Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Fastighetsbeskattningsbeslut – kontrollera uppgifterna och korrigera vid behov

Du får ett fastighetsbeskattningsbeslut varje år i mars. Uppgifterna i beslutet grundar sig på din fastighets situation vid årsskiftet.

Kontrollera utredningsdelen av beslutet varje år. Kontrollera uppgifterna särskilt när någon punkt i beslutet ser oklar ut eller om situationen för fastigheten har ändrats från föregående år.

Så här kontrollerar och korrigerar du

Den här anvisningen följer punkterna i beskattningsbeslutet på papper. Motsvarande uppgifter finns också i din fastighetsskattedeklaration i MinSkatt men ordningen kan variera.

Om du äger en fastighet tillsammans med din make eller maka räcker det med att en av er korrigerar uppgifterna i beslutet.

Deklarera eller korrigera uppgifterna i MinSkatt

Ägande- och besittningsrätt till fastighet

Ägande- eller besittningsrätten berättar om den andel av fastigheten som du har ägande- eller besittningsrätt till.

Om uppgiften har ändrats ska du ange den nya uppgiften. Ange också om ägande- eller besittningsrätten har upphört eller om din andel av fastigheten har ändrats.

Läs mer om ägarbyten

Korrigering av uppgifter

Den utsatta dagen för att deklarera fastighetsuppgifter för 2023 har gått. Gör så här om du deklarerar uppgifter efter den utsatta dagen.

Deklarera de ändringar i fastighetsuppgifterna som har skett år 2024 först när du får fastighetsbeskattningsbeslutet på våren 2025.

 1. Logga in i MinSkatt. På ingångssidan i MinSkatt ska du i punkten Fastighetsskatt välja länken Kontrollera fastighetsskattedeklarationen.
 2. Gå till fasen Fastighetsuppgifter.
 3. Välj fastighetsbeteckningen för den fastighet vars uppgifter du ändrar. Fastighetens uppgifter öppnas i ett eget fönster.
 4. Välj länken Redigera under rubriken Ägande och besittning. Korrigera uppgifterna och välj OK.
 5. Skicka deklarationen när du har korrigerat alla uppgifter som ändrats eller varit felaktiga.

Uppgifter om marken

Markens nummer är ett ordningsnummer som Skatteförvaltningen automatiskt tilldelar fastighetens mark. Skatteförvaltningen numrerar markerna på fastigheten för sina egna behov. Du kan inte påverka eller ändra numret.

Markens areal anges i kvadratmeter (m2).

Arealen kan ändras exempelvis om du har sålt eller donerat en del av marken. Skatteförvaltningen får uppgiften om försäljningen eller donationen av köpvittnet. Om areal ändå är felaktig ska du korrigera uppgiften.

Byggrätten visas på beslutet utöver arealen om beskattningsvärdet på marken beräknas utifrån byggrätten. Byggrätten som visas i beslutet avser den totala byggrätten på marken. Den berättar alltså inte om den redan använda byggrätten eller den kvarstående byggrätten. Byggrätten anges som kvadratmeter våningsyta (v-m2).

Korrigering av uppgifter

Den utsatta dagen för att deklarera fastighetsuppgifter för 2023 har gått. Gör så här om du deklarerar uppgifter efter den utsatta dagen.

Deklarera de ändringar i fastighetsuppgifterna som har skett år 2024 först när du får fastighetsbeskattningsbeslutet på våren 2025.

 1. Logga in i MinSkatt. På ingångssidan i MinSkatt ska du i punkten Fastighetsskatt välja länken Kontrollera fastighetsskattedeklarationen.
 2. Gå till fasen Fastighetsuppgifter.
 3. Välj fastighetsbeteckningen för den fastighet vars uppgifter du ändrar. Fastighetens uppgifter öppnas i ett eget fönster.
 4. Välj den rätta marken under rubriken Mark. Markuppgifterna öppnas i ett eget fönster.
 5. Korrigera arealen eller byggrätten och välj OK.
 6. Skicka deklarationen när du har korrigerat alla uppgifter som ändrats eller varit felaktiga.

Typ av plan redogör för om området har en gällande detaljplan eller stranddetaljplan.

Om marken finns i ett område som inte har någon detaljplan eller stranddetaljplan är typen av plan för marken Ingen detaljplan.

Skatteförvaltningen får uppgiften om planen av kommunen där fastigheten finns. Om planen i området ändras meddelar kommunen Skatteförvaltningen om det. Om det finns ett fel i Skatteförvaltningens uppgifter och i fastighetsbeskattningsbeslutet ska du korrigera uppgiften.

