Alla vinner på att följa gemensamma spelregler

Karteller leder till högre priser till kundernas nackdel ›

17.5.2021 KKV

I en kartell strävar konkurrerande företag efter att eliminera konkurrensen genom att komma överens om prisnivån för eller produktionen av varor eller tjänster. I allmänhet är syftet att trissa upp prisnivån och begränsa utbudet genom hemliga avtal.

Covid-19 pandemin ökar den globala risken för korruption ›

17.5.2021 JM

Flera internationella organisationer har varnat för en högre risk för korruption relaterad till covid-19 pandemin. Det gäller att satsa mer på bekämpning av korruption i krissituationer. I krissituationer är det myndigheterna som beslutar om användningen av offentliga medel som bär särskilt ansvar för förebyggande och bekämpning av korruption.

Bassamfundslagen bekämpar enkla strukturer för kringgående av skatt ─ undantagen i lagen orsakar huvudbry ›

17.5.2021 Skatteförvaltningen

Beskattningen i Finland går att försöka undkomma med hjälp av utländska bolag. Sådana arrangemang har delvis möjliggjorts av skadlig skattekonkurrens, där stater genom olika skatteincitament lockar till sig inkomster som uppkommit på andra håll.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.