Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Värde på fastighet och fastighetsskattesatser

Fastighetsskatten beräknas genom att multiplicera beskattningsvärdet på en fastighet med fastighetsskattesatsen. I fastigheten ingår dess byggnader och mark.

Byggnader, mark eller båda tillsammans bildar en fastighet

Grunden för beskattningsvärdet på byggnader är återanskaffningsvärdet på byggnaden. Finansministeriet fastställer grunderna för återanskaffningsvärdena med en årlig förordning i ärendet. Byggnadens egenskaper och byggkostnaderna för en ny motsvarande byggnad påverkar återanskaffningsvärdet. Skattebeloppet beräknas med en skattesats som kommunen har fastställt för byggnaderna.

Fastställande av värdet på byggnader

Med mark avses fastighetens markområde. Markens värde grundar sig på markens areal och typ. Skattebeloppet på mark beräknas med en skattesats som kommunen har fastställt för marken.

Fastställande av värdet på mark

Fastighetsskattesatser

Fastighetsskatten beräknas genom att multiplicera värdet på fastigheten med fastighetsskattesatsen. Kommunen fastställer fastighetsskattesatsen.

Byggnader som används för stadigvarande boende har inte samma skattesats som exempelvis fritidsbostäder eller produktionsbyggnader. Procenten bestäms enligt den faktiska användningen av byggnaden. Om byggnaden används för flera olika ändamål (exempelvis om en del av byggnaden används för boende och en del som kontor) bestäms skattesatsen enligt byggnadens huvudsakliga användning.

Kommunen bestämmer årligen skattesatserna inom följande ramar:

 
Allmän fastighetsskattesats för mark 1,30–2,00 %
Skattesats för byggnader i stadigvarande bostadsbruk
Skattesatsen tillämpas också på separata byggnader i anslutning till stadigvarande bostadsbyggnader, såsom bastu, garage och andra ekonomibyggnader.
0,41–1,00 %
Skattesats för andra bostadsbyggnader
Exempelvis fritidsbostäder och andra byggnader på tomten (t.ex. ekonomibyggnader, separata bastubyggnader, lager, bodar, vedbodar).
0,93–2,00 %
Allmän fastighetsskattesats för byggnader
Tillämpas bland annat på produktionsbyggnader, maskinhallar och industribyggnader.
0,93–2,00 %
Skattesats för obebyggda byggplatser
Vanligtvis är skattesatsen för obebyggda byggplatser 2,00–6,00. Huvudstadsregionen med kranskommuner ska dock bestämma en skattesats som är minst 3,00 procentenheter högre än den allmänna fastighetsskattesatsen, dock högst 6,00.
2,00–6,00 %
Allmännyttigt bruk
Denna tillämpas på en byggnad och dess mark som ett allmännyttigt samfund äger, om byggnaden på fastigheten huvudsakligen är i allmänt eller allmännyttigt bruk.
 
Skattesats för vissa anläggningar
Kommunfullmäktige kan särskilt fastställa en skattesats som ska tillämpas på byggnader och konstruktioner som hör till ett kraftverk eller en slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle. Skattesatsen kan vara högst 3,10.
 

På Åland ska fastighetsskatt betalas årligen till kommunerna i enlighet med fastighetsskattelagen för landskapet Åland. Läs mer om särdragen i den åländska fastighetsskatten (punkt 6).

Sidan har senast uppdaterats 8.3.2024