Hyresinkomster i jordbruket

Inkomsterna av jordbruket kan också omfatta hyresinkomster. Inkomst från ett helt gårdshemman, skogshemman eller en del av dessa utgör för ägaren skattepliktig inkomst av jordbruk.

Skattepliktig hyresinkomst av jordbruk kan också ackumuleras exempelvis på uthyrning av jaktmarker, uthyrning av sommarstugor som finns på området eller arrendering av ett område för en stödstation för mobiltelefoner.

Åkerarrende

Inkomster av åkerarrende beskattas som inkomst av jordbruk. Hyresinkomsten ingår således i jordbrukets resultat. I detta fall fördelas inkomsten i förvärvs- och kapitalinkomster enligt jordbrukets nettoförmögenhet (tillgångar – skulder). Om nettoförmögenheten är liten, beskattas inkomsten av åkerarrendet som förvärvsinkomst.

Byggnadshyra

Om byggnaden ligger inom gårdsbruksenheten, beskattas hyresinkomsterna av denna som inkomst av jordbruket. Det behöver inte vara fråga om en produktionsbyggnad inom jordbruket, utan byggnaden kan vara en bostadsbyggnad eller en fritidsbostad. Hyresinkomsten av byggnader kan utgöra personlig kapitalinkomst enbart om jordbruket har lagts ned och byggnaderna har avförts ur jordbrukets förvärvskälla.

Läs mer om beskattning av utarrendering av jordbruksmark.

Sidan har senast uppdaterats 3.1.2017