Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Inkomster av bloggar, vloggar och kanaler på sociala medier – privatpersoner

Den här anvisningen är avsedd för privatpersoner och firmaföretagare.

Om din bolagsform är aktiebolag ska du läsa en separat anvisning.

Inkomster av sociala medier beskattas på samma sätt som andra inkomster: det finns inga särskilda bestämmelser i beskattningen eller i skattelagstiftningen för inkomster av sociala medier, utan inkomsterna beskattas och avdragen görs enligt de allmänna bestämmelserna.

Penningarvoden, produktgåvor och övriga förmåner utgör beskattningsbar inkomst

Skattepliktiga inkomster är till exempel

  • penningersättningar som du får exempelvis för kommersiellt samarbete
  • övriga ersättningar och förmåner med ett penningvärde, såsom rabatter, presentkort, resor eller inträdesbiljetter
  • produktgåvor, förutom sedvanliga reklamgåvor. Se närmare anvisningar.

Det påverkar inte beskattningen om du till exempel på förhand har kommit överens om mottagningen av en produktgåva med avsändaren eller inte.

Skatten på produktgåvor, förmåner och andra motsvarande ersättningar beräknas på deras gängse värde. Det gängse värdet är detsamma som priset på produkten eller till exempel inträdesbiljetten om du köper den själv.

Exempel: Du har ingått ett avtal med ett företag om att du marknadsför och presenterar företagets produkt på sociala medier under en viss tidsperiod. Efter det får du produkten. Ni har inte kommit överens om någon annan ersättning. Produktens gängse värde är 1 000 euro. Detta belopp utgör skattepliktig förvärvsinkomst för dig.

Exempel: En evenemangsarrangör skickar dig en gratis inträdesbiljett till en festival. Dessutom erbjuder ett hotell dig en gratis övernattning under festivalveckoslutet. Inträdesbiljettens värde är 120 euro och hotellveckoslutets 350 euro. Det sammanlagda värdet (470 euro) utgör skattepliktig förvärvsinkomst för dig.

Skatt behöver inte betalas på alla produktgåvor

Vissa produkter som mottagits i gåva kan vara så kallade sedvanliga reklamgåvor. Sedvanliga reklamgåvor kan vara till exempel sporadiska försändelser av provexemplar av sådana produkter som företaget producerar eller säljer. Dessa produkter betraktas som sedvanliga reklamgåvor om det momspliktiga försäljningspriset på produkterna är högst 50 euro. Sedvanliga reklamgåvor utgör inte skattepliktig inkomst. Observera dock att om du har fått produktgåvan som ersättning exempelvis för att du reklamfört produkten eller på annat sätt synliggjort den på sociala medier, utgör gåvans gängse värde alltid skattepliktig inkomst. I ett sådant fall har gränsvärdet på 50 euro eller produktens egenskaper ingen betydelse, utan produktgåvans värde utgör i sin helhet skattepliktig inkomst.

Exempel: Ett företag sänder en produkt till dig. Det momspliktiga priset på produkten är 40 euro. Företaget förutsätter inte att du använder produkten i din verksamhet på sociala medier eller att du returnerar den. I detta fall är produkten en sedvanlig reklamgåva som inte utgör skattepliktig inkomst.

Exempel: Ett företag med vilket du tidigare har samarbetat kommersiellt, skickar ur sin nya kollektion ett klädesplagg till dig. Plaggets värde är 100 euro. Produktgåvan utgör beskattningsbar inkomst eftersom det momspliktiga inköpspriset på produkten överstiger 50 euro.

Inkomster av utländska webbplatser beskattas i Finland

Om du får inkomster av en utländsk webbplats betalar du skatt på inkomsten till Finland. Ange uppgifterna på skattedeklarationen.

Exempel: Du bor i Finland och jobbar hemifrån med att ladda upp bilder och videor på en utländsk en social medias webbplats. Du får olika slag av inkomster därifrån, till exempel månadsersättning, engångsersättning och tips. Inkomsterna beskattas som förvärvsinkomst.

Om du får inkomster av streaming ska du läsa en separat anvisning.

Du kan dra av utgifter för verksamhet på sociala medier

Du kan från dina inkomster av sociala medier dra av utgifterna för förvärvande eller bevarande av dessa inkomster. Det går att dra av utgifterna från dessa inkomster enligt samma princip som från andra inkomster. Du kan dra av endast den del av utgifterna som direkt anknyter till förvärvande av inkomst av sociala medier.

Se hur du kan dra av utgifter till exempel för dator och telefon.

Om du har fått en skattepliktig produktgåva utgör dess gängse värde beskattningsbar inkomst. Om du dock använder produkten för att förvärva inkomst får du i beskattningen dra av den andel av det gängse värdet som använts för förvärvande av inkomst.

Exempel: Du får bakprodukter som produktgåva. Produkternas gängse värde är 100 euro. De utgör skattepliktig inkomst. Du använder bakprodukterna i sin helhet för att göra innehåll med temat bakning på dina konton på sociala medier. I beskattningen får du som utgifter dra av bakprodukternas värde, det vill säga 100 euro.

Så här deklarerar du

Privatpersoner: Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen

Deklarera inkomsten i din beskattning genom att komplettera din förhandsifyllda skattedeklaration om inkomsten inte visas färdigt på den, det vill säga om det företag som betalat arvodet eller gett förmånen inte har anmält inkomsten till Skatteförvaltningen. Ange också de utgifter som hänför sig till inkomsterna.

Kom ihåg att föra anteckningar om de inkomster som du fått och om de kostnader som hänför sig till inkomsterna. Bifoga inte kvitton till skattedeklarationen.

Deklarera i MinSkatt

 

Så här deklarerar du i MinSkatt:

  • Ange inkomster och utgifter i fasen Övriga inkomsteri punkten Förvärvsverksamhet.
  • Om du har stått i ett anställningsförhållande till betalaren av inkomsterna ska du ange inkomsterna i punkten Löner, arvoden och ersättningar. Ange de utgifter som hänför sig till löneinkomsterna i punkten Utgifter för förvärvande av inkomst – Utgifter för förvärvande av löneinkomst.
  • Om du har fått inkomster från utlandet ska du ange inkomsterna och de avdrag som hänför sig till dem i punkten Utlandsinkomster. Svara Ja i punkten Utländska inkomster – Öppna specifikation och Lägg till en ny förvärvsinkomst. Ange de nödvändiga uppgifterna.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Använd rätt blankett:

Firmaföretagare: Lämna en skattedeklaration för näringsverksamhet

Om inkomsterna av sociala medier hör till din företagsverksamhet, det vill säga om du bedriver verksamhet på sociala medier som näringsidkare via din firma, ska du deklarera inkomsterna och utgifterna på skattedeklarationen för näringsverksamhet.

Läs anvisningarna om att deklarera.

Kontrollera om du är momsskyldig

Om ditt företags omsättning överstiger 15 000 euro per räkenskapsperiod ska du också anmäla dig som momsskyldig.

Läs mer