Om området inte har haft någon detaljplan tidigare och området planläggs kan beskattningsvärdet på marken och fastighetsskatten stiga.

Korrigering av uppgifter

Den utsatta dagen för att deklarera fastighetsuppgifter för 2023 har gått. Gör så här om du deklarerar uppgifter efter den utsatta dagen.

Deklarera de ändringar i fastighetsuppgifterna som har skett år 2024 först när du får fastighetsbeskattningsbeslutet på våren 2025.

 1. Logga in i MinSkatt. På ingångssidan i MinSkatt ska du i punkten Fastighetsskatt välja länken Kontrollera fastighetsskattedeklarationen.
 2. Gå till fasen Fastighetsuppgifter.
 3. Välj fastighetsbeteckningen för den fastighet vars uppgifter du ändrar. Fastighetens uppgifter öppnas i ett eget fönster.
 4. Välj den rätta marken under rubriken Mark. Markuppgifterna öppnas i ett eget fönster.
 5. Korrigera rätt typ av plan och välj OK.
 6. Skicka deklarationen när du har korrigerat alla uppgifter som ändrats eller varit felaktiga.

I beslutet anges om marken gränsar till strand eller tillandningsområde.

Marken gränsar till egen strand eller tillandningsområde om marken gränsar till strand eller tillandningsområde på en längre sträcka än 10 meter. Tillandningsområde betyder mark som tidigare varit täckt av vatten men som blivit permanent torr.

Marken kan också ha strandrätt. Då gränsar inte fastighetens mark till en egen strand eller ett tillandningsområde, men fastigheten har rätt att använda en närbelägen strand.

Korrigering av uppgifter

Den utsatta dagen för att deklarera fastighetsuppgifter för 2023 har gått. Gör så här om du deklarerar uppgifter efter den utsatta dagen.

Deklarera de ändringar i fastighetsuppgifterna som har skett år 2024 först när du får fastighetsbeskattningsbeslutet på våren 2025.

 1. Logga in i MinSkatt. På ingångssidan i MinSkatt ska du i punkten Fastighetsskatt välja länken Kontrollera fastighetsskattedeklarationen.
 2. Gå till fasen Fastighetsuppgifter.
 3. Välj fastighetsbeteckningen för den fastighet vars uppgifter du ändrar. Fastighetens uppgifter öppnas i ett eget fönster.
 4. Välj den rätta marken under rubriken Mark. Markuppgifterna öppnas i ett eget fönster.
 5. Korrigera uppgiften om stranden eller strandrätten och välj OK.
 6. Skicka deklarationen när du har korrigerat alla uppgifter som ändrats eller varit felaktiga.

I fastighetsbeskattningsbeslutet anges beskattningsvärdet på marken och priserna som använts vid beräkningen av värdet.

Skatteförvaltningen beräknar ett områdespris på marken vilket grundar sig på kommunspecifika tomtpriskartor och på Skatteförvaltningens egna värderingsanvisningar. Områdespriset påverkas av till exempel prisnivån i snitt i området, användningsändamålet med marken, byggrätten, läget och trafikförbindelserna samt färdighetsgraden. Det påverkar alltså inte områdespriset för vilket pris du någon gång har sålt eller köpt din tomt.

Med hjälp av områdespriset fås ett nominellt pris på marken vilket är 75 procent av områdespriset. Priset per enhet för skatteåret är ofta samma som det nominella priset.

Beskattningsvärdet på mark beräknas genom att multiplicera enhetspriset för skatteåret med antingen areal eller byggrätt beroende på område och användningsändamål. Beskattningsvärdet är alltid minst 0,75 euro per kvadratmeter.

Fastighetsskattebeloppet för mark fås genom att multiplicera beskattningsvärdet med den fastighetsskattesats som kommunen fastställt.

Byggnader

Byggnadens nummer är ett ordningsnummer som Skatteförvaltningen automatiskt tilldelar byggnader som ingår i en fastighet. Om en byggnad tas bort från fastigheten används dess nummer inte på nytt.

Den permanenta byggnadsbeteckningen är en beteckning som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tilldelar alla byggnader och nybyggnadsprojekt. Den används som den primära identifikationsuppgiften i myndighetsregistren. Den permanenta byggnadsbeteckningen har formen 100012345A.

