Korruption

Med eget exempel kan man påverka det allmänna attitydsklimatet. Webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet hjälper företag och privatpersoner att identifiera vad grå ekonomi är. På webbplatsen har vi samlat tips och exempel på hur man agerar rätt eller skyddar sig mot skador som grå ekonomi och ekonomisk brottslighet förorsakar.

Korruption har allvarliga följder både på samhällsnivå och på individnivå, eftersom korruptionen bromsar upp den ekonomiska utvecklingen, ökar ojämlikheten, förvärrar miljöförstöringen och försvagar demokratin. Den försvårar möjligheterna för människor att få service och leva ett jämlikt, gott och tryggt liv. Kännetecknande för den korruption som förekommer i Finland är ofta att man formellt handlar enligt lagen, men ändå oetiskt.

Information och verktyg för korruptionsbekämpning Antikorruption.fi [.fi]›

Privatperson eller företag

  • Uppmärksamma intressekonflikter då en person eller en organisation har flera intressen, ekonomiska eller andra, av vilka en möjligen kan korrumpera motivationen eller beslutsförmågan hos personen eller organisationen i fråga.
  • Undvik dubbla roller, dvs. en situation där en person har två roller samtidigt, till exempel som deltagare och beslutsfattare i en anbudstävling.
  • Placera inte en viss person, ett visst företag eller någon annan aktör obehörigt framför andra. Gynna inte heller släktingar och stöd inte vänner och bekanta ömsesidigt och obehörigt. Med bäste-broder-nätverk avses mer eller mindre slutna kretsar vars verksamhet baseras på ömsesidighet och oetiskt gynnande.