Brottsbekämpning

Polisen | Tullen | Åklagarmyndigheten | Justitieministeriet

Så här handläggs ekonomiska brottmål


Källa: Polisen, Åklagarmyndigheten, justitieministeriet


Ekonomisk brottslighet som kom till polisens kännedom ökade

Källa: Polisen 

Förra året registrerade polisen totalt 2 251 nya brottsärenden med anknytning till ekonomisk brottslighet. Det var en ökning med cirka 15 procent jämfört med året innan. En del av tillväxten har sin förklaring i en pågående utredning av en större brottshelhet, som har anknytning till flera tiotals brottsärenden på ett riksomfattande plan. I verkligheten har polisen årligen registrerat lite fler ekonomiska brott än vad statistiken visar. Detta beror på urvalsprincipen för statistik, vilket medför att inte alla ekonomiska brott syns i statistiken över nya brottsärenden som kommit till polisens kännedom.

Antalet öppna brottsärenden är ett bra mått för att beskriva arbetsbelastningen i ekonomiska brottsutredningar. Antalet öppna brottsärenden har fortsatt öka de senaste två åren. I slutet av förra året var antalet öppna brottsärenden sammanlagt 3 202, vilket är 15 procent mer än i slutet av år 2019.

Totalt 4 073 brottsrubriceringar hade anknytning till ekonomiska brott år 2020. Ökningen var nästan 13 procent jämfört med året innan. Förra året ökade bland annat grova skattebedrägerier, grova bokföringsbrott, bedrägerier och olika slags mutbrott samt brott mot näringsförbud. Förra året registrerades också betydligt fler människohandelsbrott och ockerliknande diskriminering i arbetslivet än normalt.

Pandemin har ännu inte påverkat utredningen av ekonomiska brott nämnvärt

Gärningssätten som noterats vid ekonomiska brott under pandemin har varit sedvanliga och det har inte skett några betydande förändringar i gärningssätten det senaste året. Det har inte noterats några tydliga följder av corona bortsett från enstaka brottsutredningar. Helheterna i brottsutredningar av ekonomiska brott består i huvudsak av sedvanliga ekonomiska brott: bokföringsbrott, skattebrott och gäldenärsbrott.

Den vinning av brott som polisen återtar påverkar på ett avgörande sätt vilka slags brott som utreds

En central fråga avseende återtagen vinning av brott är om det över huvud taget finns någon vinning av brott att återta. Det finns inte nödvändigtvis någon vinning av brott att återta vid alla ekonomiska brott, men brotten kan ha betydande samhälleliga följder och därför är det viktigt att utreda dem.

År 2020 registrerade polisen egendom som fåtts i besittning, det vill säga vinning av brott, till ett sammanlagt värde av 24,9 miljoner euro. Resultatet är över lag en aning bättre än genomsnittet för de senaste fem åren.

De uppskattade brottsskadorna i de ekonomiska brotten, som polisen utredde förra året, var totalt cirka 200 miljoner euro, vilket är mer än genomsnittet. Brottsskadorna för ekonomiska brott är betydande och de är årligen kring 150 miljoner euro i genomsnitt. Det går inte att jämföra statistiken över brottsskador med statistiken över vinning av brott, för urvalsprinciperna är inte förenliga.


Tullen tryggar skatteutfallet, bekämpar grå ekonomi samt avslöjar och undersöker ekonomiska brott

Källa: Tullen

År 2020 uppbar Tullen skatter till EU och finska staten till ett belopp av ca 0,4 miljarder euro. Statistiken ger en bild av Tullens skatteuppbörd samt administrationens och brottsbekämpningens resultat. Det är värt att jämföra Tullens statistik med denna lägesbild och andra myndigheters observationer och statistik. På detta sätt är det möjligt att hitta rätt proportioner och betydelser för saker och fenomen.

Tullen främjar en jämlik konkurrens och ingriper effektivt i missbruk

Tullen kontrollerar varor som den beskattar. Kunder ska betala skatterna innan de får varorna av Tullen, såvida kunder inte beviljas kredit.

I Tullens bekämpning av ekonomiska brott återspeglas nya fenomen, såsom internationell ekonomisk brottslighet relaterad till e-handel och gemenskapsintern handel. Även internet används allt mer som ett medel för marknadsföring och försäljning av högt beskattade varor till konsumenter samtidigt som man kringgår de skattebestämmelser som gäller för dessa varor.

I sin kontrollverksamhet fokuserar Tullen på verksamhet med betydande skattemässiga intressen. Den tullkontroll som i realtid riktas mot olika trafikformer och relaterade varu-, fordons- och passagerarflöden spelar också en central roll i säkerställandet av beskattningens riktighet och således bekämpningen av skattefelet. Även bekämpningen av de ekonomiska brott som omfattas av Tullens utredningsansvar siktar på att minska skattefelet.

Andelen obetalda skatter har under 2013–2020 varierat mellan 0,05 och 2,1 % av de påförda skatterna och avgifterna av skattekaraktär. År 2020 var andelen restskatter av de påförda skatterna och avgifterna av skattekaraktär ca 4,6 miljoner euro, dvs. 2,1 % (figur 1) av Tullens totala uppbörd på ca 0,4 miljarder euro.

