E-handeln är omfattande och gränsöverskridande

Med e-handel avses varor och tjänster som erbjuds via internet. E-handel är grå ekonomi när man låter bli att betala lagstadgade avgifter för eller skatt på verksamhet. Handeln via internet är i dag internationell och omfattande. 

Finländsk affärsverksamhet via e-handel kan bedrivas för ett utomlands grundat bolags räkning. Ibland har sådana arrangemang vidtagits enbart i syfte att undvika skatt. I Estland och andra baltiska länder har man till exempel grundat webbutiker som aktivt säljer alkohol till Finland, trots att grundarna är finländare. Enligt myndigheternas observationer har dessa företag underlåtit att redovisa mervärdes- och punktskatt till Finland. Ett liknande fenomen upprepas inom e-handeln för kosttillskott som säljs som livsmedel. Företag som ägs av finländare exempelvis i de baltiska länderna säljer kosttillskott i webbutiker till finländska konsumenter. Lagringen av varor och logistiken kring dem kan skötas av något annat företag för säljarens räkning. Dessa företag omfattas inte av livsmedelstillsynen i etableringslandet och de försöker undvika övervakning och därav följande avgifter. Det är möjligt att dessa företag även underlåter att redovisa mervärdesskatt i Finland.

E-handelns indirekta koppling till ekonomisk brottslighet är uppenbar

Den gråa ekonomin inom e-handeln har många olika kontaktytor med ekonomisk brottslighet. Sådana är olika betalningsmedelsbedrägerier, penningtvätt, identitetsstölder, kopplingar till skattebrott och kringgående av tullavgifter samt bokföringsbrott eller förfalskningsbrott. Verksamheten inom e-handeln kan även omfatta korruption, förmedling av svartarbete, smuggling eller kvittohandel. Inom e-handeln har man ofta observerat internationella kopplingar till den organiserade brottsligheten.

Man har redan från första början kunnat grunda en webbutik för att uppnå olaglig ekonomisk vinning. På webbplatsen kan man sälja förfalskade eller stulna varor, man har kanske grundat handelsplatsen för penningtvätt eller syftet med denna har varit att fiska efter uppgifter om människors identitet samt kortdata, som används senare för brottslig verksamhet.

Inom e-handeln nu och i framtiden finns betydande skattemässiga risker som hänför sig till plattformar för e-handeln och hur internationella de köpmän är som använder dem samt användningen av alternativa betalningssätt (bl.a. mobilbetalning, virtuella valutor) Enligt observationer har man låtit bli att registrera inkomster i bokföringen i syfte att undvika skatt. Det är svårt att identifiera aktörer inom e-handeln och svårt att mäta volymen på affärsverksamheter utan de uppgifter om köpmän och affärstransaktioner som plattformar ger. Det är ofta inte möjligt att få massinformation utanför Finlands gränser. 

Inom produkt- och skattekontrollen har man upptäckt företag som utöver verksamhet i strid mot lagen dessutom har svårigheter eller är ovilliga att lämna uppgifter om affärstransaktioner och försäljningsvolymer. Särskilt svårt är det att få uppgifter om handelstransaktioner till exempel från slutna säljgrupper på Facebook.

Utländska webbutiker betalar inte alltid skatt till rätt belopp och till rätt stat. Utöver felaktig betalning av mervärdes- och punktskatt kan en e-handelsaktör styra penningflödet inom e-handeln utanför bokföringen och samtidigt underlåta att betala skatt på inkomster. E-handeln kan fungera även helt och hållet utanför beskattning och andra lagstadgade plikter.

Följderna av grå ekonomi inom e-handeln är mångahanda för såväl människor, miljö som samhälle

Inom e-handeln rör sig olika slags varor och tjänster som vem som helst kan köpa.  En del av handelsplatserna erbjuder olagligt produkter som är belagda med förbud eller begränsningar. Exempelvis privatpersoner beställer tobaksprodukter, e-cigaretter och e-cigarettsvätskor från utländska webbutiker i strid mot bestämmelserna. Från utlandet beställs också nya tobaksprodukter som inte finns på marknaden i Finland. Produkterna kan hamna på den svarta marknaden och de säljes rentav till minderåriga.

