Brottsbekämpning

Polisen | Tullen | Åklagarmyndigheten | Justitieministeriet

Så här handläggs ekonomiska brottmål

Figuren berättas hur ekonomiska brottmål handläggas från myndigheternas till tingsrätten
Källa: Polisen, Åklagarmyndigheten, Tullen och justitieministeriet; uppdaterad 30.3.2022


Brottsbekämpningens insatser och myndighetssamarbetet syns i polisens utredningsarbete

Källa: Polisen 

Bland de ekonomiska brott som polisen fick kännedom om förra året ökade bland annat antalet fall av ockerliknande diskriminering i arbetslivet, arbetarskyddsbrott och bedrägeri. Polisen har satsat på undersökning av utnyttjande av arbetskraft och människohandel, vilket kan vara en bidragande förklaring till ökningen av antalet fall av ockerliknande diskriminering i arbetslivet under de senaste åren.

Den ekonomiska brottslighet som kommit till polisens kännedom minskade i sin helhet något år 2021 jämfört med året innan. Polisen registrerade totalt 1 965 nya brottmål i anslutning till ekonomiska brott, vilket är cirka 13 procent mindre än år 2020. Helheterna i utredningarna av ekonomiska brott består i huvudsak traditionellt av ekonomiska brott: bokföringsbrott, skattebrott och gäldenärsbrott.

Det antal skattebrott som polisen fick kännedom om minskade något från året innan. Detta förklaras troligen av den normala säsongvariationen, som påverkas av myndigheternas anmälningsaktivitet och de brottshelheter som utreds. En stor del av de ekonomiska brottsärenden som anmälts till polisen har anmälts av andra myndigheter inom bekämpning av ekonomisk brottslighet.

Förra året översteg det antal utredningar som polisen avslutade det antal nya brottmål som registrerades. Trots detta har arbetsbelastningen i utredningen av ekonomiska brott, det vill säga det antal öppna brottmål som utredningen omfattar, varit hög under de senaste två åren. I slutet av förra året hade polisen 3 182 brottmål under utredning. Över hälften av de undersökta brottmålen utreds vid polisinrättningarna i huvudstadsregionen.

Polisen har långsiktigt satsat på att spåra vinningen av brott

Siffrorna om vinningen av brott och brottsskador i samband med ekonomiska brott beskriver mycket väl att ekonomiska brott medför betydande skador för samhället. År 2021 registrerade polisen egendom som fåtts i besittning med tvångsmedel, det vill säga vinningen av brott, till ett avsevärt belopp, sammanlagt 40,4 miljoner euro. Omfattningen på det årliga beloppet på vinningen av brott påverkas av de brott som polisen utreder.

Spårningen av vinningen av brott är en del av polisens förundersökning och polisen har satsat långsiktigt på en effektiv spårning av vinningen av brott. Förlust av vinningen av ett brott har länge setts som ett av de mest effektiva sätten att bekämpa organiserad brottslighet i Europeiska unionen. Det finns skäl att observera att vinningen av ett brott inte nödvändigtvis fås tillbaka vid alla ekonomiska brott, men brotten kan ha betydande samhälleliga följder och därför är det viktigt att utreda dem. Det är inte alltid möjligt att sätta likhetstecken mellan brottsskadan och vinningen av brottet. Till exempel kan ett miljöbrott med liten nytta orsaka en kännbar skada.

De uppskattade brottsskadorna i de ekonomiska brotten, som polisen utredde förra året, var totalt cirka 163 miljoner euro. Brottsskadorna av ekonomiska brott är betydande och de uppgår årligen till i snitt ungefär 150 miljoner euro. Det går inte att jämföra statistiken över brottsskador med statistiken över vinning av brott, eftersom urvalsprinciperna inte är förenliga.


