Brottsbekämpning

Polisen | Tullen | Åklagarmyndigheten | Justitieministeriet

Så här handläggs ekonomiska brottmål

Figuren berättas hur ekonomiska brottmål handläggas från myndigheternas till tingsrätten
Källa: Polisen, Åklagarmyndigheten, Tullen och justitieministeriet; uppdaterad 30.3.2022


Den ekonomiska brottslighet som kom till polisens kännedom ökade under 2022

Källa: Polisen 

Under 2022 kom sammanlagt 2 085 ekonomiska brottmål till polisens kännedom. Det är en ökning på cirka sex procent jämfört med året innan. Brottmålen hade sammanlagt 3 904 brottsrubriceringar. Antalet öppna brottmål (3 497), det vill säga brottmål som var under utredning, ökade med närmare tio procent jämfört med året innan (2021: 3 182). Antalet öppna ekonomiska brottmål har ökat redan under en längre tid, vilket mycket väl beskriver den ökande arbetsbelastningen inom utredningen av ekonomiska brott.

Förra året registrerade polisen egendom som fåtts i besittning med tvångsmedel, det vill säga vinningen av brott, till ett avsevärt belopp, sammanlagt 26,7 miljoner euro. Siffrorna om vinningen av brott och brottsskador i samband med ekonomiska brott beskriver mycket väl att ekonomiska brott medför betydande skador för samhället. Vid de brottmål som avslutades i fjol uppgick brottsskadorna till sammanlagt cirka 197 miljoner euro. Det går inte att jämföra statistiken över brottsskador med statistiken över vinning av brott, eftersom urvalsprinciperna inte är förenliga. Det är inte alltid möjligt att sätta likhetstecken mellan brottsskadan och vinningen av brottet – ett miljöbrott med liten nytta kan orsaka en kännbar skada. Ekonomiska brott kan även ha indirekta samhälleliga följder och därför är det viktigt att utreda dem.

En bättre identifiering av arbetsrelaterat utnyttjande återspeglas i utredningen av ekonomiska brott

I myndighetssamarbetet och polisen har myndigheterna satsat på att identifiera och utreda arbetsrelaterat utnyttjande. Detta återspeglas i bland annat att antalet brott som gäller ockerliknande diskriminering i arbetslivet har ökat redan i fyra år. Kvantiteten och arten av de ekonomiska brott som anmäls till polisen påverkas överhuvudtaget av bekämpningsmyndigheternas aktivitet och åtgärder, eftersom en stor del av de ekonomiska brott som anmälts till polisen har anmälts av andra myndigheter som bekämpar ekonomisk brottslighet.

Under 2022 ökade även antalet bokföringsbrott, skattebrott, gäldenärsbrott, bedrägeribrott och penningtvättsbrott jämfört med året innan. Antalet skattebrott som polisen registrerade i fjol ökade med cirka trettio procent jämfört med året innan. Antalet gäldenärsbrott (oredlighet som gäldenär, grov oredlighet som gäldenär, gynnande av borgenär, gäldenärsbedrägeri, grovt gäldenärsbedrägeri) ökade med sammanlagt cirka elva procent jämfört med 2021. Antalet bedrägerier och grova bedrägerier ökade med en fjärdedel jämfört med året innan.

När det gäller de coronastöd som beviljats till företag har risken varit att stöden har använts i strid med det ändamål som stöden beviljats för. Under 2021–2022 registrerade polisen några enskilda brott som gällde coronastödet. Subventionsbedrägerier som har samband med coronaepidemin kommer sannolikt till myndigheternas kännedom med viss fördröjning. Därför är det möjligt att fler subventionsbedrägerier som har samband med coronastödet kommer till myndigheternas kännedom inom den närmaste framtiden.

