Momsnumret och dess användning

Har getts
1.1.2010
Giltighet
Tills vidare

Momsnumret, som anger momsskyldigheten behövs då en näringsidkare har affärer med en näringsidkare som kommer från ett annat EU-land. Momsnummer ska användas i fakturan också då företaget säljer varor i form av distansförsäljning eller säljer ett transportmedel till annan köpare i ett annat EU-land är en momsskyldig köpare.

Finska momsskyldiga näringsidkare bildar själv sitt momsnummer av landskoden FI och en nummerserie som är samma som FO-numret (företags- och organisationsnumret) utan bindestreck mellan de två sista siffrorna. Om FO-numret är 0765432-1, är momsnumret således FI07654321.

Momsnummer ska användas i fakturor och i andra dokument som ansluter sig till rörelseverksamheten i följande affärer mellan momsskyldiga:

  1. Näringsidkaren säljer varan såsom gemenskapsintern försäljning (EU-varuförsäljning)
  2. Näringsidkaren köper varan såsom gemenskapsinternt förvärv.
  3. Näringsidkaren säljer en tjänst, för vilken köparen är skattskyldig med stöd av omvänd skattskyldighet. En sådan situation föreligger bl.a. då näringsidkaren säljer en tjänst, som med stöd av den allmänna bestämmelsen om försäljning av tjänster mellan näringsidkare beskattas i ett annat EU-land (EU-försäljning av tjänster).
  4. Företaget köper en tjänst, för vilken den är skyldig att betala skatt med stöd av omvänd skattskyldighet. Situationen är sådan till exempel då näringsidkaren köper från ett annat EU-land en tjänst, för vilken skatten betalas till Finland med stöd av den allmänna bestämmelsen om försäljning av tjänster mellan näringsidkare.

En juridisk person som har antecknats i registret över momsskyldiga på grund av eget bruk av tjänster som avser fastighetsinnehav eller serveringstjänst eller därför att maximigränsen för gemenskapsinterna förvärv av varor har överskridits, betraktas såsom näringsidkare då bestämmelserna om tjänsternas försäljningsland tillämpas. På en juridisk person som har låtit registrera sig som momsskyldig med stöd av omvänd skattskyldighet på grund av köp från en utländsk försäljare, tillämpas bestämmelserna om försäljningsland som avser konsument. En juridisk person i konsumentposition får inte använda momsnumret då tjänsten anskaffas från ett annat EU-land.

Registrering som momsskyldig på grund av omvänd skattskyldighet

Omvänd skattskyldighet tillämpas i Finland i stor omfattning. Skattskyldig för försäljning som en utlänning bedriver här är köparen, om varans eller tjänstens försäljare är en utlänning som inte har fast driftställe i Finland och har inte här ansökt om skattskyldighet. Omvänd skattskyldighet tillämpas inte, om köparen är en utlänning som inte har fast driftställe här och som inte har registrerats i registret över momsskyldiga. Den tillämpas inte heller på tjänster som avser persontransport, på rätt till inträde till undervisnings-, vetenskaps-, kultur-, underhållnings- och idrottsevenemang, mässor och utställningar och till andra motsvarande tillställningar samt på tjänster som direkt ansluter sig till inträde till tillställningen i fråga.

Om en finsk näringsidkare eller juridisk person är skyldig att betala skatten på grund av omvänd skattskyldighet, och näringsidkaren inte har införts i registret över momsskyldiga, ska näringsidkaren registrera sig som momsskyldig på grund av köpet. En finsk juridisk person, som inte bedriver näringsverksamhet och inte har införts i registret över momsskyldiga, betraktas vid tillämpning av bestämmelserna om tjänsternas försäljningsland inte som näringsidkare utan som konsument. Därför behöver sådan juridisk person inte registrera sig som momsskyldig då han eller hon köper från ett annat EU – land en tjänst som enligt de allmänna bestämmelserna om försäljning av tjänster ska beskattas i köparens hemstat.

Registrering som momsskyldig på grund av gemenskapsinterna förvärv av varor

En näringsidkare, vars verksamhet inte till någon del berättigar till avdrag eller återbäring (t.ex. försäljare av skattefria sjuk- eller hälsovårdstjänster) och en juridisk person som inte är näringsidkare (till exempel ett allmännyttigt samfund) måste registrera sig som momsskyldig för gemenskapsinterna förvärv, om gränsen för gemenskapsinterna förvärv överskrids eller om gränsen hade överskridits under det förra året.

Skattskyldighet för gemenskapsinterna förvärv av varor uppstår, om värdet av de gemenskapsinterna förvärven exkl. moms överskrider 10 000 euro under skatteöret eller om det under det föregående kalenderåret har överskridit 10 000 euro. Skattskyldighet uppstår av det köp, på grund av vilket gränsen överskrids. Gemenskapsinterna förvärv av nya transportmedel och momspliktiga varor tas inte i beaktande då värdet som skapar momsskyldighet räknas ut. I detta värde inräknas inte heller förvärv av sådana varor, som med stöd av 26 c § 3 mom. inte är gemenskapsinterna förvärv.

En näringsidkare eller juridisk person kan också ansöka om momsskyldighet för gemenskapsinterna förvärv av varor, även om de gemenskapsinterna förvärven inte överskrider maximibeloppet. Den som har ansökt om skattskyldighet för gemenskapsinterna förvärv betalar för sina förvärv Finlands moms i stället för inköpslandets moms. Den sökande ska anmäla tidsfristen, under vilken skattskyldigheten gäller. Den sökande ska vara skattskyldig i minst två års tid.

Förutsättningen för skattefri EU-varuhandeln och EU-försäljning av tjänster är att handelspartnern med hemvist i ett annat EU-land har ett giltigt momsnummer. Företaget ska kontrollera, att handelspartner har ett giltigt momsnummer. Numret kan kontrolleras på sidan Kontroll av mervärdesskattenummer.

(Tidigare Skatteförvaltningens publikation 200r)