Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Så här betalar och deklarerar du hyresinkomst från annat än hemvistlandet

Du kan få hyresinkomst från ett annat land än det du bor i. Läs anvisningarna om vad du ska göra i följande situationer:

Du får hyresinkomst från Finland men du bor i utlandet

Hyresinkomster från Finland beskattas i allmänhet i Finland. Om den bostad du hyr ut finns i Finland, betalar du skatt på hyresinkomsten i Finland även om du själv bor i utlandet.

Du betalar alltid skatt på hyresinkomster enligt skattesatsen för kapitalinkomster. Hemvistlandet inverkar inte på skattesatsen.

1

Ansök om förskottsskatt

Ansök om förskottsskatt genast när du hyr ut en fastighet eller aktielägenhet som finns i Finland. Då slipper du kvarskatt.

Se anvisningar för betalning

2

Ansök om förskottsskatt eller skattekort

Om hyresinkomstbeloppet ändras ska du ansöka om ändring av förskottsskatten (höjning eller sänkning). Om du inte längre har hyresinkomster ska du ansöka om att förskottsskatten avlyfts. Du kan ansöka om ändring i MinSkatt eller genom att ringa vårt servicenummer.

Du kan ansöka om ändring i förskottsskatt fram till slutförandet av beskattningen.

Läs mer om förskottsskatter

3

Kontrollera hyresinkomster i skattedeklarationen

Deklarera alla hyresinkomster och de kostnader som hänför sig till dem i skattedeklarationen. Om hyresinkomsterna inte syns på skattedeklarationen eller om uppgifterna behöver korrigeras, ska du korrigera dem senast på den utsatta dagen i skattedeklarationen. Du måste deklarera dessa uppgifter även om det inte kvarstår någon beskattningsbar hyresinkomst efter att kostnaderna dragits av.

Deklarera hyresinkomster i MinSkatt

Om du inte deklarerar på nätet ska du deklarera hyresinkomsterna på pappersblankett

Läs anvisningen för att deklarera på papper

Exempel: Den svenska medborgaren, som bor i Sverige, har köpt en fritidsbostad i Finland (aktielägenhet). Hon hyr ut bostaden under den största delen av året och använder den själv sporadiskt då hon är på semester i Finland.

Den hyresinkomst som hon får av fritidsbostaden är skattepliktig i Finland, och hon ska årligen deklarera hyresinkomsten och relaterade kostnader på blankett 7H. Hon får dra av kostnaderna för hyresinkomsten på samma sätt som finländska hyresvärdar får göra. Eftersom hon även använder bostaden själv får hon dra av endast de kostnader som har uppkommit under uthyrningen.

Du får hyresinkomster från utlandet men du bor i Finland

Om du får hyresinkomster från utlandet är du skattskyldig för dem i Finland. Om du får hyresinkomster från utlandet är du skattskyldig för dem i Finland. Beloppet av beskattningsbara hyresinkomster beräknas på samma sätt som hyresinkomsterna i Finland. Du kan i din beskattning dra av kostnaderna för uthyrningen från hyresinkomsterna som kostnader för förvärvande av inkomst. Du får också dra av räntorna på lån som hänför sig till den uthyrda bostaden. Avdraget görs då från kapitalinkomsterna som räntor på skuld för förvärvande av inkomst.

Hyresinkomst av fast egendom (t.ex. en bostad) kan enligt skatteavtalen även beskattas i den stat där egendomen finns. Dubbelbeskattningen undanröjs i Finland antingen med avräknings- eller undantagandemetoden. Om du däremot får hyresinkomst från lös egendom i utlandet men bor i Finland, beskattas inkomsten i allmänhet endast i Finland.

Om du har utländska hyresinkomster ska du:

Har du hyrt ut en bostad eller annan egendom via en applikation eller webbplats? Skatteförvaltningen får information om inkomster som du fått via en digital plattform både i Finland och utomlands och övervakar hur dessa uppgifter deklareras i beskattningen. Kom alltid ihåg att deklarera inkomsterna på den förhandsifyllda skattedeklarationen

Avräkningsmetoden

Avräkningsmetoden innebär att Finland beskattar inkomst från utlandet men drar av, dvs. avräknar, den skatt som betalats i utlandet från skatten i Finland. Finland har ingått skatteavtal med vissa stater, såsom de nordiska länderna, för att undanröja dubbelbeskattning genom den så kallade avräkningsmetoden.

Om du har fått hyresinkomst från en sådan skatteavtalsstat

  • fastställer Skatteförvaltningen skatt på hyresinkomsten enligt 30 % (på kapitalinkomster över 30 000 euro enligt 34 %)
  • drar Skatteförvaltningen av den skatt du betalat i utlandet från den skatt som Skatteförvaltningen påfört.

Undantagandemetoden

Du har rätt till undantagandemetoden i enlighet med ett skatteavtal om den bostad du hyr ut finns i

  • Frankrike
  • Egypten.

Finland beskattar inte hyresinkomsten, men den kan höja den skatt du betalar för övriga kapitalinkomster. Därför ska du ange dina inkomster från dessa stater även i den finländska skattedeklarationen.

Enligt undantagandemetoden kan kostnader för förvärvande av inkomst och ränta på skuld för förvärvande av inkomst inte dras av från den beskattningsbara hyresinkomsten till den del de överskrider inkomsten.

Sidan har senast uppdaterats 7.6.2024