Tullen tryggar skatteutfallet, bekämpar grå ekonomi samt avslöjar och undersöker ekonomiska brott

Källa: Tullen

År 2021 uppbar Tullen skatter till EU och finska staten till ett belopp av ca 0,3 miljarder euro. Statistiken ger en bild av Tullens skatteuppbörd samt administrationens och brottsbekämpningens resultat. Det är värt att jämföra Tullens statistik med denna lägesbild och andra myndigheters observationer och statistik. På detta sätt är det möjligt att hitta rätt proportioner och betydelser för saker och fenomen.

Tullen främjar en jämlik konkurrens och ingriper effektivt i missbruk

Tullen kontrollerar varor som den beskattar. Kunder ska betala skatterna innan de får varorna av Tullen, såvida kunder inte beviljas kredit.

I Tullens bekämpning av ekonomiska brott återspeglas nya fenomen, såsom internationell ekonomisk brottslighet relaterad till e-handel och gemenskapsintern handel. Även internet används allt mer som ett medel för marknadsföring och försäljning av högt beskattade varor till konsumenter samtidigt som man kringgår de skattebestämmelser som gäller för dessa varor.

I sin kontrollverksamhet fokuserar Tullen på verksamhet med betydande skattemässiga intressen. Den tullkontroll som i realtid riktas mot olika trafikformer och relaterade varu-, fordons- och passagerarflöden spelar också en central roll i säkerställandet av beskattningens riktighet och således bekämpningen av skattefelet. Även bekämpningen av de ekonomiska brott som omfattas av Tullens utredningsansvar siktar på att minska skattefelet.

Andelen obetalda skatter har under 2013–2021 varierat mellan 0,05 och 2,1 % av de påförda skatterna och avgifterna av skattekaraktär. År 2021 var andelen restskatter av de påförda skatterna och avgifterna av skattekaraktär ca 0,5 miljoner euro, dvs. 0,2% (figur 1) av Tullens totala uppbörd på ca 0,3 miljarder euro.

Tullen övervakar företag genom granskning av företag och handlingar

Tullens granskningsverksamhet säkerställer tull- och beskattningsärendenas fiskala riktighet, främjar och säkerställer en smidig utrikeshandel och skyddar samhället genom att bland annat motverka verksamhetsförutsättningarna för grå ekonomi.

Tullens granskningsområden under 2021 utgjordes av tullförfaranden, farledsavgifter, EU:s stöd för jordbruket och den inre marknaden samt skattegränsen mot Åland. Dessutom granskar Tullen fortfarande skattefria lager relaterade till punktskatter för Skatteförvaltningens räkning.

Granskningsverksamheten är riksomfattande och sker i realtid, proaktivt och retroaktivt. Utöver granskningar av företag och handlingar granskas bland annat lager, bokföring och varor. Granskningarna utförs på basis av riskanalyser eller lagstiftning. Det riskbaserade valet av objekt kompletteras av slumpmässigt urval.

Granskning av företag omfattar granskning av företagets verksamhet, organisation, förvaltning, interna övervakningsmetoder, affärssystem och bokföringsmaterial. I regel involverar granskningar av företag företagsbesök. Företagsgranskningar kan utföras proaktivt innan tillstånd eller ställning beviljas och innan tillståndsändringar godkänns. Vid retroaktiva företagsgranskningar granskas företagets verksamhet samt affärstransaktionernas och tulldeklarationernas riktighet efter att tullklareringen eller beskattningen redan har skett.

Med granskning av handlingar avses granskning av affärstransaktioner efter tulldeklarationer eller beskattning. Granskningen omfattar i regel flera separata förtullnings- eller beskattningsbeslut. I antalet granskningar av handlingar ingår också granskningar av tillstånd och granskningar i form av administrativ handräckning.

År 2021 utförde Tullen sammanlagt 333 granskningar av företag och handlingar (figur 2). Den årliga variationen i antalet granskningar påverkas bland annat av de årligen fastställda prioriterade områdena och granskningsmotiven för granskningsverksamheten samt det ökande utnyttjandet av elektroniskt granskningsmaterial. År 2021 var import och särskilda förfaranden de prioriterade områdena vid tullförfarandegranskningar.

Efteruppbörden till följd av skattegranskningarna för beskattningsbeslut som verkställts fram till slutet av 2021 uppgick till 5,5 miljoner euro. Den årliga variationen i efteruppbörden påverkas bland annat av de prioriterade områdena för granskningsverksamheten, riskanalysen som används vid valet av objekt och de kritiska urvalsgrunderna, andelen lagstadgade granskningsobjekt samt de granskade företagens storlek och granskningarnas omfattning. Redan ett större objekt eller ett stort misstag kan ha en avsevärd inverkan på beloppet av efteruppbörden på årsnivå.

År 2021 utfördes 19 företags- och dokumentkontroller i objekt relaterade till grå ekonomi. Dessa var antingen brottsbaserade enligt Olafs AM-meddelanden eller föremål för begäran om förundersökning.

Produktförfalskningar och covid-19-pandemins inverkan på övervakningen

Tullen övervakar varor som gör intrång i immateriella rättigheter enligt förordning (EU) 608/2013. Med övervakningen eftersträvas att skydda människorna mot produkter som kan vara farliga för hälsa och säkerhet, och att skydda samhällets skatteintäkter och rättsinnehavarens ekonomiska intressen. Övervakningen bygger i stor utsträckning på ett samarbete mellan Tullen och rättsinnehavare, vilket beror på att intrång i immateriella rättigheter handlar om målsägandebrott. Största delen av de produktförfalskningar som Tullen stoppar är produkter som gör intrång i registrerat varumärke eller registrerat mönsterskydd. Patentförseelser upptäcks också ibland. Övervakningen sker i samband med bland annat fysiska kontroller av varor.

Antalet och det beräknade värdet på produktförfalskningar som Tullen stoppat under jämförelseperioden 2013–2021 har varit sjunkande (figur 3). Fluktuationer i antalet stoppade produkter och deras värden är helt normalt och de har ett tydligt samband med de tillgängliga resurserna. Trenden på lång sikt visar att antalet stora stopp har minskat tydligt, vilket beror på att transittrafiken mot öst har slutat. Finland är inte längre ett genomfartsland för produktförfalskningar. Numera är tyngdpunkten på stoppen förlagd till post- och expressfrakt och återspeglar bättre än tidigare Finlands situation vad gäller produktförfalskningar. Ökning av internethandeln påverkar kraftigt importen av produktförfalskningar. Transportsätten post- och expressfraktförsändelser däremot påverkar direkt storleken av försändelserna, som är små. Motsvarande trend har också noterats i de andra EU-länderna.

Med tanke på övervakningen är posttransporten en utmaning på grund av de stora volymerna. Identifiering av produktförfalskningar förutsätter noggrannare undersökning av produkterna, och genomlysning är i regel inte tillräckligt, varumärket går exempelvis inte att se i genomlysningsbilden. Över 95 % av de frakter som stoppats i Finland handlar om varumärkesintrång. Med de allokerade resurserna har det inte varit möjligt att fokusera på sökning av produktförfalskningar i posttrafiken, eftersom antalet paket ökar hela tiden på grund av näthandeln.

Covid-19-pandemin påverkade och påverkar fortfarande övervakningen av produktförfalskningar. En del av rättsinnehavarna meddelade att de under pandemin inte alls vill ha anmälningar om nya stopp. En del höjde minimigränsen för antalet artiklar och meddelade att de endast är beredda att vidta åtgärder vid stopp, där artikelantalet rör sig kring flera hundra eller tusen. Ifall rättsinnehavaren inte vill vidta åtgärder för ett varuparti som Tullen stoppat, kan inte Tullen driva ärendet vidare som intrång i immateriell rättighet. Den kraftiga nedgången i flygtrafiken syns i antalet stopp, för produktförfalskningarna som kommer till Finland kommer i huvudsak med flygtransport. År 2021 noterades inga produktförfalskningar relaterade till pandemin i Tullen.

Enheten för utredning av ekonomiska brott

Tullen undersöker misstankar om ekonomisk brottslighet som faller under Tullens behörighet. Med ekonomiskt brott avses brott som siktar på ekonomisk vinning och som begåtts i anslutning till laglig affärsverksamhet. Huvudbrottet är i allmänhet skattebedrägeri eller grovt skattebedrägeri. Andra ekonomiska brott som undersöks är bland annat förfalsknings-, tulldeklarations-, miljö- och bokföringsbrott. I statistiken över ekonomisk brottslighet ingår även smuggling av punktskattebelagda produkter (alkohol, snus och cigaretter) när verksamheten kan jämföras med affärsverksamhet och yrkesutövning även om den inte uttryckligen sker med hjälp av affärsverksamhetsformer.

Samhällsnyttan av Tullens bekämpning av ekonomisk brottslighet var 2021 totalt 20,6 miljoner euro, jämfört med cirka 16,9 miljoner euro året innan (figur 4). Effektiviteten i utredningen av ekonomiska brott består av de skador som de utredda ärendena orsakat, dvs. undandragen skatt, de skador som åsamkats i de ärenden som utreds eller där utredning inte inletts (kvarstad och skingringsförbud), tillgångar som Tullen återfått och tillgångar som anvisas utmätningsman eller annan. Vinning av brott som återfåtts i ekonomiska brott var 4,6 miljoner euro, jämfört med lite under 2 miljoner året innan. Beloppet av återtagen vinning av brott varierar årligen.

År 2021 undersökte Tullen sammanlagt 568 skattebedrägerier, vilket var 349 färre än året innan. Antalet skattebedrägerier har minskat i alla gärningsformer, mest för de lindriga skattebedrägeriernas del (46 %). Antalet lindriga skattebedrägerier sjönk särskilt på grund av att passagerartrafiken minskade. Antalet grova skattebedrägerier som avslöjades uppgick till 96, vilket är 2 färre än året innan.

Den ökade brottsligheten genom bedrägerier som gäller mervärdesbeskattning i gemenskapshandeln bekämpar Tullen i samarbete med Skatteförvaltningen och utländska lagövervakningsmyndigheter.


Åklagaren ser till att straffansvaret förverkligas

När det gäller fenomen inom grå ekonomi innebär straffansvar att åklagaren i åtalsprövningen fattar beslut om rekvisitet för brott uppfylls i ett enskilt ärende. Åklagaren ska i regel väcka åtal när det finns sannolika skäl för detta utifrån bevisningen i förundersökningen. Ett brottmål blir anhängigt i tingsrätten genom åklagarens stämningsansökan, och efter förberedelserna går ärendet vidare till huvudförhandlingen.


Tingsrätterna avgör ekonomiska brott som första instans

Källa: Justitieministeriet

Antalet ekonomiska brott har hållits på samma nivå under de senaste åren. Grovt bokföringsbrott har varit den allmännaste beteckningen för ekonomiska brott som avgjorts av domstolarna. Ofta har ett grovt bokföringsbrott samband med något annat brott, exempelvis grovt skattebedrägeri. På behandlingstiden för ekonomiska brott inverkar bland annat omfattningen på ärendet. I tingsrätten har mediantiden för behandlingen av brott varierat för olika brottsbeteckningar mellan cirka 60 dagar till 250 dagar.

Sammantaget inkom ungefär lika många brottmål under fjolåret som året innan, men antalet avgjorda mål var cirka 10 procent fler (+10 %). De genomsnittliga behandlingstiderna för avgjorda mål fortsatte att öka.

Mer information i Domstolsväsendets bokföring (på finska, översikt på svenska [.fi]›

Sidan har senast uppdaterats 11.4.2022