Ägande- eller besittningsrätten berättar om den andel av byggnaden som du har ägande- eller besittningsrätt till. Ägande- och besittningsrätten till byggnaden kan avvika från ägande- och besittningsrätten till hela fastigheten – till exempel om gåvogivaren har förbehållit sig besittningsrätten till byggnaden.

Om uppgiften har ändrats ska du ange den nya uppgiften. Ange också om ägande- eller besittningsrätten upphört eller din andel av byggnaden har ändrats.

Läs mer om ägarbyten

Korrigering av uppgifter

Den utsatta dagen för att deklarera fastighetsuppgifter för 2023 har gått. Gör så här om du deklarerar uppgifter efter den utsatta dagen.

Deklarera de ändringar i fastighetsuppgifterna som har skett år 2024 först när du får fastighetsbeskattningsbeslutet på våren 2025.

 1. Logga in i MinSkatt. På ingångssidan i MinSkatt ska du i punkten Fastighetsskatt välja länken Kontrollera fastighetsskattedeklarationen.
 2. Gå till fasen Fastighetsuppgifter.
 3. Välj fastighetsbeteckningen för den fastighet vars uppgifter du ändrar. Fastighetens uppgifter öppnas i ett eget fönster.
 4. Ägande- och besittningsuppgifterna om byggnaden korrigeras i byggnadens basuppgifter. Välj under rubriken Byggnader länken Byggnadens basuppgifter. Basuppgifterna öppnas i ett eget fönster.
 5. Korrigera ägande- eller besittningsrätten i punkten Är byggnadens ägar- och besittningsuppgifter samma som fastighetens?
 6. Skicka deklarationen när du har korrigerat alla uppgifter som ändrats eller varit felaktiga.

Byggnadstyper som används i fastighetsbeskattningen är exempelvis småhus, fritidsbostad och ekonomibyggnad, garage eller bastu.

Byggnadens egenskaper påverkar valet av byggnadstyp. Byggnadstypen kan ändras endast om kommunen har beviljat ett tillstånd att ändra användningsändamålet med byggnaden.

Läs närmare om definitionen av byggnadstyperna i den detaljerade anvisningen (kapitel 3.5)

Om uppgiften har ändrats eller är felaktig ska du ange den nya uppgiften.

Korrigering av uppgifter

Den utsatta dagen för att deklarera fastighetsuppgifter för 2023 har gått. Gör så här om du deklarerar uppgifter efter den utsatta dagen.

Deklarera de ändringar i fastighetsuppgifterna som har skett år 2024 först när du får fastighetsbeskattningsbeslutet på våren 2025.

 1. Logga in i MinSkatt. På ingångssidan i MinSkatt ska du i punkten Fastighetsskatt välja länken Kontrollera fastighetsskattedeklarationen.
 2. Gå till fasen Fastighetsuppgifter.
 3. Välj fastighetsbeteckningen för den fastighet vars uppgifter du ändrar. Fastighetens uppgifter öppnas i ett eget fönster.
 4. Byggnadstypen ändras i uppgifterna om byggnadsdelen. Under rubriken Byggnader ska du välja den rätta byggnadsdelen, till exempel Del 1: Fritidsbostad. Uppgifterna om byggnadsdelen öppnas i ett eget fönster.
 5. Korrigera byggnadstypen och välj OK.
 6. Skicka deklarationen när du har korrigerat alla uppgifter som ändrats eller varit felaktiga.

Färdigställningsåret är det år då byggnaden har blivit färdig. I fastighetsbeskattningen anses byggnaden vara färdig när tillstånd för att ta byggnaden i användning har beviljats.

Om uppgiften är felaktig ska du ange den nya uppgiften.

Korrigering av uppgifter

Den utsatta dagen för att deklarera fastighetsuppgifter för 2023 har gått. Gör så här om du deklarerar uppgifter efter den utsatta dagen.

Deklarera de ändringar i fastighetsuppgifterna som har skett år 2024 först när du får fastighetsbeskattningsbeslutet på våren 2025.

 1. Logga in i MinSkatt. På ingångssidan i MinSkatt ska du i punkten Fastighetsskatt välja länken Kontrollera fastighetsskattedeklarationen.
 2. Gå till fasen Fastighetsuppgifter.
 3. Välj fastighetsbeteckningen för den fastighet vars uppgifter du ändrar. Fastighetens uppgifter öppnas i ett eget fönster.
 4. Färdigställandeåret ändras i uppgifterna om byggnadsdelen. Under rubriken Byggnader ska du välja den rätta byggnadsdelen, till exempel Del 1: Småhus. Uppgifterna om byggnadsdelen öppnas i ett eget fönster.
 5. Korrigera uppgiften i punkten Färdigställningsdag och välj OK.
 6. Skicka deklarationen när du har korrigerat alla uppgifter som ändrats eller varit felaktiga.

