Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet Lägesbild 2017
Grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Den nya webbplatsen Grå ekonomi och ekonomisk brottslighet www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet i Finland. Lägesbilden upprätthålls genom samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi.

Lägesbilden fungerar som stöd för myndigheternas beslutsfattande. Dess information förbättrar samhällets möjligheter att snabbt reagera på fenomen och olägenheter relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Lägesbilden ger också företagen och medborgarna information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Lägesbilden bedömer den grå ekonomins innehåll och omfattning

I lägesbilden beskrivs fenomen inom grå ekonomi genom att kombinera olika myndigheters observationer av samma fenomen. Utifrån denna information bildas en övergripande bild av betydande fenomen eller hot inom grå ekonomi i samhället.

I lägesbilden bedöms också den grå ekonomins och den ekonomiska brottslighetens omfattning och kvantitet. Bedömningarna av den grå ekonomins omfattning och kvantitet baserar sig på både nationella och internationella undersökningar och utredningar. Dessutom följer lägesbilden upp resultaten av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet med hjälp av statistik, till exempel utifrån granskningar av företag och relaterade konsekvenser.

Lägesbilden baserar sig på myndighetssamarbete 

Myndigheterna har en hel del observationer av och information om grå ekonomi inom ramen för sina lagstadgade uppgifter. Med hjälp av lägesbilden delas denna information med alla. En orsak till att funktionen etablerades var den oro som riksdagens revisionsutskott och Statens revisionsverk uttryckte över myndigheternas gemensamma lägesbild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Etableringen av funktionen för lägesbilden är ett projekt inom strategin och åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2016–2020. Alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi, parter som sköter myndighetsuppgifter och sex ministerier, sammanlagt ca 20 organisationer, deltar i att skapa lägesbilden. Skatteförvaltningens enhet för utredning av grå ekonomi är webbplatsens administratör och samordnar redaktionens arbete. Styrgruppen för lägesbilden är ledningsgruppen för bekämpning av ekonomisk brottslighet som leds av inrikesministeriet.

Målet är att hela webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ska öppnas för allmänheten i början av 2018. Webbplatsen riktar sig till allmänheten, politiska beslutsfattare, myndigheter och forskare.

I denna första publikation på webbplatsen presenteras alla myndigheter som deltar i skapandet av lägesbilden. Presentationerna av myndigheterna finns i avsnittet om Bekämpning. Ytterligare information om aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet finns under Fenomen.