Definition av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

På webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet behandlas företeelser inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet samt bekämpning av dessa. Grå ekonomi och ekonomiska brott överlappar varandra till stor del. Många handlingar som anses som grå ekonomi är även ekonomiska brott, men alla handlingar som räknas som grå ekonomi är inte brott.

Begreppen grå ekonomi och ekonomiskt brott förklaras med exempel från myndigheternas uppgiftsområden.

Grå ekonomi är verksamhet som medför att lagstadgade skyldigheter försummas för att undvika betalning av skatt, lagstadgade pensions-, olycksfalls- eller arbetslöshetsförsäkringspremier eller avgifter som tullen tar ut eller för att få en återbetalning på felaktiga grunder.

Med grå ekonomi avses dessutom ofta verksamhet, där andra lagstadgade skyldigheter försummas för att erhålla ekonomisk vinning.

Grå ekonomi är till exempel

 • att underlåta registrering av arbetsgivare, trots att löner betalas,
 • att underlåta månadsanmälning av mervärdesskatt,
 • att betala ut svarta löner och ta emot svarta inkomster,
 • att ange felaktiga inkomstuppgifter i skattedeklarationen, såsom att undanhålla försäljningsinkomster,
 • att underlåta att betala en förfallen pensions-, arbetsolycksfalls- och yrkessjukdoms- eller arbetslöshetsförsäkringspremie förutom vid insolvens samt
 • att ansöka om ogrundad skatteåterbäring.

Med grå ekonomi avses ofta även exempelvis

 • att företag försöker uppnå ekonomisk vinning genom att använda hyrpersonal och underleverantörer från företag, som inte har skött sina skyldigheter,
 • att betala för låg lön, det vill säga en lön som understiger den minimilön som förutsätts enligt det kollektivavtal som tillämpas i branschen, eller att betala så låg arbetsersättning för en företagares arbete att det inte är möjligt att sköta de offentliga skyldigheterna,
 • att försumma bestämmelserna i miljölagstiftningen samt
 • att försumma bestämmelser för livsmedelssäkerhet eller konsumentsäkerhet.

Med ekonomiskt brott avses en straffbar handling i ett bokföringsskyldigt företags, offentlig förvaltnings eller annat samfunds verksamhet som strävar till orättmätig, direkt eller indirekt ekonomisk vinning. Ekonomiskt brott kan också vara en straffbar handling med anknytning till affärsverksamhet med avsikten att uppnå personlig vinning.

Typiska ekonomiska brott är också

 • skattebrott (SL 29 kap.),
 • bokföringsbrott (SL 30 kap.),
 • gäldenärsbrott (SL 39 kap.),
 • värdepappersmarknadsbrott (SL 51 kap.) och
 • aktiebolagsbrott (ABL 25 kap.).

Ekonomiska brott är även brott

 • där direkt eller indirekt ekonomisk vinning uppnås genom att försumma lagstadgade, ekonomiska eller andra skyldigheter. Exempel på dessa är arbetsbrott (SL 47) och miljöbrott (SL 48), som begåtts i företagsverksamhet.
Sidan har senast uppdaterats 14.7.2021