Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Inkomster av kanaler på sociala medier – aktiebolag

Det påverkar beskattningen av dina inkomster av sociala medier om du bedriver verksamheten personligen eller via ditt eget företag. I den här anvisning behandlas beskattningen av den verksamhet på sociala medier som bedrivs via ett aktiebolag. Beskattningen av inkomster av sociala medier i form av löneinkomster eller arbetsersättningar och verksamhet som bedrivs via egen firma behandlas i anvisningen Inkomster av kanaler på sociala medier – privatpersoner.

Inkomster av sociala medier är aktiebolagets inkomster

Ett aktiebolag är en självständig skattskyldig. När du bedriver verksamhet på sociala medier via ditt aktiebolag beskattas dina inkomster av sociala medier som aktiebolagets inkomst. Ditt aktiebolag anses också vara mottagare av exempelvis de produktgåvor som du fått för verksamheten på sociala medier.

Skattelagstiftningen innehåller inga särskilda bestämmelser om verksamhet på sociala medier. Därför gäller de allmänna principerna vid beskattningen av aktiebolagets inkomster av sociala medier och vid avdrag av utgifterna.

Läs mer om aktiebolags beskattning.

Observera att du inte kan ta ditt aktiebolags egendom, alltså exempelvis inkomster eller produktgåvor som aktiebolaget fått, i ditt eller din familjs privata bruk utan skattepåföljder.

När är inkomster av sociala medier beskattningsbar inkomst?

Skattepliktig inkomst för aktiebolag är till exempel

  • penningersättningar som aktiebolaget får exempelvis för kommersiellt samarbete
  • övriga ersättningar och förmåner med ett penningvärde, såsom rabatter, presentkort, resor eller inträdesbiljetter
  • produktgåvor, förutom sedvanliga reklamgåvor. Läs närmare anvisningar.

Om ersättningen inte är pengar utan exempelvis en vara eller rabatt, är det skattepliktiga inkomstbeloppet detsamma som produktens gängse värde. Med gängse värde avses egendomens sannolika överlåtelsepris, det vill säga det pris till vilket egendomen kan säljas i en affär mellan främmande personer.

Det påverkar inte beskattningen om ditt aktiebolag till exempel på förhand har kommit överens om mottagningen av en produktgåva med avsändaren eller inte.

Exempel: Ditt aktiebolag har ingått ett avtal med ett företag om att du marknadsför och presenterar företagets produkt på sociala medier under en viss tidsperiod. Därefter får bolaget behålla produkten. Ni har inte kommit överens om någon annan ersättning. Produktens gängse värde är 1 000 euro. Produktens gängse värde (1 000 euro) utgör skattepliktig inkomst för ditt aktiebolag.

Exempel: Ditt aktiebolag får av ett annat företag en produktgåva värd 300 euro som företaget har skickat på eget initiativ. Företagets önskan är att produkten får synlighet på dina kanaler på sociala medier. Ditt aktiebolag har dock inte skyldigheter mot företaget att använda eller returnera produkten. Du erbjuder inte synlighet och använder den inte heller på annat sätt på sociala medier. Produktgåvan utgör skattepliktig inkomst för ditt aktiebolag. Inkomstbeloppet är produktens gängse värde, det vill säga 300 euro.

Skatt behöver inte betalas på alla produktgåvor

Vissa produkter som mottagits i gåva kan vara så kallade sedvanliga reklamgåvor. Sedvanliga reklamgåvor kan vara till exempel sporadiska försändelser som bolaget får av ett annat företag i form av provexemplar av sådana produkter som företaget producerar eller säljer. Dessa produkter betraktas som sedvanliga reklamgåvor om det momspliktiga försäljningspriset på produkterna är högst 50 euro. Sedvanliga reklamgåvor utgör inte skattepliktig inkomst. Observera dock att om produktgåvan fåtts som ersättning exempelvis för reklamföring av produkten eller annan synlighet på sociala medier, utgör gåvans gängse värde alltid skattepliktig inkomst. I ett sådant fall har gränsvärdet på 50 euro eller produktens egenskaper ingen betydelse, utan produktgåvans värde utgör i sin helhet skattepliktig inkomst.

Exempel: Ditt aktiebolag får en produkt av ett annat företag. Det momspliktiga priset på produkten är 40 euro. Företaget förutsätter inte att du returnerar produkten eller använder den i verksamheten på sociala medier. Det är fråga om en sedvanlig reklamgåva som inte utgör skattepliktig inkomst.

