Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Momsbeskattningen av privata socialvårdstjänster

Försäljning av hemservice och stödtjänster inom hemservicen i form av socialvårdstjänster till personer som är i behov av socialvård kan vara momsfri.

Kommuner, samkommuner och staten får sälja socialvårdstjänster utan moms. Privata serviceproducenter får sälja socialvårdstjänster utan moms endast om socialmyndigheterna utöver tillsyn över verksamheten.

Med socialvård avses sådan verksamhet som har till sitt syfte att sörja för:

 • vård om barn och ungdomar, till exempel familjehemsverksamhet
 • småbarnspedagogik, till exempel daghemsverksamhet eller familjedagvård
 • vård av äldre personer, till exempel hemservice eller vårdhem för äldre
 • vård av personer med funktionsnedsättning, till exempel hemservice eller vård på inrättning
 • andra tjänster och stödåtgärder för personer med funktionsnedsättning
 • missbrukarvård
 • annan motsvarande verksamhet.

Med socialvård avses utöver de tjänster som nämns ovan också sådana tolkningstjänster på grund av hörsel-, synhörsel- och talnedsättning eller annat motsvarande handikapp som ordnas med stöd av lag eller understöds med statliga medel.

Hemservice och stödtjänster inom hemservicen

Om hemservice eller en stödtjänst för hemservice uppfyller villkoren för en socialvårdstjänst är försäljningen momsfri.

Med hemservice avses funktioner eller bistånd vid funktioner som hör till normal livsföring. Hemservice kan till exempel vara tjänster i anslutning till personlig skötsel och omvårdnad, vård och fostran av barn eller annan normal livsföring.

Med stödtjänster inom hemservicen avses till exempel måltidstjänster, klädvård, städning, badning och följeslagartjänster och tjänster som främjar socialt umgänge.

När får socialvårdstjänster säljas momsfritt?

Kommuner, samkommuner och staten får sälja socialvårdstjänster utan moms.

Privata serviceproducenter får sälja socialvårdstjänster utan moms till personer som är i behov av socialvård (vars funktionsförmåga är nedsatt t.ex. på grund av ålder eller sjukdom) endast om socialmyndigheterna utövar tillsyn över verksamheten. Inget klientspecifikt beslut av socialmyndigheterna behövs men följande förutsättningar ska uppfyllas:

 • Serviceproducenten har till den kommun där verksamhet drivs gjort en anmälan om tillhandahållande av tjänster. Anmälan måste göras även angående tillhandahållande av stödservice inom hemservicen, till exempel städtjänster. Om serviceproducenten är verksam i flera kommuner, måste anmälan göras till alla dessa kommuner. För tillhandahållande av dygnetrunttjänster inom socialvården räcker det inte enbart med en anmälan, utan för det behövs socialmyndighetens tillstånd.
 • Serviceproducenten har gjort upp en serviceplan eller annan motsvarande plan tillsammans med klienten. Om en privat serviceproducent säljer socialvårdstjänster utifrån ett beslut som en kommun fattat, ansvarar den kommunala socialmyndigheten för att upprätta planen.
 • Socialvården baserar sig antingen på ett myndighetsbeslut eller på ett skriftligt avtal som serviceproducenten har ingått med klienten om tillhandahållandet av tjänsterna som socialvårdstjänsten.
 • Serviceproducenten ska ha en ansvarig person som svarar för kvaliteten på servicen.
 • Serviceproducenten ska ha en egenkontrollplan.

Skattefrihet för sådana tolkningstjänster på grund av hörsel-, synhörsel- och talnedsättning eller annat motsvarande handikapp som ordnas med stöd av lag eller understöds med statliga medel förutsätter inte att det finns förutsättningar för skattefrihet som räknats upp ovan för socialvårdstjänster.

När kan privata socialvårdstjänster köpas momsfritt?

Om du i egenskap av privatperson behöver socialvårdstjänster, kan du köpa socialvårdstjänster momsfritt av en privat serviceproducent. Förutsättning för momsfrihet är att följande villkor uppfylls:

 • Socialmyndigheten utövar tillsyn över säljarens verksamhet.
 • Säljaren, dvs. serviceproducenten har gjort en anmälan till den kommun där verksamheten drivs eller serviceproducenten har socialmyndighetens tillstånd för dygnetruntverksamhet.
 • Serviceproducenten eller kommunens socialmyndighet har gjort upp en serviceplan med dig.
 • Serviceproducenten har slutat ett skriftligt avtal med dig om tillhandahållandet av socialvårdstjänsten. Inget avtal behövs om socialvården grundar sig på ett myndighetsbeslut.
 • Serviceproducenten har en ansvarig person som svarar för kvaliteten på servicen.
 • Serviceproducenten har en egenkontrollplan.
Sidan har senast uppdaterats 11.12.2020