Totalytan är byggnadens totala area inklusive ytorna av alla våningar, källare och värmeisolerade vindsrum i byggnaden enligt de yttre måtten. Observera att totalytan av en byggnad i allmänhet är större än bostadsytan och våningsytan.

Till totalytan inräknas inte balkonger, skyddstak och inte heller utrymmen där den fria höjden understiger 160 cm. Vindsrum och verandor inräknas i totalytan bara om de är värmeisolerade. Med arean av ett radhus och ett parhus avses arean av hela byggnaden.

Om uppgiften har ändrats ska du ange den nya uppgiften.

Korrigering av uppgifter

Den utsatta dagen för att deklarera fastighetsuppgifter för 2023 har gått. Gör så här om du deklarerar uppgifter efter den utsatta dagen.

Deklarera de ändringar i fastighetsuppgifterna som har skett år 2024 först när du får fastighetsbeskattningsbeslutet på våren 2025.

 1. Logga in i MinSkatt. På ingångssidan i MinSkatt ska du i punkten Fastighetsskatt välja länken Kontrollera fastighetsskattedeklarationen.
 2. Gå till fasen Fastighetsuppgifter.
 3. Välj fastighetsbeteckningen för den fastighet vars uppgifter du ändrar. Fastighetens uppgifter öppnas i ett eget fönster.
 4. Totalytan ändras i uppgifterna om byggnadsdelen. Under rubriken Byggnader ska du välja den rätta byggnadsdelen, till exempel Del 1: Småhus. Uppgifterna om byggnadsdelen öppnas i ett eget fönster.
 5. Korrigera uppgiften i punkten Storleksuppgifter och välj OK.
 6. Skicka deklarationen när du har korrigerat alla uppgifter som ändrats eller varit felaktiga.

Denna uppgift visas i beslutet om byggnaden är en ekonomibyggnad, ett garage eller en bastu.

Byggnaden är värmeisolerad om den har värmeisolering och om den även i övrigt till sitt byggsätt är avsedd för långvarigt bruk. Observera att en bastu alltid anses vara värmeisolerad även om den inte har värmeisolering. En bastu är en byggnad som är avsedd för långvarigt bruk, och vad gäller byggkostnaderna är den mer värdefull än en byggnad med lätt konstruktion.

Korrigering av uppgifter

Den utsatta dagen för att deklarera fastighetsuppgifter för 2023 har gått. Gör så här om du deklarerar uppgifter efter den utsatta dagen.

Deklarera de ändringar i fastighetsuppgifterna som har skett år 2024 först när du får fastighetsbeskattningsbeslutet på våren 2025.

 1. Logga in i MinSkatt. På ingångssidan i MinSkatt ska du i punkten Fastighetsskatt välja länken Kontrollera fastighetsskattedeklarationen.
 2. Gå till fasen Fastighetsuppgifter.
 3. Välj fastighetsbeteckningen för den fastighet vars uppgifter du ändrar. Fastighetens uppgifter öppnas i ett eget fönster.
 4. Värmeisoleringen ändras i uppgifterna om byggnadsdelen. Under rubriken Byggnader ska du välja den rätta byggnadsdelen, till exempel Del 1: Ekonomibyggnad. Uppgifterna om byggnadsdelen öppnas i ett eget fönster.
 5. Korrigera uppgiften i punkten Egenskaper och utrustning och välj OK.
 6. Skicka deklarationen när du har korrigerat alla uppgifter som ändrats eller varit felaktiga.

Fastighetsskatt ska också betalas för halvfärdiga byggnader. Skattebeloppet påverkas av byggnadens färdighetsgrad, alltså av hur färdig byggnaden är. I fastighetsbeskattningen anses en byggnad ha blivit färdig när det har beviljats tillstånd för att ta den i bruk.

Om byggnaden är halvfärdig visas i beskattningsbeslutet det år då byggandet inleddes och de utrustningar och egenskaper som kommer i den färdiga byggnaden. I beslutet visas alltså redan exempelvis elen och annan utrustning i den färdiga byggnaden även om de inte ännu har installerats.