Den gråa ekonomin syns också inom e-handeln med alkohol där volymerna växer kraftigt liksom inom e-handeln i övrigt. Ett exempel på detta är en finländsk kund som beställer alkohol från en webbutik som förlagts till ett annat medlemsland: om företaget ordnar med transporten av alkoholen till en köpare i Finland är det i princip fråga om distansförsäljning och skatteansvaret ligger i regel hos webbutiken som finns utomlands. Skyldigheterna försummas emellertid ofta. Alkohol kan också hamna på den svarta marknaden. Gränsöverskridande distansförsäljning av alkohol är ett problem även i Sverige, där alkoholskatten är hög på samma sätt som i Finland.

Ett nytt fenomen är att en utländsk person i samband med registrering får tillgång till en finländsk personbeteckning med vilken han eller hon öppnar ett bankkonto och får bankkoderna i sin besittning. Därefter görs e-handelsköp i form av beställningsbedrägerier. Personerna grundar företag, firmor eller registrerar sig i styrelsen för gamla bolag. För att bevisa att de bor i Finland eller för att bevisa en skattemässig orsak till att ansöka om personbeteckning visar personerna upp ett hyresavtal, enligt vilket de bor i Finland. Bostaden utnyttjas ofta även för andra brott. Även förfalskade arbetsavtal visas upp för att få finländsk personbeteckning.

En del av de handelsplatser för läkemedel som fungerar på internet är olagliga. När man beställer läkemedel via internet finns det stor risk för att man i stället för läkemedel av kvalitet får en läkemedelsförfalskning, om det inte är fråga om ett lagligt webbapotek som är försett med en logotyp.

För försäljningen av livsmedel inom e-handeln utgör kosttillskott en stor produktgrupp. De uppgifter som ges om produkterna kan vara vilseledande, bristfälliga eller på annat sätt strida mot bestämmelserna.  Produkterna kan vara sammansatta av beståndsdelar som ger upphov till allvarliga hälsorisker eller sammansättningen kan vara något helt annan än det som utlovats. Enligt Finsk Handels bedömning utgjorde andelen hälsopreparat (ofta kosttillskott) och hälsoprodukter 5 % av finländarnas e-handelsköp under 2017 (Digital handel 2017 på finska (PDF 305 kB)).

Det är svårt att bedöma omfattningen av eller kostnaderna för grå ekonomi inom e-handeln

År 2017 kom redan mer än 60 % av paketströmmen via Posten från länder utanför EU och tillväxten ser ut att öka ytterligare. Av de förfalskade varor som Tullen beslagtagit observeras mer än 60 % i den posttrafik som går från tredje land till unionens område. I takt med den kraftiga tillväxten inom e-handeln växer även den gråa ekonomin. Detta leder till skattefel på grund av att meromsättnings-, punkt- och inkomstskatter samt tullavgifter saknas och dessutom till konkurrensnackdel för finländare som betalar sina skatter och för utländska butiker. Volymen av de tjänster och varor som förmedlas av finländare inom e-handeln är enligt Finsk Handels bedömning 8,5 miljarder euro år 2017 (Digital handel 2017 på finska (PDF 305 kB)). Omfattningen av fenomenet bedöms inom Skatteförvaltningen genom att följa upp storleken på bland annat uppgifter om betalningstransaktioner och omsättning samt antalet aktörer. Skatteförvaltningens bedömning stöder Finsk Handels uppfattning om totalbeloppet inom e-handeln.

