Momsbeskattning

Mervärdesskatten (moms) är en konsumtionsskatt som säljaren lägger till på försäljningspriset av en vara eller en tjänst. Säljaren tar ut skatten hos köparen i samband med försäljningen och redovisar den till staten. Alla som idkar rörelsemässig försäljning och uthyrning av varor eller tjänster, eller bedriver verksamhet som kan jämföras med detta är momsskyldiga. Även den primärproduktion som bedrivs av jordbruksföretagare och skogsägare utgör momspliktig verksamhet.

Moms tas ut hos köparen varje gång en vara eller en tjänst säljs. Säljaren lägger momsen till priset på varan eller tjänsten pris och redovisar momsen på sin försäljning till Skatteförvaltningen. När den momsskyldige förvärvar en vara eller en tjänst för sin momspliktiga rörelse får denne dra av den moms som ingår i inköpspriset. Detta förutsätter att både säljaren och köparen är momsskyldiga. Det är alltså i slutändan konsumenten som betalar momsen, och på detta sätt fördubblas inte skatten i konsumentpriserna.

Registrera dig som momsskyldig

Den som bedriver momspliktig verksamhet ska anmäla sig till registret över momsskyldiga. Anmälan behöver dock inte göras om omsättningen under redovisningsperioden (12 månader) är högst 10 000 euro. Ett företag eller ett samfund kan likväl också i detta fall ansöka om registrering om det bedriver försäljning i form av rörelse.

Om räkenskapsperioden är kortare eller längre än 12 månader ska räkenskapsperiodens omsättning räknas om så att den motsvarar en omsättning under 12 månader (omsättningen multipliceras med 12 och divideras med antalet faktiska, hela månader).

Läs mer om att registrera sig som momsskyldig

 

Vissa verksamheter som räknas upp i mervärdesskattelagen omfattas inte av momsbeskattningen. Om ett företag säljer endast dessa varor eller tjänster kan det inte registrera sig som momsskyldig och det kan således inte heller dra av moms från förvärven som hänför sig till den momsfria verksamheten. Dessa verksamheter är bland andra:

  • försäljning och uthyrning av fastigheter och aktielägenheter
  • hälso- och sjukvård samt socialvård
  • utbildningstjänster som räknas upp i mervärdesskattelagen
  • finansiella tjänster och försäkringstjänster
  • ersättningar för upphovsrätt och framträdanden enligt vad som föreskrivs i mervärdesskattelagen
  • allmänna posttjänster.

En fastighetsägare eller en fastighetsinnehavare kan dock ansöka om momsskyldighet för överlåtelse av nyttjanderätten till fastighet om fastigheten eller en del av den används fortlöpande för momspliktig verksamhet.

Läs mer i anvisningen Ansökan om skattskyldighet för mervärdesskatt vid upplåtelse av fastighet

Allmännyttiga föreningar eller stiftelser är inte momsskyldiga för den allmännyttiga verksamheten och inte heller för annan verksamhet som betraktas som momsfri verksamhet. Då läggs ingen moms till priset på tjänsten eller varan. En stiftelse eller förening kan då å andra sidan inte heller dra av momsen på sina inköp.

Ett allmännyttigt samfund är ändå momsskyldigt för viss verksamhet:

sådan verksamhet som i inkomstbeskattningen anses utgöra skattepliktig näringsverksamhet. Verksamhet i liten skala (omsättningen under räkenskapsperioden är högst 10 000 euro) faller dock utanför momsbeskattningen.
serveringstjänster som tas i eget bruk.
eget bruk av tjänst som avser fastighetsinnehav.
Ett allmännyttigt samfund kan ansöka om registreringen i registret över momsskyldiga även om det inte bedriver skattepliktig näringsverksamhet. Verksamheten ska dock vara sådan affärsverksamhet som avses i mervärdeskattelagen. Verksamheten som registreringen gäller ska på ett naturligt sätt gå att särskilja från den övriga verksamheten. Ansökan utvidgas då inte till att gälla sökandens andra verksamheter som står helt utanför den verksamhet som ansökan avser. Att äga skog och att idka rörelse i anknytning till detta är ett typexempel på verksamhet som man kan ansöka om att bli separat momsskyldig för.

Ytterligare information ansökan om momsskyldighet

Läs mer om allmännyttiga samfunds skattefria verksamhet och näringsverksamhet

Deklarera och betala moms

En momsskyldig ska på eget initiativ deklarera och betala momsen i enlighet med företagets eller samfundets skatteperiod. Momsen kan deklareras och betalas i e-tjänsten MinSkatt.

Till MinSkatt 

Läs mer om hur moms och andra skatter på eget initiativ ska deklareras och betalas

Verksamhet i liten skala kan berättiga till lättnad vid den nedre gränsen

Om man bedriver momspliktig verksamhet i liten skala, dvs. räkenskapsperiodens (12 mån.) omsättning understiger 30 000 euro, kan man få en lättnad vid den nedre gränsen på den moms som ska betalas.

Vid beräkning av lättnad vid den nedre gränsen beaktas inte alla försäljningar eller skatter. Till den omsättning som berättigar till lättnad räknas exempelvis inte vederlag från skogsbruk. På motsvarande sätt beaktas inte skatt som ska redovisas för skogsbruk.

Läs mer om lättnad vid den nedre gränsen för moms

Momsbeloppet

Säljaren räknar ut det momsbelopp som ska läggas på produktpriset genom att multiplicera skattegrunden med skattesatsen för produkten och sedan dividera resultatet med 100. Skattegrunden är det momsfria pris som debiteras hos köparen.

Läs mer om hur man räknar ut momsbeloppet  

Skattesatser för varor och tjänster

24 %

den allmänna skattesatsen: de flesta varorna och tjänsterna

14 %

en reducerad skattesats: livsmedel, foder, restaurang- och cateringtjänster

10 %

en reducerad skattesats: böcker, läkemedel, motionstjänster, biografföreställningar, inträde till kultur- och nöjesevenemang, persontransport, inkvarteringstjänster samt ersättningar för tv- och rundradioverksamhet

Köparen ska ges en faktura

En momsskyldig säljare ska ge en faktura till köparen. Fakturan ska innehålla de anteckningar som fastställts i mervärdesskattelagen.

För att köparen ska kunna dra av momsen på sina inköp måste denne ha fått en faktura eller en annan verifikation som kan betraktas som faktura av säljaren och som gäller den köpta varan eller tjänsten.

Läs mer om faktureringskraven vid momsbeskattningen

Nedläggning av momspliktig verksamhet

Om den momspliktiga verksamheten slutar, lämna omedelbart en nedläggningsanmälan.

Läs mer om upphörande av momspliktig verksamhet

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken