Så här betalar och deklarerar du hyresinkomst från utlandet

Du kan få hyresinkomst från ett annat land än det du bor i. Läs anvisningarna om vad du ska göra i följande situationer:

Du får hyresinkomst från Finland men bor själv i utlandet

Hyresinkomster från Finland beskattas i allmänhet i Finland. Om den bostad du hyr ut finns i Finland, betalar du skatt på hyresinkomsten i Finland även om du själv bor i utlandet.

Du betalar alltid skatt på hyresinkomster enligt skattesatsen för kapitalinkomster. Hemvistlandet inverkar inte på skattesatsen.

1

Ansök om förskottsskatt

Ansök om förskottsskatt genast när du hyr ut en fastighet eller aktielägenhet som finns i Finland. Då slipper du kvarskatt.

Se anvisningar för betalning

2

Ansök om förskottsskatt eller skattekort

Om hyresinkomstbeloppet ändras ska du ansöka om ändring av förskottsskatten (höjning eller sänkning). Om du inte längre har hyresinkomster ska du ansöka om att förskottsskatten avlyfts. Du kan ansöka om ändring i MinSkatt eller genom att ringa vårt servicenummer.

Du kan ansöka om ändring i förskottsskatt fram till slutförandet av beskattningen.

Räkna ut beloppet av förskottskomplettering med vår räknare (skatt.fi/skatteraknare)

Läs mer om förskottsskatter

3

Kontrollera hyresinkomster i skattedeklarationen

Deklarera alla hyresinkomster och de kostnader som hänför sig till dem i skattedeklarationen. Om hyresinkomsterna inte syns på skattedeklarationen eller om uppgifterna behöver korrigeras, ska du korrigera dem senast på den utsatta dagen i skattedeklarationen. Du måste deklarera dessa uppgifter även om det inte kvarstår någon beskattningsbar hyresinkomst efter att kostnaderna dragits av.

Deklarera hyresinkomster i MinSkatt

Om du inte deklarerar på nätet ska du deklarera hyresinkomsterna på pappersblankett

Läs anvisningen för att deklarera på papper

Exempel: Den ryska medborgaren Maria, som bor i Ryssland, har köpt en fritidsbostad i Finland (aktielägenhet). Hon hyr ut bostaden under den största delen av året och använder den själv sporadiskt då hon är på semester i Finland.

Den hyresinkomst som Maria får av fritidsbostaden är skattepliktig i Finland, och hon ska årligen deklarera hyresinkomsten och relaterade kostnader på blankett 7H. Maria får dra av kostnaderna för hyresinkomsten på samma sätt som finländska hyresvärdar får göra. Eftersom Maria även använder bostaden själv får hon dra av endast de kostnader som har uppkommit under uthyrningen.

Du får hyresinkomst från Finland men bor själv i Spanien eller Portugal

Om du bor i Spanien eller Portugal och får hyresinkomst från Finland, beskattar Finland hyresinkomsten.

Om du får hyresinkomster från Finland ska du ange dem för ditt skattekort eller ansöka om förskottsskatt.

Hyresinkomster från Finland 2018 eller tidigare

De hyresinkomster som en person som bor i Spanien eller Portugal fått av en aktielägenhet i Finland har inte enligt skatteavtalet beskattats i Finland tidigare. Hyresinkomster av en finländsk fastighet beskattades dock i Finland redan tidigare.

Du får hyresinkomster från utlandet men bor själv i Finland

Om du får hyresinkomster från utlandet är du skattskyldig för dem i Finland. Hyresinkomst av fast egendom (t.ex. en bostad) kan enligt skatteavtalen även beskattas i den stat där egendomen finns. Dubbelbeskattningen undanröjs i Finland antingen med avräknings- eller undantagandemetoden. Om du däremot får hyresinkomst från lös egendom i utlandet men bor i Finland, beskattas inkomsten i allmänhet endast i Finland.

Om du har utländska hyresinkomster ska du:

Avräkningsmetoden

Avräkningsmetoden innebär att Finland beskattar inkomst från utlandet men drar av, dvs. avräknar, den skatt som betalats i utlandet från skatten i Finland. Finland har ingått skatteavtal med vissa stater, såsom de nordiska länderna, för att undanröja dubbelbeskattning genom den så kallade avräkningsmetoden.

Om du har fått hyresinkomst från en sådan skatteavtalsstat

  • fastställer Skatteförvaltningen skatt på hyresinkomsten enligt 30 % (på kapitalinkomster över 30 000 euro enligt 34 %)
  • drar Skatteförvaltningen av den skatt du betalat i utlandet från den skatt som Skatteförvaltningen påfört.

I Finland drar Skatteförvaltningen av låneräntorna för den bostad du hyr ut från kapitalinkomsterna. Du kan yrka på att utländsk fastighetsskatt ska dras av från hyresinkomsterna för fastigheten som en kostnad för inkomstens förvärvande.

Undantagandemetoden

Du har rätt till undantagandemetoden i enlighet med ett skatteavtal om den bostad du hyr ut finns i

  • Frankrike
  • Egypten.

Finland beskattar inte hyresinkomsten, men den kan höja den skatt du betalar för övriga kapitalinkomster. Därför ska du ange dina inkomster från dessa stater även i den finländska skattedeklarationen.

Enligt undantagandemetoden kan kostnader för förvärvande av inkomst och ränta på skuld för förvärvande av inkomst inte dras av från den beskattningsbara hyresinkomsten till den del de överskrider inkomsten.