Exempel: Ett företag med vilket ditt aktiebolag tidigare har samarbetat kommersiellt, skickar ur sin nya kollektion ett klädesplagg vars värde är 100 euro. Produktgåvan utgör beskattningsbar inkomst för ditt aktiebolag eftersom det momspliktiga inköpspriset på produkten överstiger 50 euro. 

Kan de inkomster och produktgåvor som aktiebolaget fått tas i eget bruk?

När du bedriver verksamhet på sociala medier via ditt aktiebolag är aktiebolaget mottagaren av inkomster och produktgåvor för verksamheten på sociala medier.

Du kan ta ut pengar från aktiebolaget exempelvis som lön eller dividend. Lön beskattas alltid som din personliga förvärvsinkomst. Läs mer om beskattningen av förvärvsinkomster och dividender.

Om du tar exempelvis en produkt som ditt aktiebolag fått i privat eller din familjs bruk, får du en förmån med penningvärde av aktiebolaget. Förmånen beskattas som din personliga förvärvsinkomst.

Ditt aktiebolag ska behandla en produkt som du tagit i privatbruk som lön eller naturaförmån som betalats till dig. Alternativt kan du till exempel köpa produkten av aktiebolaget till gängse pris. Då uppkommer det ingen skattepliktig inkomst för dig. Om ditt aktiebolag inte har behandlat privat bruk som lön eller naturaförmån, eller om du inte har köpt produkten från ditt aktiebolag till gängse pris, är det fråga om förtäckt dividend som beskattas som din personliga förvärvsinkomst.

Om aktiebolaget behandlar en produkt som lön eller naturaförmån som betalats till dig, får aktiebolaget dra av lönen eller naturaförmånen i bolagets beskattning. Om du däremot köper produkten av aktiebolaget, utgör inköpspriset skattepliktig inkomst för aktiebolaget och bolaget får dra av den återstående anskaffningsutgiften för produkten.

Exempel: Ditt aktiebolag samarbetar kommersiellt med ett annat företag. Tack vare samarbetet får ditt aktiebolag en handväska i sitt ägo. Det gängse värdet på handväskan är 1 000 euro. Detta belopp beskattas som aktiebolagets inkomst.

Du tar handväskan i ditt privata bruk och ditt aktiebolag behandlar prestationen som lön som betalas till dig. Lönebeloppet är handväskans gängse värde (1 000 euro). Aktiebolaget ska sköta arbetsgivarskyldigheterna i anslutning till löneutbetalningen. Aktiebolaget får i sin inkomstbeskattning dra av lönen och de bikostnader som hänför sig till den. Lönebeloppet på 1 000 euro beskattas som din förvärvsinkomst.

Utgifter för verksamhet på sociala medier får dras av

Du kan i ditt aktiebolags inkomstbeskattning dra av de utgifter för verksamheten på sociala medier som direkt anknyter till förvärvandet av aktiebolagets inkomster. Beloppet som dras av ska alltid grunda sig på bokföringen.

Om aktiebolaget har fått en produktgåva som används för förvärvande av aktiebolagets inkomst, går det i inkomstbeskattningen att dra av den andel av produktens värde som använts för förvärvande av inkomst. Det avdragbara beloppet baserar sig på produktens gängse värde.

Om det är fråga om en produkt som det går åt av när den används (exempelvis kosmetika eller livsmedel) kan den andel som använts till förvärvande av inkomst dras av i beskattningen.

Exempel: En influerares aktiebolag får bakprodukter som produktgåva. Produkternas gängse värde är 100 euro. Produktens gängse värde (100 euro) utgör skattepliktig inkomst för aktiebolaget. Influeraren på sociala medier använder bakprodukterna i sin helhet för att producera innehåll med temat bakning på bolagets konton på sociala medier. I beskattningen får aktiebolaget som kostnader dra av bakprodukternas värde, det vill säga 100 euro.

Anskaffningsutgifter för maskiner, apparatur och andra produkter som motsvarar lösa anläggningstillgångar dras av i beskattningen antingen som årliga avskrivningar eller som en engångsavskrivning beroende på nyttighetens anskaffningsutgift och den ekonomiska livslängden. Läs mer om avskrivningar.

Är bolaget momsskyldigt?

Om ditt aktiebolags omsättning överstiger 15 000 euro per räkenskapsperiod ska du anmäla bolaget som momsskyldigt.

Läs mer om:

Sidan har senast uppdaterats 7.6.2023