Byggnadens färdighetsgrad bestäms i beskattningsbeslutet enligt den sista dagen av föregående år. Kommunens byggnadsinspektör eller byggprojektets ansvariga byggmästare kan utfärda ett intyg eller ge ett utlåtande om färdighetsgraden. Om du inte anger färdighetsgraden, uppskattar Skatteförvaltningen färdigställandedagen för den byggnad vars byggande har inletts under 2023 enligt följande:

 
Datumet då byggnaden blev färdig Färdighetsgrad ifastighetsbeskattningsbeslutet 2024
Byggnaden färdig före 1.3.2024 80 %
Byggnaden färdig 1.3.2024 eller därefter 50 %
Datumet då byggnaden blev färdig finns inte i Skatteförvaltningens uppgifter 50 %

Korrigering av uppgifter

Den utsatta dagen för att deklarera fastighetsuppgifter för 2023 har gått. Gör så här om du deklarerar uppgifter efter den utsatta dagen.

Deklarera de ändringar i fastighetsuppgifterna som har skett år 2024 först när du får fastighetsbeskattningsbeslutet på våren 2025.

 1. Logga in i MinSkatt. På ingångssidan i MinSkatt ska du i punkten Fastighetsskatt välja länken Kontrollera fastighetsskattedeklarationen.
 2. Gå till fasen Fastighetsuppgifter.
 3. Välj fastighetsbeteckningen för den fastighet vars uppgifter du ändrar. Fastighetens uppgifter öppnas i ett eget fönster.
 4. Halvfärdig byggnad och byggnadens färdigställande ändras i uppgifterna om byggnadsdelen. Under rubriken Byggnader ska du välja den rätta byggnadsdelen, till exempel Del 1: Småhus. Uppgifterna om byggnadsdelen öppnas i ett eget fönster.
 5. Korrigera uppgifterna och välj OK.
 6. Skicka deklarationen när du har korrigerat alla uppgifter som ändrats eller varit felaktiga.

Dessa uppgifter gäller byggnadens utrustningsnivå. Om byggnadens utrustningsnivå har ändrats eller om anteckningarna om utrustningen är bristfälliga ska du korrigera uppgifterna. Ändringar i utrustningsnivån sker exempelvis när du lägger till vattenledningar, avlopp, el eller maskinell luftkonditionering i byggnaden.

Elström: Byggnaden har elektricitet om den anslutits till ett elnät eller om elström på 230 volt leds till byggnaden. Hur elenergin produceras saknar betydelse.

Värme (centralvärme eller annan än centralvärme): Centralvärme är ett värmesystem med vattencirkulation där värmekällan är olja, trä eller kol, fjärrvärme, jordvärme eller vatten-luftvärmepump. Som centralvärme betraktas även ackumulerande elvärme samt luftcentralvärme som innebär att en byggnad värms upp med cirkulerande luft.

Till centralvärmesystem hör inte direktverkande elvärme, eldning i oljekamin eller ugnseldning. Vid direktverkande elvärme värms byggnaden upp direkt med hjälp av värmeelement, golvvärme eller något motsvarande som är kopplat till elnätet. Det är inte heller fråga om centralvärme när uppvärmningen har ordnats med luftvärmepumpar eller värmelagrande spisar.

Om endast värmekällan byts (t.ex. från olja till jordvärme) är sättet att värma upp byggnaden fortfarande centralvärme. Den ändringen behöver du inte ange eftersom byggnaden redan har värderats som centraluppvärmd.

Vattenledning: En vattenledning är ett till byggnaden fast anslutet vattenledningssystem vars vatten kommer från ett regionalt vattenledningsnätverk eller en brunn (schakt- eller borrbrunn) med hjälp av tryck eller en pump.

Som vattenledning anses inte ett sådant rör som har dragits från en sjö till en bastu eller en fritidsbostad, och som tas bort till vintern.

Avlopp: Ett avlopp är ett till byggnaden fast anslutet avloppssystem som slutar i ett regionalt avloppsnät, en slambrunn, en sluten brunn eller ett minireningsverk. Jordgropar som är avsedda för att behandla så kallat gråvatten betraktas inte som avlopp.

Toalett och bastu (fritidsbostad): Uppgiften om toalett och bastu anges endast för fritidsbostäder. Som toalett anses ett system med vattenspolning som är kopplat till avloppet. En kemtoalett eller en elektrisk torrklosett räknas inte som en toalett. Om bastun finns innanför byggnadens bärande konstruktion betraktas den som byggnadens utrustning. Om bastun utgör en separat byggnad ska du ange dess uppgifter separat.

