Yrkesmässigt utnyttjande av företag

Yrkesmässigt utnyttjande av företag är bedrägeribrottslighet

Yrkesmässigt utnyttjande av företag i synnerhet för ekonomisk brottslighet är ett mångformigt fenomen. Det är vanligtvis fråga om att företag i bolagsform utnyttjas som ”arbetsredskap” vid olika former av bedrägeri. Som ansvarspersoner för bolagen anges ofta bulvaner som fungerar i eget namn, men förtäckt för någon annan persons räkning.

I många fall fabricerar man med samma bolag flera olika typer av bedrägeri, såsom bedrägerier som beställningsjobb, bedrägerier som gäller momsåterbäring och ansökningar om grundlösa återbäringar av arbetsgivarprestationer. Man har dessutom upptäckt identitetsstölder av företag, det vill säga hederliga bolags kännetecken och status har utnyttjats i ovan nämnda bedrägerisyften. En etablerad form av yrkesmässigt utnyttjande av företag är så kallad ”terminalvård”. Med detta avses försäljning av skattskyldiga företag eller företag som på något annat sätt har hamnat i svårigheter i syfte att avveckla bolagets verksamhet. Till terminalvård hänför sig styrning av eventuella försäljningsintäkter förbi bokföringen och användning av företag som redskap för olika bedrägerier.

Yrkesmässig bedrägeribrottslighet är ett internationellt fenomen

Momsbedrägerier förekommer inom olika branscher och i företag av olika storlek. Såväl bedragare som bulvaner är allt oftare utlänningar. Det har observerats att vid bedrägeriverksamhet som sker i Finland används ofta estniska bolag, vilkas ansvarspersoner likaså är ester, någon gång även ryssar. Det finns också branscher och produktgrupper som är mottagliga för bedrägerier. Fenomenet är allmännare inom sådana arbetsintensiva branscher där företagsverksamheten inte binder mycket kapital.

Bedrägerier som är beställningsjobb är ett aktuellt och akut fenomen som har ökat kraftigt i och med tillväxten inom internethandeln i synnerhet under de senaste åren.

Brottsligt utnyttjande av företag leder till förluster för såväl företagen som staten

Med tanke på den offentliga ekonomin är det till exempel vid bedrägerier som gäller momsåterbäring fråga om skatteförlust. Skatteförlusterna är belopp som uteblir från finansieringen av samhället och ökar indirekt skattebördan för företag som bedriver en hederlig verksamhet. Ur företagens synvinkel stör fenomenen konkurrensneutraliteten, när exempelvis en byggnadsentreprenads upphandling vinns av en opålitlig aktör.

Problem orsakas också av identitetsstölder, där en kapad identitet utnyttjas exempelvis vid bedrägerier som är beställningsjobb. Då uteblir avgifter av företag för produkter som levererats. Finansieringsbedrägerier orsakar förluster för finansinstitut och andra finansiärer. Ur individens synvinkel kan en bedräglig företagsverksamhet innebära beställda och betalade, men uteblivna leveranser.

Yrkesmässigt utnyttjande av företag vid bedrägeribrottslighet orsakar övergripande skador för både företag och samhälle. Man har inte mätt hur stora eurobelopp det är fråga om och det finns inga statistiska uppgifter om detta.

Yrkesmässig bedrägeribrottslighet bekämpas genom samarbete mellan myndigheterna samt information

Myndigheterna strävar efter att förebygga bedrägerier med utnyttjande av företagsverksamhet genom att informera om olika fall och fenomen. En väsentlig del av den förebyggande verksamheten utgörs av aktuella register med rätt innehåll (t.ex. handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret) och övervakningen av dessa. Till övervakningen av register hör bland annat avregistrering, hinder för registrering och utredningsbegäran.

Brottsliga aktörer upptäcks i synnerhet i samband med beskattningen med hjälp av skatterevisioner och kontrollbesök. Också polisen får kännedom om riskaktörer både genom kriminalunderrättelser och nya polisanmälningar. En viktig del av arbetet med brottsbekämpning är myndigheternas engagemang i inhemskt och internationellt informationsutbyte. Vid utredning av yrkesmässiga bedrägeribrott betonas snabb och effektiv förundersökning samt ett övergripande bruk av tvångsmedel som stöder utredningen av brott.

I Finland kunde man ytterligare effektivera bekämpningen exempelvis så, att myndigheterna skulle överlåta information till andra myndigheter om stulna identiteter.

Fortsatt utveckling det viktigaste vid skydd mot bedrägeribrottslighet

Brottslighet som baserar sig på missbruk i företags namn eller missbruk av företags information riktar sig i synnerhet till den offentliga makten. Effektiva processer och informationsutbyte mellan myndigheterna spelar en nyckelroll när det gäller skydd mot bedrägerier. Man strävar efter att vidareutveckla informationsutbytet mellan myndigheterna såväl internationellt som nationellt.

Det lönar sig för företag att kontrollera regelbundet om företagsinformationen är korrekt och oförändrad i olika informationssystem (t.ex. handelsregistret). Det är skäl för företag att alltid kontakta myndigheterna om det finns orsak att misstänka brott. Det är mycket viktigt för privatpersoner att skydda sina personuppgifter, såsom personbeteckning och bankkoder.

Patent- och registerstyrelsens webbplats [.fi]› innehåller nyttiga anvisningar för hur man skyddar sig mot missbruk såsom företagskapningar och meddelanden om svindel samt för hur man kontrollerar sina personuppgifter i handelsregistret.

Yrkesmässigt utnyttjande av företag — andra sidor

Sidan har senast uppdaterats 11.1.2019