Tullen övervakar företag genom granskning av företag och handlingar

Tullens granskningsverksamhet säkerställer tull- och beskattningsärendenas fiskala riktighet, främjar och säkerställer en smidig utrikeshandel och skyddar samhället genom att bland annat motverka verksamhetsförutsättningarna för grå ekonomi.

Tullens granskningsområden under 2020 utgjordes av tullförfaranden, farledsavgifter, EU:s stöd för jordbruket och den inre marknaden samt skattegränsen mot Åland. Dessutom granskar Tullen fortfarande skattefria lager relaterade till punktskatter för Skatteförvaltningens räkning.

Granskningsverksamheten är riksomfattande och sker i realtid, proaktivt och retroaktivt. Utöver granskningar av företag och handlingar granskas bland annat lager, bokföring och varor. Granskningarna utförs på basis av riskanalyser eller lagstiftning. Det riskbaserade valet av objekt kompletteras av slumpmässigt urval.

Granskning av företag omfattar granskning av företagets verksamhet, organisation, förvaltning, interna övervakningsmetoder, affärssystem och bokföringsmaterial. I regel involverar granskningar av företag företagsbesök. Företagsgranskningar kan utföras proaktivt innan tillstånd eller ställning beviljas och innan tillståndsändringar godkänns. Vid retroaktiva företagsgranskningar granskas företagets verksamhet samt affärstransaktionernas och tulldeklarationernas riktighet efter att tullklareringen eller beskattningen redan har skett.

Med granskning av handlingar avses granskning av affärstransaktioner efter tulldeklarationer eller beskattning. Granskningen omfattar i regel flera separata förtullnings- eller beskattningsbeslut. I antalet granskningar av handlingar ingår också granskningar av tillstånd och granskningar i form av administrativ handräckning.

År 2020 utförde Tullen sammanlagt 297 granskningar av företag och handlingar (figur 2). Den årliga variationen i antalet granskningar påverkas bland annat av de årligen fastställda prioriterade områdena och granskningsmotiven för granskningsverksamheten samt det ökande utnyttjandet av elektroniskt granskningsmaterial. År 2020 var import och särskilda förfaranden de prioriterade områdena vid tullförfarandegranskningar.

Efteruppbörden till följd av skattegranskningarna för beskattningsbeslut som verkställts fram till slutet av 2020 uppgick till 3,75 miljoner euro. Den årliga variationen i efteruppbörden påverkas bland annat av de prioriterade områdena för granskningsverksamheten, riskanalysen som används vid valet av objekt och de kritiska urvalsgrunderna, andelen lagstadgade granskningsobjekt samt de granskade företagens storlek och granskningarnas omfattning. Redan ett större objekt eller ett stort misstag kan ha en avsevärd inverkan på beloppet av efteruppbörden på årsnivå.

År 2020 utfördes 15 företags- och dokumentkontroller i objekt relaterade till grå ekonomi. Dessa var antingen brottsbaserade enligt Olafs AM-meddelanden eller föremål för begäran om förundersökning.

Produktförfalskningar och covid-19-pandemins inverkan på övervakningen

Tullen övervakar varor som gör intrång i immateriella rättigheter enligt förordning (EU) 608/2013. Med övervakningen eftersträvas att skydda människorna mot produkter som kan vara farliga för hälsa och säkerhet, och att skydda samhällets skatteintäkter och rättsinnehavarens ekonomiska intressen. Övervakningen bygger i stor utsträckning på ett samarbete mellan Tullen och rättsinnehavare, vilket beror på att intrång i immateriella rättigheter handlar om målsägandebrott. Största delen av de produktförfalskningar som Tullen stoppar är produkter som gör intrång i registrerat varumärke eller registrerat mönsterskydd. Patentförseelser upptäcks också ibland. Övervakningen sker i samband med bland annat fysiska kontroller av varor.

Antalet och det beräknade värdet på produktförfalskningar som Tullen stoppat under jämförelseperioden 2013–2020 har varit sjunkande (figur 3). Fluktuationer i antalet stoppade produkter och deras värden är helt normalt och de har ett tydligt samband med de tillgängliga resurserna. Trenden på lång sikt visar att antalet stora stopp har minskat tydligt, vilket beror på att transittrafiken mot öst har slutat. Finland är inte längre ett genomfartsland för produktförfalskningar. Numera är tyngdpunkten på stoppen förlagd till post- och expressfrakt och återspeglar bättre än tidigare Finlands situation vad gäller produktförfalskningar. Ökning av internethandeln påverkar kraftigt importen av produktförfalskningar. Transportsätten post- och expressfraktförsändelser däremot påverkar direkt storleken av försändelserna, som är små. Motsvarande trend har också noterats i de andra EU-länderna.

