Förmåner och förskottsinnehållningssatser som FPA använder

FPA får uppgifterna om ditt grundberäknade skattekort (det skattekort
som Skatteförvaltningen har sänt vid årsskiftet) direkt från Skatteförvaltningen. 

Om du inte lämnar ett ändringsskattekort till FPA när du börjar få en förmån, drar FPA av skatt på förmånen enligt det grundberäknade skattekortet eller enligt schablonmässiga skattesatser om din skattesats är mindre.

FPA använder alltså skattesatsen för lönen, dock minst följande förskottsinnehållningssatser:

FPA tillämpar följande förskottsinnehållningssatser
  • sjukdagpenning
  • moderskapspenning
  • faderskapspenning
  • föräldrapenning
  • rehabiliteringspenning och rehabiliteringsunderstöd
  • ersättning för inkomstbortfall
  • startpeng
minst 25 %
  • arbetslöshetsdagpenning
  • arbetsmarknadsstöd
20 %

Så här beställer du ett skattekort

Beställ skattekortet på nätet 

Så här beställer du ett skattekort i MinSkatt enbart för förmåner

Så här beställer du ett skattekort för förmåner och löner i MinSkatt

Du kan också beställa ett skattekort på andra sätt