Vinterbonad byggnad (fritidsbostad): En byggnad är vinterbonad om den har uppvärmning och tillräcklig isolering eller väggtjocklek för att dess temperatur ska hållas på minst +15 grader Celsius vid uppvärmning. För uppvärmningen går det att använda exempelvis en värmelagrande spis, en kamin eller elektriska värmeelement. Att en byggnad är vinterbonad är inte det samma som att den lämpar sig för stadigvarande boende. Byggnaden behöver alltså inte lämpa sig för stadigvarande boende.

Om uppgifterna har ändrats eller är felaktiga ska du ange de nya uppgifterna.

Korrigering av uppgifter

Den utsatta dagen för att deklarera fastighetsuppgifter för 2023 har gått. Gör så här om du deklarerar uppgifter efter den utsatta dagen.

Deklarera de ändringar i fastighetsuppgifterna som har skett år 2024 först när du får fastighetsbeskattningsbeslutet på våren 2025.

 1. Logga in i MinSkatt. På ingångssidan i MinSkatt ska du i punkten Fastighetsskatt välja länken Kontrollera fastighetsskattedeklarationen.
 2. Gå till fasen Fastighetsuppgifter.
 3. Välj fastighetsbeteckningen för den fastighet vars uppgifter du ändrar. Fastighetens uppgifter öppnas i ett eget fönster.
 4. Byggnadens utrustningsnivå korrigeras i uppgifterna om byggnadsdelen. Under rubriken Byggnader ska du välja den rätta byggnadsdelen, till exempel Del 1: Småhus. Uppgifterna om byggnadsdelen öppnas i ett eget fönster.
 5. Korrigera uppgiften i punkten Egenskaper och utrustning. Välj OK.
 6. Skicka deklarationen när du har korrigerat alla uppgifter som ändrats eller varit felaktiga.

För en ny byggnad är året för beräkningen av åldersavdraget det året då byggnaden färdigställdes.

Om byggnaden efter att det färdigställdes har genomgått moderniseringar (ombyggnader) eller betydande underhållsarbeten kan året för beräkningen av ålderavdraget infalla senare än året för färdigställandet.

När byggnaden blir äldre sjunker beskattningsvärdet på den varje år enligt vissa åldersavdragsprocent. Åldersavdragsprocenten beror på byggnadstypen och den bärande konstruktionen.

Av byggnadens användningsändamål framgår vad byggnaden används till.

Användningsändamålet påverkar fastighetsskattesatsen: om byggnaden är i stadigvarande bostadsbruk är fastighetsskattesatsen mindre än exempelvis för en fritidsbostad.

Stadigvarande bostadsbruk innebär att minst hälften av byggnadens lägenhetsyta används för stadigvarande boende. Så här är det också när det gäller en halvfärdig byggnad som har börjat byggas huvudsakligen för stadigvarande boende.

Också separata ekonomi-, bastu- och garagebyggnader ingår i stadigvarande bostadsbruk om den huvudbyggnad som de hör till huvudsakligen är i stadigvarande bostadsbruk.

Annat än stadigvarande bostadsbruk innebär att över hälften av byggnadens lägenhetsyta används huvudsakligen för annat boende än stadigvarande boende. Annat boende är exempelvis fritidsboende. Så här är det också när det är fråga om en halvfärdig byggnad som har börjat byggas huvudsakligen för annat boende än stadigvarande boende.

Också separata ekonomi-, bastu- och garagebyggnader ingår i den här kategorin om den huvudbyggnad som de hör till huvudsakligen används för annat boende än stadigvarande boende.

Om uppgiften har ändrats eller är felaktig ska du ange den nya uppgiften.

Korrigering av uppgifter

Den utsatta dagen för att deklarera fastighetsuppgifter för 2023 har gått. Gör så här om du deklarerar uppgifter efter den utsatta dagen.

Deklarera de ändringar i fastighetsuppgifterna som har skett år 2024 först när du får fastighetsbeskattningsbeslutet på våren 2025.

 1. Logga in i MinSkatt. På ingångssidan i MinSkatt ska du i punkten Fastighetsskatt välja länken Kontrollera fastighetsskattedeklarationen.
 2. Gå till fasen Fastighetsuppgifter.
 3. Välj fastighetsbeteckningen för den fastighet vars uppgifter du ändrar. Fastighetens uppgifter öppnas i ett eget fönster.
 4. Användningsändamålet ändras i byggnadens basuppgifter. Välj under rubriken Byggnader länken Byggnadens basuppgifter. Basuppgifterna öppnas i ett eget fönster.
 5. Korrigera byggnadens användningsändamål och välj OK.
 6. Skicka deklarationen när du har korrigerat alla uppgifter som ändrats eller varit felaktiga.