Brottslingarna försöker maskera de brottsliga pengarnas ursprung genom att utnyttja affärsverksamhetens strukturer

Den professionella och organiserade brottsligheten utnyttjar affärsverksamhetens strukturer för att utplåna de brottsliga pengarnas ursprung. Korruption och missbruk av strukturer i en laglig affärsverksamhet spelar en viktig roll i en allvarlig och organiserad brottslighet. En orsak till detta är att den omfattande vinning av brott som en brottslig verksamhet ger maskeras i en verksamhet som verkar laglig. Vid penningtvätt kan brottslingar utnyttja en verklig affärsverksamhet, skrivbordsföretag, olika bulvanarrangemang och närmaste krets eller exempelvis möjligheter som plattformsekonomin och virtuella valutor ger och med vilka brottslingarna försöker blanda brottsliga pengar med lagliga penningtransaktioner. Omfattningen och komplexiteten av penningtvätten inom EU har tidigare i stort sett underskattats, enligt Europol. Jämfört med året innan registrerade polisen i fjol klart fler penningtvättsbrott i anslutning till ekonomiska brott. Ökningen i antalet har sin förklaring i pågående utredningar av brottshelheter som har handlat om en systematisk penningtvätt.


Tullen tryggar skatteutfallet, bekämpar grå ekonomi samt avslöjar och undersöker ekonomiska brott

Källa: Tullen

År 2022 uppbar Tullen skatter till EU och finska staten till ett belopp av ca 0,4 miljarder euro. Statistiken ger en bild av Tullens skatteuppbörd samt administrationens och brottsbekämpningens resultat. Det är värt att jämföra Tullens statistik med andra myndigheters observationer och statistik gällande denna lägesbild. På detta sätt är det möjligt att hitta rätt proportioner och betydelser för saker och fenomen.

Tullen främjar en jämlik konkurrens och ingriper effektivt i missbruk

Tullen kontrollerar varor som den beskattar. Kunder ska betala skatterna innan de får varorna av Tullen, såvida kunder inte beviljas kredit.

I Tullens bekämpning av ekonomiska brott återspeglas nya fenomen, såsom kringgående av de sanktioner mot Ryssland och Belarus som EU har infört på grund av kriget i Ukraina samt internationell ekonomisk brottslighet relaterad till e-handel och gemenskapsintern handel. Även internet används allt mer som ett medel för marknadsföring och försäljning av högt beskattade varor till konsumenter samtidigt som man kringgår de skattebestämmelser som gäller för dessa varor.

I sin kontrollverksamhet fokuserar Tullen på verksamhet med betydande skattemässiga intressen. Den tullkontroll som i realtid riktas mot olika trafikformer och relaterade varu-, fordons- och passagerarflöden spelar också en central roll i säkerställandet av beskattningens riktighet och således bekämpningen av skattefelet. Även bekämpningen av de ekonomiska brott som omfattas av Tullens utredningsansvar siktar på att minska skattefelet.

Andelen obetalda skatter har under 2013–2022 varierat mellan 0,05 och 2,10 % av de påförda skatterna och avgifterna av skattekaraktär. År 2022 var andelen restskatter av de påförda skatterna och avgifterna av skattekaraktär ca 0,89 miljoner euro, dvs. 0,23 % (figur 1) av Tullens totala uppbörd på ca 0,4 miljarder euro.

Tullen övervakar företag genom granskning av företag och handlingar

Tullens granskningsverksamhet säkerställer tull- och beskattningsärendenas fiskala riktighet, främjar och säkerställer en smidig utrikeshandel och skyddar samhället genom att bland annat motverka verksamhetsförutsättningarna för grå ekonomi.

Tullens granskningsområden under 2022 utgjordes av tullförfaranden, farledsavgifter, EU:s stöd för jordbruket och den inre marknaden samt skattegränsen mot Åland. Dessutom granskar Tullen fortfarande skatteupplag relaterade till punktskatter för Skatteförvaltningens räkning.

Granskningsverksamheten är riksomfattande och sker i realtid, proaktivt och retroaktivt. Utöver granskningar av företag och handlingar granskas bland annat lager, bokföring och varor. Granskningarna utförs på basis av riskanalyser eller lagstiftning. Det riskbaserade valet av objekt kompletteras av slumpmässigt urval.

Granskning av företag omfattar granskning av företagets verksamhet, organisation, förvaltning, interna övervakningsmetoder, affärssystem och bokföringsmaterial. I regel involverar granskningarna av företag företagsbesök. Företagsgranskningar kan utföras proaktivt innan tillstånd eller status beviljas och innan tillståndsändringar godkänns. Vid retroaktiva företagsgranskningar granskas företagets verksamhet samt affärstransaktionernas och tulldeklarationernas riktighet efter att tullklareringen eller beskattningen redan har skett.