Med tanke på övervakningen är posttransporten en utmaning på grund av de stora volymerna. Identifiering av produktförfalskningar förutsätter noggrannare undersökning av produkterna, och genomlysning är i regel inte tillräckligt, varumärket går exempelvis inte att se i genomlysningsbilden. Över 90 % av de frakter som stoppats i Finland handlar om varumärkesintrång. Med de allokerade resurserna har det inte varit möjligt att fokusera på sökning av produktförfalskningar i posttrafiken, eftersom antalet paket ökar hela tiden på grund av näthandeln.

Covid-19-pandemin påverkade och påverkar fortfarande övervakningen av produktförfalskningar. En del av rättsinnehavarna meddelade att de under pandemin inte alls vill ha anmälningar om nya stopp. En del höjde minimigränsen för antalet artiklar och meddelade att de endast är beredda att vidta åtgärder vid stopp, där artikelantalet rör sig kring flera hundra eller tusen. Ifall rättsinnehavaren inte vill vidta åtgärder för ett varuparti som Tullen stoppat, kan inte Tullen driva ärendet vidare som intrång i immateriell rättighet. Under coronavåren 2020, då fabrikerna i Kina var stängda, fanns det inte ens några produktförfalskningar att tillgå såsom under normala förhållanden. Den kraftiga nedgången i flygtrafiken syns i antalet stopp, för produktförfalskningarna som kommer till Finland kommer i huvudsak med flygtransport. År 2020 noterades inga produktförfalskningar relaterade till pandemin i Tullen.

Enheten för utredning av ekonomiska brott

Tullen undersöker misstankar om ekonomisk brottslighet som faller under Tullens behörighet. Med ekonomiskt brott avses brott som siktar på ekonomisk vinning och som begåtts i anslutning till laglig affärsverksamhet. Huvudbrottet är i allmänhet skattebedrägeri eller grovt skattebedrägeri. Andra ekonomiska brott som undersöks är bland annat förfalsknings-, tulldeklarations-, miljö- och bokföringsbrott. I statistiken över ekonomisk brottslighet ingår även smuggling av punktskattebelagda produkter (alkohol, snus och cigaretter) när verksamheten kan jämföras med affärsverksamhet och yrkesutövning även om den inte uttryckligen sker med hjälp av affärsverksamhetsformer.

Samhällsnyttan av Tullens bekämpning av ekonomisk brottslighet var 2020 totalt 17 miljoner euro, jämfört med cirka 33 miljoner euro året innan (figur 4). Effektiviteten i utredningen av ekonomiska brott består av de skador som de utredda ärendena orsakat, dvs. undandragen skatt, de skador som åsamkats i de ärenden som utreds eller där utredning inte inletts (kvarstad och skingringsförbud), tillgångar som Tullen återfått och tillgångar som anvisas utmätningsman eller annan. Vinning av brott som återfåtts i ekonomiska brott var lite under 2 miljoner euro, jämfört med cirka 6 miljoner året innan. Beloppet av återtagen vinning av brott varierar årligen.

År 2020 undersökte Tullen sammanlagt 917 skattebedrägerier, vilket var 445 färre än året innan. Antalet skattebedrägerier har minskat i alla gärningsformer, mest för de lindriga skatte-bedrägeriernas del (39 %). Antalet grova skattebedrägerier som avslöjades uppgick till 98, vilket är 51 färre än året innan.

Den ökade brottsligheten genom bedrägerier som gäller mervärdesbeskattning i gemenskapshandeln bekämpar Tullen i samarbete med Skatteförvaltningen och utländska lagövervakningsmyndigheter


Åklagaren ser till att straffansvaret förverkligas

När det gäller fenomen inom grå ekonomi innebär straffansvar att åklagaren i åtalsprövningen fattar beslut om rekvisitet för brott uppfylls i ett enskilt ärende. Åklagaren ska i regel väcka åtal när det finns sannolika skäl för detta utifrån bevisningen i förundersökningen. Ett brottmål blir anhängigt i tingsrätten genom åklagarens stämningsansökan, och efter förberedelserna går ärendet vidare till huvudförhandlingen.


Tingsrätterna avgör ekonomiska brott som första instans

Källa: Justitieministeriet

Antalet ekonomiska brott har hållits på samma nivå under de senaste åren. Grovt bokföringsbrott har varit den allmännaste beteckningen för ekonomiska brott som avgjorts av domstolarna. Ofta har ett grovt bokföringsbrott samband med något annat brott, exempelvis grovt skattebedrägeri. På behandlingstiden för ekonomiska brott inverkar bland annat omfattningen på ärendet. I tingsrätten har mediantiden för behandlingen av brott varierat för olika brottsbeteckningar mellan cirka 60 dagar till 200 dagar.

Sammantaget inkom förra året fem procent (5 %) fler brottsärenden än året innan, men det avgjordes åtta procent färre (-8 %) ärenden och handläggningstiderna blev längre. Den främsta anledningen till de förlängda handläggningstiderna är förekomna eller fortfarande pågående avbrott i ärendena till följd av corona. Mer information i Domstolsväsendets bokföring (på finska, översikt på svenska [.fi]›