Bekämpningsstatistik

Resultaten av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet följs upp med hjälp av kvantitativ och kvalitativ statistik över de bekämpningsåtgärder som myndigheterna har vidtagit. Sådana åtgärder är exempelvis skatterevisioner i företag och administrativa eller straffrättsliga påföljder med anledning av brister eller försummelser som uppdagats under revisionerna.

Brottsbekämpning

På sidan hittar du polisens, Tullens, Åklagarmyndighetens och tingsrätternas statistik över ekonomiska brottmål.

Beskattning

På sidan hittar du Skatteförvaltningens statistik över skatterevisioner, brottmål och konkurser, uppgifter om skatteskuld samt antalet förfrågningar om fullgöranderapporter.

Rättssäkerhet och insolvens

På sidan hittar du Konkursombudsmannens byrås statistik över konkursförfaranden, Utsökningsverkets statistik över anhängiga utsökningsärenden samt NTM-centralens statistik över lönegaranti.

Arbetsgivare och beställaransvar

På sidan hittar du statistik över tillsyn av beställaransvar och utlänningsövervakning inom RFV:s arbetarskydd samt PSC:s, Olycksfallsförsäkringscentralens och Sysselsättningsfondens övervakningsstatistik.

Produkter, tjänster och jämlik konkurrens

På sidan hittar du statistik över Livsmedelsverkets livsmedelstillsyn, Valviras alkoholtillsyn, PRS:s anmälningskontroll samt Nylands NTM-centrals delbeslut om uppehållstillstånd för företagare.

Förmåner

På sidan hittar du FPA:s statistik över missbruk av förmåner och polisanmälningar.

Sidan har senast uppdaterats 10.10.2023