Med granskning av handlingar avses granskning av affärstransaktioner efter tulldeklarationer eller beskattning. Granskningen omfattar i regel flera separata förtullnings- eller beskattningsbeslut. I antalet granskningar av handlingar ingår också granskningar av tillstånd och granskningar i form av administrativ handräckning.

År 2022 utförde Tullen sammanlagt 298 granskningar av företag och handlingar (figur 2). Den årliga variationen i antalet granskningar påverkas bland annat av de årligen fastställda prioriterade områdena och granskningsmotiven för granskningsverksamheten samt det ökande utnyttjandet av elektroniskt granskningsmaterial. År 2022 var import och särskilda förfaranden de prioriterade områdena vid tullförfarandegranskningar.

Efteruppbörden till följd av skattegranskningarna för beskattningsbeslut som verkställts fram till slutet av 2022 uppgick till 4,5 miljoner euro. Den årliga variationen i efteruppbörden påverkas bland annat av de prioriterade områdena för granskningsverksamheten, riskanalysen som används vid valet av objekt och de kritiska urvalsgrunderna, andelen lagstadgade granskningsobjekt samt de granskade företagens storlek och granskningarnas omfattning. Redan ett större objekt eller ett stort misstag kan ha en avsevärd inverkan på beloppet av efteruppbörden på årsnivå.

År 2022 utfördes 18 företags- och dokumentkontroller i objekt relaterade till grå ekonomi. Dessa var antingen brottsbaserade enligt Olafs AM-meddelanden eller föremål för begäran om förundersökning.

Produktförfalskningar

Tullen övervakar varor som gör intrång i immateriella rättigheter enligt förordning (EU) 608/2013. Med övervakningen eftersträvas att skydda människorna mot produkter som kan vara farliga för hälsa och säkerhet, och att skydda samhällets skatteintäkter och rättsinnehavarens ekonomiska intressen. Övervakningen bygger i stor utsträckning på ett samarbete mellan Tullen och rättsinnehavare, vilket beror på att intrång i immateriella rättigheter handlar om målsägandebrott. Största delen av de produktförfalskningar som Tullen stoppar är produkter som gör intrång i registrerat varumärke eller registrerat mönsterskydd. Patentförseelser upptäcks också ibland. Övervakningen sker i samband med bland annat fysiska kontroller av varor.

Antalet och det beräknade värdet på produktförfalskningar som Tullen stoppat under jämförelseperioden 2013–2022 har varit sjunkande (figur 3). Fluktuationer i antalet stoppade produkter och deras värden är helt normalt och de har ett tydligt samband med de tillgängliga resurserna. Trenden på lång sikt visar att antalet stora stopp har minskat tydligt, vilket beror på att transittrafiken mot öst har slutat. Finland är inte längre ett genomfartsland för produktförfalskningar. Numera är tyngdpunkten på stoppen helt förlagd till post- och expressfrakt och återspeglar bättre än tidigare Finlands situation vad gäller produktförfalskningar. Ökning av internethandeln påverkar kraftigt importen av produktförfalskningar. Transportsätten post- och expressfraktförsändelser däremot påverkar direkt storleken av försändelserna, som är små. Motsvarande trend har också noterats i de andra EU-länderna.

Med tanke på övervakningen är posttransporten en utmaning på grund av de stora volymerna. Identifiering av produktförfalskningar förutsätter noggrannare undersökning av produkterna, och genomlysning är i regel inte tillräckligt, varumärket går exempelvis inte att se i genomlysningsbilden. Över 95 % av de frakter som stoppats i Finland handlar om varumärkesintrång. Med de allokerade resurserna har det inte varit möjligt att fokusera på sökning av produktförfalskningar i posttrafiken, eftersom antalet paket ökar hela tiden på grund av näthandeln. Tullen effektiverade i slutet av 2022 övervakningen av produktförfalskningar i posttrafiken genom att utveckla bl.a. riskanalysen i posttrafiken.

