Så här betalar och deklarerar du hyresinkomst från utlandet

Du kan få hyresinkomst från ett annat land än det du bor i. Läs anvisningarna om vad du ska göra i följande situationer:

Du får hyresinkomst från Finland men bor själv i utlandet

Hyresinkomster från Finland beskattas i allmänhet i Finland. Om den bostad du hyr ut finns i Finland, betalar du skatt på hyresinkomsten i Finland även om du själv bor i utlandet.

Du betalar alltid skatt på hyresinkomster enligt skattesatsen för kapitalinkomster. Hemvistlandet inverkar inte på skattesatsen.

1

Ansök om förskottsskatt

Ansök om förskottsskatt genast när du hyr ut en fastighet eller aktielägenhet som finns i Finland. Då slipper du kvarskatt.

Se anvisningar för betalning

2

Vid behov kan du komplettera förskottsskatten med en förskottskomplettering

Om du märker att den förskottsskatt du ursprungligen ansökt om inte räcker till ska du be om en förhöjning av förskottsskatten. Ansök om höjning av förskottsskatten i god tid, dock senast i mitten av november. Efter det kan du fortfarande komplettera förskottsskatten med en förskottskomplettering.

Räkna ut beloppet av förskottskomplettering med vår räknare (skatt.fi/skatteraknare)

Läs mer om inbetalning av förskottskomplettering

3

Ange hyresinkomster i skattedeklarationen

Deklarera i skattedeklarationen alla hyresinkomster och de kostnader som hänför sig till dem i beskattningen. Du måste deklarera dessa uppgifter även om det inte kvarstår någon beskattningsbar hyresinkomst efter att kostnaderna dragits av.

Se deklarationsanvisningar

Exempel: Den ryska medborgaren Maria, som bor i Ryssland, har köpt en fritidsbostad i Finland (aktielägenhet). Hon hyr ut bostaden under den största delen av året och använder den själv sporadiskt då hon är på semester i Finland.

Den hyresinkomst som Maria får för fritidsbostaden är skattepliktig i Finland, och hon ska årligen deklarera hyresinkomsten och relaterade kostnader på blankett 7H. Maria får dra av kostnaderna för hyresinkomsten på samma sätt som finländska hyresvärdar får göra. Eftersom Maria även använder bostaden själv får hon dra av endast de kostnader som har uppkommit under uthyrningen.

Du får hyresinkomst för en aktielägenhet i Finland men bor själv i Spanien eller Portugal

Om du bor i Spanien eller Portugal och får hyresinkomst från en aktielägenhet som finns i Finland, beskattas inte hyresinkomsten i Finland. I Finlands skatteavtal med Spanien och Portugal ingår överenskommelser om detta undantag.

Undantaget gäller inte hyresinkomster från fastigheter. Om du får hyresinkomst från en fastighet i Finland, beskattas hyresinkomsten i Finland även om du bor i Spanien eller Portugal.

Du får hyresinkomster från utlandet men bor själv i Finland

Om du får hyresinkomster från utlandet ska du alltid ange dem i din finländska skattedeklaration.

Hyresinkomst från fast egendom (t.ex. en bostad) kan enligt skatteavtalen beskattas i den stat där egendomen finns. Om du däremot får hyresinkomst från lös egendom i utlandet men bor i Finland, beskattas inkomsten i allmänhet endast i Finland.

Se deklarationsanvisningar

När du fyller i blankett 7H (aktielägenheter) eller 7K (fastigheter) som bilaga till skattedeklarationen:

  • Kryssa för punkten Lägenheten är belägen utomlands.
  • Ange den utländska skatten på blanketten i punkten Tilläggsuppgifter.
  • Flytta över beloppet av hyresinkomst eller hyresförlust även till din skattedeklaration.

Deklarera på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Webbtjänsten Skattereklaration på nätet 2017 har stängts. Det är inte längre möjligt att lämna in uppgifter i denna tjänst. Fyll i uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen och skicka den till skattebyrån per post.

Avräkningsmetoden

Avräkningsmetoden innebär att Finland beskattar inkomst från utlandet men drar av, dvs. avräknar, den skatt som betalats i utlandet från skatten i Finland. Finland har ingått skatteavtal med vissa stater, såsom de nordiska länderna, för att undanröja dubbelbeskattning genom den så kallade avräkningsmetoden.

Om du har fått hyresinkomst från en sådan skatteavtalsstat

  • fastställer Skatteförvaltningen skatt på hyresinkomsten enligt 30 % (på kapitalinkomster över 30 000 euro enligt 34 %)
  • drar Skatteförvaltningen av den skatt du betalat i utlandet från den skatt som Skatteförvaltningen påfört.

I Finland drar Skatteförvaltningen av låneräntorna för den bostad du hyr ut från kapitalinkomsterna. Du kan yrka på att utländsk fastighetsskatt ska dras av från hyresinkomsterna för fastigheten som en kostnad för inkomstens förvärvande.

Undantagandemetoden

Du har rätt till undantagandemetoden i enlighet med ett skatteavtal om den bostad du hyr ut finns i

  • Spanien
  • Portugal
  • Frankrike
  • Egypten.

Finland beskattar inte hyresinkomsten, men den kan höja den skatt du betalar för övriga kapitalinkomster. Därför ska du ange dina inkomster från dessa stater även i den finländska skattedeklarationen.

Enligt undantagandemetoden kan kostnader för förvärvande av inkomst och ränta på skuld för förvärvande av inkomst inte dras av från den beskattningsbara hyresinkomsten till den del de överskrider inkomsten.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken