Fenomen

Fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Identitetsmissbruket ökar

Missbruket av företagens och deras ansvariga personers identitet har ökat. Företag blir föremål för brott i identitetsstölder till exempel när brottslingar kapar ett ansett företags identitet och agerar i dess namn ett tag.

Brottslingar föredrar företag i brott, till exempel i bedrägeri- och skattebrott. Med hjälp av gärningarna döljs den verkliga brottslingen för myndigheterna, till exempel när man gör bedrägerier relaterade till momsåterbäring eller ansöker om grundlös förskottsinnehållning. Falska identiteter och handlingar utnyttjas också för att få andra samhälleliga bidrag och förmåner.

Traditionella bedrägerier riktade mot konsumenter och företag görs med hjälp av både nya, kortvariga företag och företag som kapats för brottsliga syften.

Svart arbetskraft används professionellt

Övervakningen av svart arbetskraft är en gemensam utmaning för myndigheterna, där nära samarbete och informationsutbyte framhävs.

Användningen av svart arbetskraft kan i vissa fall betraktas vara professionell. Då kan även organiserad brottslighet och professionella medhjälpare, dvs. skattekonsulter, bokföringsbyråer och jurister specialiserade på svart arbete, förekomma i olika arrangemang.

Inom byggbranschen har man nått goda resultat genom heltäckande övervakning, ändringar av lagstiftningen och aktivt samarbete, i synnerhet när det gäller iakttagande av lagen om beställaransvar. Skattenummerregistret och en systematisk övervakning av ID-kort har minskat användningen av svart arbetskraft.

Svart arbete involverar ofta också missbruk av socialstöd – de som utför svart arbete omfattas i allmänhet inte av socialförsäkringar.  När mängden utländsk arbetskraft ökar i Finland ökar också risken för utnyttjande av arbetstagare. I utlänningstillsynen har man upptäckt fler arbetstagare som saknat arbetsrätt. Arbetstagarna betalas för låg lön eller får ingen lön alls. I grövre fall är det fråga om människohandel som involverar tvångsarbete och kontroll av arbetstagare.

Nya arbetsformer medför risker

Till de nyaste fenomenen hör ordnande av arbete som traditionellt utförts i anställningsförhållande som lätt företagande via så kallade faktureringsandelslag. Även om en del arrangemang har upplevts vara problematiska handlar de nya arbetsformerna sällan om grå ekonomi. I vissa fall har det varit oklart huruvida det trots allt varit fråga om arbete i anställningsförhållande i praktiken, så att arbetsgivaren bestämmer arbetstiderna och vem som utför arbetet.

Långa leverantörskedjor i vilka man anlitar småföretagares företag i stället för löntagare ökar riskerna för försummelser. Med hjälp leverantörskedjor kan man också dölja den verkliga arbetsgivaren. Man strävar ofta efter att dölja försummelser i företagsverksamhet genom anmälningar med oriktigt innehåll eller genom att inte uppfylla anmälningsskyldigheten.

Korruption förvränger konkurrensen

Inom korruption missbrukas affärsverksamhetens strukturer och den egna maktpositionen för att uppnå fördelar eller ekonomisk vinning. I Finland förekommer korruption i synnerhet inom byggbranschen. Korruption har också observerats i samband med karteller och offentlig upphandling.

Enligt undersökningar verkar mutmisstankar vara nära kopplade till ekonomisk brottslighet, i synnerhet grå ekonomi. Till exempel genom att muta parter som beslutar om entreprenader inom byggbranschen eller genom annan osaklig påverkan möjliggör man en gynnsam operativ miljö för brottslig verksamhet, och samtidigt förvrängs konkurrensen.

Miljöbrottslingar betalar inte för avfallshanteringen

Antalet miljöbrott som polisen undersökt har ökat. I miljöbrott uppstår ekonomisk vinning genom att kostnaderna minimeras. Utövare av olaglig verksamhet sparar till exempel avfallshanteringskostnader eller låter bli att göra miljöinvesteringar, varvid miljöförstörelse endast är en konsekvens.

Virtuella valutor och anonyma nät underlättar brott

E-handel, nya alternativa elektroniska betalningssätt och -betalplattformar, virtuella valutor och olika variationer av delningsekonomi skapar utmaningar för bekämpningen av grå ekonomi. Bokföring och handlingar kan förvaras i molntjänster. Affärsverksamhet kan idkas i Finland från utlandet utan att sköta skyldigheterna i hemlandet.

Användningen av virtuella valutor ökar, och betalinstrumenten utvecklas i snabb takt. Den vanligaste virtuella valutan är Bitcoin. Dess användare administrerar ett P2P-nätverk, där valutaväxlingen sker.

Även om Bitcoin inte är en officiell valuta har den dock egendomsvärde på basis av efterfrågan och utbud, och valutan används främst i laglig verksamhet. En virtuell valutas värdeuppgång realiseras när den säljs eller används, och då ska kapitalskatt på värdeuppgången betalas i euro.

Internets anonyma nät möjliggör ekonomisk verksamhet som inte är föremål för myndighetstillsyn. Enligt myndigheterna sker en stor del av narkotikahandeln iTor-nätet. Det blir lättare att ägna sig åt grå ekonomi, dvs. försumma offentliga avgifter. Anonymiteten omfattar också lönebetalning och näringsinkomst.

Både konventionella och nya utmaningar i bekämpningen av ekonomiska brott

Den ekonomiska brottslighet som myndigheterna får kännedom om uppvisar hela tiden nya drag. Ekonomisk brottslighet har i allt högre grad internationella kopplingar, är mer organiserad och professionell, såsom cyberbrottslighet.

Ekonomiska brottmål är ofta tidskrävande. Enbart sammanträdena vid den muntliga huvudförhandlingen kan pågå i över ett halvt år. För närvarande sysselsätts åklagare som specialiserat sig på ekonomiska brott i synnerhet av omfattande så kallade kvittohandels- och korruptionsfall samt momsbedrägerier i huvudstadsregionen, främst inom byggbranschen. Var och en av dessa mycket omfattande rättegångar slukar flera åklagares arbetsresurser.

Tack vare ett effektivt boförvaltningssystem sköter åklagare som specialiserat sig på ekonomiska brott en hel del helheter bestående av gäldenärsbrott. Utöver brottmål inom grå ekonomi ansvarar åklagare som specialiserat sig på ekonomiska brott för flera krävande och arbetsdryga bedrägeri- och penningtvättsmisstankar relaterade till internationell affärsverksamhet samt för olika slags värdepappersmarknadsbrott.