Till följd av Tullens och Skatteförvaltningens övervakning har flera stora distansförsäljare av alkohol och tobak upphört med sin försäljning till Finland. Tullen utredde e-handeln med alkohol 2015 genom att kontrollera cirka 1 500 alkoholförsändelser. Antalet försäljare var cirka 200. Försäljningsvolymen är för närvarande endast några procent jämfört med den import som resenärer från Estland står för. Det är emellertid fråga om ett växande fenomen och det finns hela tiden allt fler webbutiker som säljer till Finland. Man känner till tiotals försäljare som har etablerat sig i flera EU-länder. Skatter som enskilda företag underlåtit att betala kan uppgå till tiotals tusen euro om året. Utöver skatt på alkoholdrycker och skatt på dryckesförpackningar har man vid e-handel eventuellt även underlåtit att betala mervärdesskatt på distansförsäljning.

Tobakslagen förbjuder distansförsäljning av tobaksprodukter, något som trots detta förekommer i viss mån. Beställningen av snus och förpackningar för hemtillverkning av snus från utländska webbutiker har minskat på senare tid, medan däremot beställningen av vattenpipstobak har ökat.

Samarbete ger styrka när det gäller att bekämpa skadliga konsekvenser

Polisen, Skatteförvaltningen, Tullen och utsökningen har ett nära myndighetssamarbete för bekämpning av grå ekonomi, exempelvis genom att aktivt utbyta information om olika fenomen. Samarbete bedrivs även med magistraten och Patent- och registerstyrelsen. Polisen och Gränsbevakningsväsendet har utbildat andra myndigheter i att identifiera dokumentförfalskningar.

Polisen gör kontrolltillslag mot nätkriminalitet i Finland och deltar i internationella kontrolltillslag samt sköter riktad övervakning vid behov vid sidan av övervakning och utredning. Information om övervakningen och verksamheten i fråga ges dessutom bland annat via sociala medier.

Skatteförvaltningen har förebyggt grå ekonomi inom e-handeln genom effektiv kontroll. Ett flertal utländska fjärr- och distansförsäljare har registrerats som skattepliktiga och ålagts att betala mervärdes- och punktskatt, i en del fall överväger Skatteförvaltningen att göra polisanmälan. Anmälan på eget initiativ har ökat med hjälp av informationskampanjer, till exempel anmälan av inkomster från delningsekonomi och vinster från handel med virtuella valutor. Genom Skatteförvaltningens åtgärder har man inverkat på totalt tusentals skattskyldigas verksamhet och uppnått ett beskattningsbart tillägg till inkomsten på cirka tvåhundra miljoner euro.

Skatteförvaltningen styr, analyserar och inriktar skatterevisioner till bland annat inhemska och utländska företag som idkar e-handel. Personalen har utbildats till att upptäcka nya fenomen inom den digitala ekonomin. Jämförelseuppgifter har skaffats både av betalningsförmedlare och med stöd av internationella avtal om informationsutbyte och skatteövervakning. Skatteförvaltningen har aktivt strävat efter att utveckla och förbättra regleringen gällande erhållande av information internationellt, och som ett resultat av detta har Europeiska kommissionen utarbetat ett förslag till hur skatteförvaltningar kunde få gränsöverskridande uppgifter om betalningstransaktioner av aktörer inom den plattformbaserade ekonomin för skattekontroll.

Tullen ansvarar i enlighet med punktskattelagen för skattekontrollen, i vilket ingår import av alkohol. Import av alkohol utanför EU måste tull deklareras. Tullen är förundersökningsmyndighet vid tullbrott. Den skattekontroll som Tullen verkställer av importen inom EU baserar sig på Tullens behörighet att ingripa i brottsmisstanke, även om övervakningen av import av alkohol inte uttryckligen har föreskrivits som Tullens uppgift i handeln inom EU.

I framtiden borde man särskilt trygga informationstillgången från aktörer inom den plattformbaserade ekonomin, vilka möjliggör affärsverksamhet för tredje part, det vill säga de egentliga köpmännens affärsverksamhet och den betalningsrörelse som hänför sig till verksamheten.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2018