Skatteförvaltningen får uppgifter av andra myndigheter om de nya byggnader och de ändringar i byggnader för vilka byggnadslov har ansökts om. Byggnaden ska visas på beskattningsbeslutet året efter det år då byggarbetet har inletts.

Om det saknas en sådan byggnad i beslutet som är större än 5 m2 ska du ange uppgifterna om den. Byggnaden behöver inte anmälas om dess storlek är högst 5 m2.

Korrigering av uppgifter

Den utsatta dagen för att deklarera fastighetsuppgifter för 2023 har gått. Gör så här om du deklarerar uppgifter efter den utsatta dagen.

Deklarera de ändringar i fastighetsuppgifterna som har skett år 2024 först när du får fastighetsbeskattningsbeslutet på våren 2025.

 1. Logga in i MinSkatt. På ingångssidan i MinSkatt ska du i punkten Fastighetsskatt välja länken Kontrollera fastighetsskattedeklarationen.
 2. Gå till fasen Fastighetsuppgifter.
 3. Välj fastighetsbeteckningen för den fastighet vars uppgifter du ändrar. Fastighetens uppgifter öppnas i ett eget fönster.
 4. Under rubriken Byggnader ska du välja Lägg till en byggnad. Lägg till uppgifterna om byggnaden som saknas.
 5. Skicka deklarationen när du har korrigerat alla uppgifter som ändrats eller varit felaktiga.

Skatteförvaltningen får inte alltid information om rivna byggnader. Om också en riven byggnad visas i beslutet ska du korrigera uppgiften genom att ta bort byggnaden från fastighetsuppgifterna. Ange också datumet då byggnaden har rivits. Om byggnaden har funnits den 1 januari 2024 betalas skatt för den ännu för 2024.

Om det finns en extra byggnad i beslutet ska du korrigera uppgiften genom att ta bort byggnaden från fastighetsuppgifterna.

Korrigering av uppgifter

Den utsatta dagen för att deklarera fastighetsuppgifter för 2023 har gått. Gör så här om du deklarerar uppgifter efter den utsatta dagen.

Deklarera de ändringar i fastighetsuppgifterna som har skett år 2024 först när du får fastighetsbeskattningsbeslutet på våren 2025.

 1. Logga in i MinSkatt. På ingångssidan i MinSkatt ska du i punkten Fastighetsskatt välja länken Kontrollera fastighetsskattedeklarationen.
 2. Gå till fasen Fastighetsuppgifter.
 3. Välj fastighetsbeteckningen för den fastighet vars uppgifter du ändrar. Fastighetens uppgifter öppnas i ett eget fönster.
 4. En riven eller extra byggnad tas bort via uppgifterna om byggnadsdelen. Under rubriken Byggnader ska du välja den rätta byggnadsdelen, till exempel Del 1: Småhus. Uppgifterna om byggnadsdelen öppnas i ett eget fönster.
 5. Välj i slutet av fönstret knappen Ta bort byggnadsdelen. Ange de uppgifter som begärs och välj OK.
 6. Skicka deklarationen när du har korrigerat alla uppgifter som ändrats eller varit felaktiga.

En byggnad kan vara rivningsfärdig eller oanvändbar om den till exempel har skadats omfattande och värdet på den har minskat. Då minskar också fastighetsskatten på byggnaden.

Om byggnadens skick har ändrats eller är felaktigt i beslutet ska du ange den nya uppgiften.

Korrigering av uppgifter

Den utsatta dagen för att deklarera fastighetsuppgifter för 2023 har gått. Gör så här om du deklarerar uppgifter efter den utsatta dagen.

Deklarera de ändringar i fastighetsuppgifterna som har skett år 2024 först när du får fastighetsbeskattningsbeslutet på våren 2025.

 1. Logga in i MinSkatt. På ingångssidan i MinSkatt ska du i punkten Fastighetsskatt välja länken Kontrollera fastighetsskattedeklarationen.
 2. Gå till fasen Fastighetsuppgifter.
 3. Välj fastighetsbeteckningen för den fastighet vars uppgifter du ändrar. Fastighetens uppgifter öppnas i ett eget fönster.
 4. Ange att byggnaden är rivningsfärdig i byggnadens basuppgifter. Välj under rubriken Byggnader länken Byggnadens basuppgifter. Basuppgifterna öppnas i ett eget fönster.
 5. Välj Ja i punkten Är byggnaden rivningsfärdig eller oanvändbar? Ange därefter de uppgifter som begärs och bifoga handlingarna som hänför sig till byggnadens skick. Välj till sist OK.
 6. Skicka deklarationen när du har korrigerat alla uppgifter som ändrats eller varit felaktiga.

