Alla omprövningsärenden.
  3. Välj länken Omprövningsbegäran till skatterättelsenämnden.
  4. Fyll i de punkter som gäller din egen situation och i vilka du söker ändring. Skicka sedan din begäran om omprövning.

Om du inte kan sköta ärenden i MinSkatt kan du begära omprövning på en pappersblankett eller lämna en fritt formulerad ansökan.

3

När du har lämnat omprövningsbegäran

Även om du söker ändring i ett registreringsbeslut som företaget eller organisationen fått ska du handla enligt beslutet tills din begäran om omprövning har avgjorts.

I MinSkatt kan du följa behandlingen av din begäran om omprövning: Välj fliken Funktioner och i punkten Deklarationernas och ansökningarnas status ska du välja länken Uppföljning av behandlingsläget.

Mer information och anvisningar om omprövning

Du kan återkalla en omprövningsbegäran antingen delvis eller helt. Välj i MinSkatt fliken Funktioner. Välj sedan i punkten Omprövningsbegäranden länken Återta omprövningsbegäran.

Ändring i ett beslut som meddelats med anledning av omprövningsbegäran kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Kontrollera den utsatta tiden och de anvisningar om hur man anför besvär som har bifogats till beslutet.

Sidan har senast uppdaterats 5.1.2023