Förebygg svart arbete

Med svart arbete och lön avses vanligen arbetstagarens lön eller del av den som inte deklareras för myndigheterna och på vilken förskottsinnehållning och socialförsäkringsavgifter inte betalas. Svart lön betalas i allmänhet kontant och ingen anmälan om den lämnas till inkomstregistret. Då det görs en korrekt anmälan om ett arbete garanteras arbetstagaren rätt till ändamålsenlig lön, arbetstider och arbetssäkerhet samt social trygghet, vilket bland annat garanterar ersättning för sjukfrånvaro och bidrar till intjänad pension. Med de lagstadgade avgifter som betalas för arbete finansieras också samhällets verksamhet och offentlig service.

Svart arbete kan också vara förknippat med missbruk av den sociala tryggheten. För att den som utför svart arbete ska kunna förklara sin utkomst i beskattningen är det möjligt att personen måste söka olika förmåner. Det är också fråga om missbruk om en person arbetar svart för att inte förlora de sociala förmåner som lyfts samtidigt.

Då arbetstagaren avtalar om arbetet ska hen reda ut om det är fråga om ett anställningsförhållande eller om arbetet utförs med företagarstatus, varvid arbetsersättning betalas för arbetet och arbetstagaren själv ansvarar för betalningen av till exempel skatter och socialskyddsavgifter. Nya former av arbete, till exempel inom plattformsekonomi, fördunklar begreppet anställning. Läs mer om förändringar i den operativa miljön.

Företag som använder svart arbetskraft har lägre arbetskraftskostnader än företag som agerar korrekt, vilket ger dem en ogrundad konkurrensfördel i förhållande till andra företag inom samma bransch. Svart arbete som utförs av näringsidkare anses omfatta svart inkomst av näringsverksamhet, grundlösa kostnader och tilläggsavdrag i beskattningen. De medel som företagaren utan grund har lyft från företaget betraktas som svart lön. Företaget kan finansiera svarta löner, till exempel genom att låta bli att redovisa en del av försäljningen.

Läs om svart arbetskraft som fenomen.

Bekanta dig med Kampanjen #EU4FairWorks material som ännu är aktuellt. Kampanjen #EU4FairWork syftar till att öka arbetsgivarnas och arbetstagarnas förståelse av fördelarna med att anmäla arbete och informera beslutsfattarna om hur viktigt det är att bekämpa svarta arbetsmarknader.

<div class="attention-block"> <ul> <li class="attention-block__content">K&auml;nn till skyldigheter och r&auml;ttigheter i anknytning till arbetet: <ul> <li class="attention-block__content">Be alltid om ett skriftligt arbetsavtal.</li> <li class="attention-block__content">Arbeta endast med skattekort.</li> <li class="attention-block__content">Beg&auml;r en l&ouml;nespecifikation och se till din l&ouml;n betalas in p&aring; ett bankkonto.</li> </ul> </li> <li class="attention-block__content">Kontrollera att den &ouml;verenskomna l&ouml;nen &ouml;verensst&auml;mmer med kollektivavtalet.</li> <li class="attention-block__content">Kontrollera ditt l&ouml;nebesked regelbundet och ditt <a href="https://www.tyoelake.fi/sv/arbetspensionsutdraget/">arbetspensionsutdrag [.fi]&rsaquo;</a> &aring;rligen.</li> <li class="attention-block__content">F&ouml;rs&auml;kra dig om huruvida du &auml;r anst&auml;lld eller f&ouml;retagare.</li> <li class="attention-block__content">N&auml;r du k&ouml;per hush&aring;lls- eller renoveringstj&auml;nster av ett f&ouml;retag kontrollera alltid att f&ouml;retaget finns i f&ouml;rskottsuppb&ouml;rdsregistret (<a href="https://www.ytj.fi/sv/index.html">www.ytj.fi [.fi]&rsaquo;</a>).</li> </ul> </div> <div class="attention-block"> <ul> <li class="attention-block__content">Som f&ouml;retagare ska du sk&ouml;ta om skatter samt pensions- och olycksfallsf&ouml;rs&auml;kringar och anm&auml;la de anst&auml;lldas l&ouml;ner till inkomstregistret.</li> <li class="attention-block__content">V&auml;rna om ditt rykte. Det lockar kunder och de b&auml;sta anst&auml;llda.</li> <li class="attention-block__content">Erbjud alltid ett kvitto p&aring; varan eller tj&auml;nsten du s&auml;ljer.</li> <li class="attention-block__content">Identifiera situationer d&auml;r fullg&ouml;randet av skyldigheter &ouml;vervakas genom separat lagstiftning. S&aring;dana situationer &auml;r till exempel skyldigheten att l&auml;mna uppgifter vid byggande, best&auml;llaransvar och skattenummerregistrering.</li> <li class="attention-block__content">Ta reda p&aring; bakgrundsinformation om dina aff&auml;rspartner. Tecken p&aring; anv&auml;ndning av svart arbetskraft kan vara: <ul> <li class="attention-block__content">betalningen ska g&ouml;ras till en tredje part och/eller ett tredje land</li> <li class="attention-block__content">betalningen ska delas upp p&aring; olika konton</li> <li class="attention-block__content">betalningsplanerna eller aff&auml;rsvillkoren skiljer sig fr&aring;n branschens normala aff&auml;rspraxis eller rutiner.</li> <li class="attention-block__content">L&auml;s mer om k&auml;nnetecken p&aring; bedr&auml;glig verksamhet p&aring; webbsidan <a href="/link/7b0b40d052234ba3822b1e5e4bb88e3b.aspx?epslanguage=sv">F&ouml;rhindra momsbedr&auml;gerier i din verksamhet</a>.</li> </ul> </li> </ul> </div> <p><img src="/link/33ad83964a634d32a5cd89a04a01a7a4.aspx" alt="Svart arbete kan i v&auml;rsta fall ta sig uttryck i flagrant underm&aring;liga l&ouml;ner eller f&ouml;rs&auml;ttande av arbetstagare i en mycket ogynnsam st&auml;llning genom att till exempel utnyttja arbetstagarens ekonomiska tr&aring;ngm&aring;l eller beroende av arbetsgivaren. N&auml;r m&auml;ngden utl&auml;ndsk arbetskraft &ouml;kar i Finland &ouml;kar ocks&aring; risken f&ouml;r utnyttjande av arbetstagare. Diskriminering och utnyttjande av en svagare st&auml;llning h&ouml;r inte hemma i arbetslivet, vi har alla r&auml;tt till korrekt avtalade arbetsvillkor och anst&auml;ndiga arbetsf&ouml;rh&aring;llanden." width="800" height="181" /></p> <p>L&auml;s mer om <a href="/link/430b559beb6940518710b47a001e7b96.aspx?epslanguage=sv">k&auml;nnetecken p&aring; arbetsrelaterat utnyttjande och m&auml;nniskohandel</a>.</p>
Sidan har senast uppdaterats 2.1.2023