Förändrade arbetsformer

På arbetsmarknaden pågår en stor förändring gällande arbete. Nya former av arbete ger många nya slags möjligheter till arbete. Stor okunskap och delvis felaktig information finns om fenomenet, exempelvis om vem som ansvarar för lagstadgade försäkringar och skatter för arbetet. Förändringen av arbetet är ett internationellt fenomen.

Förändringen i arbetet kommer att fortsätta vara kraftig

På arbetsmarknaden blir det allt vanligare att övergå från ett arbete i ett anställningsförhållande till ett företagararbete som är organiserat på andra sätt. Samtidigt har antalet missbruk som har samband med detta också ökat. Nya former av arbete växer i en accelererande takt, samtidigt som det tillhandahålls allt fler plattformslösningar på marknaden. Digitala plattformar erbjuds av både aktörer i Finland och i utlandet.

En typisk användare av faktureringstjänstföretagens tjänster, en så kallad lättföretagare, sysselsätter sig själv och erbjuder sina tjänster, såsom städ-, transport- eller byggtjänster, via en digital plattform. Vidare är lättföretagaren inte registrerad i förskottsuppbördsregistret och har inget eget firmanamn. Oftast baseras ersättningen på den personliga arbetsinsatsen och inga dyra investeringar i utrustning krävs. Verksamheten kan också vara en bisyssla eller att man riskfritt vill testa en ny företagsidé via plattformen.

I framtidens plattformsekonomi splittras arbetet på små enheter. Det finns ingen tillgänglig statistik om fenomenets omfattning för tillfället. Baserat på antalet kunder hos de största företagen som erbjuder faktureringstjänster har man uppskattat att det redan finns nästan hundra tusen lättföretagare i Finland.

<h2>Plattformsekonomin erbjuder en marknadsplats</h2> <p>I plattformsekonomin kan en uppdragstagare erbjuda arbete till en obegr&auml;nsad kundkrets via en digital plattform. Plattformen &auml;r i princip en marknadsplats. Olika plattformar har olika tillv&auml;gag&aring;ngss&auml;tt och regler f&ouml;r hur arbete f&ouml;rmedlas och utf&ouml;rs. S&aring;lunda kan arbetet via dessa plattformar utf&ouml;ras som arbetstagare eller som f&ouml;retagare. Med tanke p&aring; arbetstagarens st&auml;llning och p&aring; de r&auml;ttigheter och skyldigheter f&ouml;r den plattform som f&ouml;rmedlar eller skapar arbete &auml;r det viktigt vad parterna har avtalat och p&aring; samma g&aring;ng huruvida kriterierna f&ouml;r en anst&auml;llning uppfylls. Dessa omst&auml;ndigheter avg&ouml;r om plattformen har de skyldigheter som arbetsgivare enligt socialf&ouml;rs&auml;kringslagstiftningen har.</p> <h2>Faktureringstj&auml;nstf&ouml;retag tar hand om lagstadgade skyldigheter f&ouml;r l&auml;ttf&ouml;retagare</h2> <p>Faktureringstj&auml;nstf&ouml;retag &auml;r akt&ouml;rer som erbjuder faktureringstj&auml;nster f&ouml;r f&ouml;retagare. Detta s&aring; kallade l&auml;ttf&ouml;retagande marknadsf&ouml;rs som ett l&aring;gtr&ouml;skelalternativ f&ouml;r f&ouml;retagande om man vill testa en f&ouml;retagsid&eacute;. Faktureringstj&auml;nsten tar hand om det som r&ouml;r fakturering och beskattning f&ouml;r en s&aring; kallad l&auml;ttf&ouml;retagare och betalar en ers&auml;ttning till l&auml;ttf&ouml;retagaren f&ouml;r arbetet. I regel sk&ouml;ts skatter centralt i tj&auml;nsten, n&aring;got som minskar verksamhet inom den gr&aring; zonen. Oklarhet r&aring;der kring hur arbetet ska f&ouml;rs&auml;kras.</p> <p>Uts&ouml;kningsg&auml;lden&auml;rer utnyttjar faktureringstj&auml;nster f&ouml;r att undvika att inkomsten utm&auml;ts. En del leverant&ouml;rer av faktureringstj&auml;nster tillhandah&aring;ller en m&ouml;jlighet att ta ut inkomsterna i en virtuell valuta. N&auml;ringsf&ouml;rbud kringg&aring;s genom att en faktureringstj&auml;nst anv&auml;nds. En l&auml;ttf&ouml;retagare anses n&auml;mligen prim&auml;rt vara en l&ouml;ntagare i beskattningen och inte en f&ouml;retagare.</p> <h2>I en delningsekonomi sker ett utbyte av nyttigheter mot vederlag</h2> <p>I en delningsekonomi kan vem som helst mot vederlag dela med sig av en fri resurs eller en resurs med l&aring;g nyttjandegrad till andra via en digital plattform. Plattformen drivs professionellt, men de som erbjuder tid, tj&auml;nster eller egendom &auml;r vanligtvis privatpersoner som inte verkar yrkesm&auml;ssigt. Tolkningsoklarheterna g&auml;llande arbetsgivarst&auml;llning &auml;r liknande som i &ouml;vrigt inom plattformsekonomin.</p>

Nya former av arbete är en utmaning för myndighetstillsynen

Nya former av arbete skapar tolkningsutmaningar för myndigheterna gällande huruvida arbetet utförs som arbetstagare eller som företagare enligt den rådande lagstiftningen. I enskilda fall är gränsdragningen inte alltid tydlig. I vissa fall tolkar myndigheterna en persons rättsliga ställning på olika sätt. Fast å andra sidan förekommer också samarbete mellan myndigheter för att klarlägga en arbetsgivares ställning i enskilda fall.

De uppgifter som har samlats in vid utredningen av grå ekonomi och brottslighet är alltmer splittrade. Det har blivit svårare att utreda ansvaren, eftersom helheterna kan omfatta flera avtalsparter.

Att kommunicera arbetsgivares och företagares förpliktelser enligt arbets-, social- och skattelagstiftningen är det effektivaste sättet att preventivt bekämpa grå ekonomi.

Läs mer om hur du gör rätt.

Sidan har senast uppdaterats 9.7.2024