Fastighetsskatten räknas ut i procent av beskattningsvärdet på byggnaden. Återanskaffningsvärdet på byggnaden utgör grunden för beskattningsvärdet. Finansministeriet fastställer grunderna för återanskaffningsvärdena med en årlig förordning i ärendet. Byggnadstypen och byggnadens egenskaper påverkar återanskaffningsvärdet.

Om byggnaden är halvfärdig används färdighetsgraden i procent för att beräkna beskattningsvärdet, alltså uppgiften om hur långt byggnadsarbetet har kommit. Beskattningsvärdet är en motsvarande andel i procent av beskattningsvärdet på en färdig byggnad.

Fastighetsskattebeloppet beräknas genom att multiplicera byggnadens beskattningsvärde med den fastighetsskattesats som kommunen har fastställt för byggnaden.

Läs mer om att räkna ut beskattningsvärdet på en byggnad

Om du inte kan korrigera uppgifter i MinSkatt kan du använda en pappersblankett. Du får pappersblanketten och anvisningarna om den på blankettsidan.

Är fastighetsägaren ett dödsbo? Läs anvisningarna om fastighetsskatt för dödsbon.

Vanliga frågor

Fastighetsskatten kan stiga exempelvis om

 • kommunen har granskat och korrigerat uppgifterna om byggnaderna inom sitt område och anmält ändringarna till Skatteförvaltningen
 • kommunen har höjt fastighetsskattesatsen
 • Skatteförvaltningen har korrigerat felaktiga uppgifter om marken, exempelvis uppgifter i tomtplanen eller andra egenskaper
 • byggnadskostnadsindexet har gått upp.

År 2024 höjdes den nedre gränsen för fastighetsskattesatsen för mark från 0,93 procent till 1,30 procent till följd av en lagändring. Därför har fastighetsskatten för mark stigit i flera kommuner.

Att byggnadskostnadsindexet gått upp betyder att det har blivit dyrare att bygga. Uppgången av byggnadskostnadsindexet höjer också det återanskaffningsvärde på byggnader på vilket fastighetsskatten på byggnader grundar sig. Värdena som används i fastighetsbeskattningen för 2024 har stigit med 2,1 procent från föregående år.

Läs mer om fastighetsskattesatserna

Om du fick en preliminär utredning av uppgifterna om din fastighet, har din fastighetsbeskattning inte ännu slutförts och du får fastighetsbeskattningsbeslutet senare. Utredningen innehåller inga uppgifter om fastighetsskattebeloppet eller förfallodagarna.

Gör så här:

 1. Kontrollera uppgifterna i utredningen.
 2. Om du märker fel eller brister i uppgifterna ska du korrigera dem.
 3. Du får beslutet och betalningsuppgifterna senast i början av november.

Logga in i MinSkatt och kontrollera om du har fått ett beslut eller en preliminär redogörelse för fastighetsuppgifterna där. Om beslutet eller redogörelsen finns i MinSkatt ska du kontrollera uppgifterna om fastigheten och korrigera dem vid behov.

Observera att den som på skatteårets första dag har varit fastighetens ägare, eller en innehavare som är likställd med en ägare, är den som ansvarar för fastighetsskatten för 2024.

Om fastigheten inte alls finns i dina uppgifter

Lämna uppgifterna om den fastighet som saknas med fastighetsskattedeklarationen i MinSkatt senast på den utsatta dagen i maj. Välj knappen Lägg till fastighet i punkten Fastighetsuppgifter på fastighetsskattedeklarationen och ange de uppgifter som begärs.

Om du inte ser länken till fastighetsskattedeklarationen på ingångssidan i MinSkatt hittar du den på fliken Skatteärenden senast den 21 mars 2024.

Lämna uppgifterna för att undvika skatteförhöjning

Det är din skyldighet att till Skatteförvaltningen ange sådana fastigheter, byggnader och andra ändringar i fastighetsuppgifterna som saknas, även om du inte har fått ett fastighetsbeskattningsbeslut eller en preliminär redogörelse för fastighetsuppgifterna. Om du inte lämnar uppgifterna kan du bli tvungen att betala skatteförhöjning. Läs mer om skatteförhöjningen.

Sidan har senast uppdaterats 13.5.2024