Utredning av ekonomiska brott

Tullen undersöker misstankar om ekonomisk brottslighet som faller under Tullens behörighet. Med ekonomiskt brott avses brott som siktar på ekonomisk vinning och som begåtts i anslutning till laglig affärsverksamhet. Huvudbrottet är i allmänhet skattebedrägeri eller grovt skattebedrägeri. Andra ekonomiska brott som undersöks är bland annat förfalsknings-, tullredovisnings-, miljö- och bokföringsbrott. I statistiken över ekonomisk brottslighet ingår även smuggling av punktskattebelagda produkter (alkohol, snus och cigaretter) när verksamheten kan jämföras med affärsverksamhet och yrkesutövning även om den inte uttryckligen sker med hjälp av affärsverksamhetsformer.

Samhällsnyttan av Tullens bekämpning av ekonomisk brottslighet var 2022 totalt 18,2 miljoner euro, jämfört med cirka 20,6 miljoner euro året innan (figur 4). Effektiviteten i utredningen av ekonomiska brott består av de skador som de utredda ärendena orsakat, dvs. undandragen skatt, de skador som åsamkats i de ärenden som utreds eller där utredning inte inletts (kvarstad och skingringsförbud), tillgångar som Tullen återfått och tillgångar som anvisats utmätningsman eller annan. Vinning av brott som återfåtts i ekonomiska brott var 2 miljoner euro, jämfört med lite under 4,62 miljoner året innan. Beloppet av återtagen vinning av brott varierar årligen.

År 2022 undersökte Tullen sammanlagt 582 skattebedrägerier, vilket var 14 fler än året innan. Antalet grova skattebedrägerier som avslöjades uppgick till 122, vilket är 26 fler än året innan.

Den ökade brottsligheten genom bedrägerier som gäller mervärdesbeskattning i gemenskapshandeln bekämpar Tullen i samarbete med Skatteförvaltningen och utländska lagövervakningsmyndigheter.

Sanktionerna mot Ryssland och brottsmisstankarna i samband med kringgående av dem är till sin omfattning ett nytt fenomen. Vid övervakning av sanktionerna år 2022 lyftes det via tulldeklarationerna upp till handläggning över 20 000 godstransporter mellan Finland och Ryssland, av vilka över tusen genomgick riktade kontroller. Antalet regleringsbrott växte i betydande grad år 2022 – med anknytning till verksamhet som bröt mot sanktionerna registrerade Tullen sammanlagt 306 regleringsbrott i olika gärningsformer. Under tidigare år har Tullen undersökt bara enstaka fall av regleringsbrott. Genom en effektiv exportkontroll säkerställer Tullen för sin egen del att Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiska åtgärder är verksamma och att de mål som ställts för dem uppnås fullt ut.


Åklagaren ser till att straffansvaret förverkligas

När det gäller fenomen inom grå ekonomi innebär straffansvar att åklagaren i åtalsprövningen fattar beslut om rekvisitet för brott uppfylls i ett enskilt ärende. Åklagaren ska i regel väcka åtal när det finns sannolika skäl för detta utifrån bevisningen i förundersökningen. Ett brottmål blir anhängigt i tingsrätten genom åklagarens stämningsansökan, och efter förberedelserna går ärendet vidare till huvudförhandlingen.


Tingsrätterna avgör ekonomiska brott som första instans

Källa: Justitieministeriet

Antalet ekonomiska brott har hållits på samma nivå under de senaste åren. Grovt bokföringsbrott har varit den allmännaste beteckningen för ekonomiska brott som avgjorts av domstolarna. Ofta har ett grovt bokföringsbrott samband med något annat brott, exempelvis grovt skattebedrägeri. På behandlingstiden för ekonomiska brott inverkar bland annat omfattningen på ärendet. I tingsrätten har mediantiden för behandlingen av brott varierat för olika brottsbeteckningar mellan cirka 60 dagar till 250 dagar.

Sammanlagt var de brottmål som inkommit till tingsrätterna år 2022 omkring 9 % färre än under föregående år. Handläggningstiderna för alla avgjorda brottmål (såväl medianen som medelvärdet) fortsatte också att växa år 2022 jämfört med föregående år.

Mer information i Domstolsväsendets bokföring (på finska, översikt på svenska [.fi]›

Sidan har senast uppdaterats 14.4.2023