Förhindra momsbedrägeri i din verksamhet

Med eget exempel kan man påverka det allmänna attitydsklimatet. Webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet hjälper företag och privatpersoner att identifiera vad grå ekonomi är. På webbplatsen har vi samlat tips och exempel på hur man agerar rätt eller skyddar sig mot skador som grå ekonomi och ekonomisk brottslighet förorsakar.

Som en ärlig företagare kan du omedvetet bli delaktig i oärlig handel där någon som hör till handelskedjan försöker undvika att betala mervärdesskatt (moms). I regel blir köparen medskyldig i momsbedrägeri men du kan också sälja till en oärlig leveranskedja. Risken att bli delaktig i oärlig verksamhet kan gälla företag i alla storlekar och inom vilken bransch som helst. Det är företagens skyldighet att utreda handelspartnerns beskattningsmässiga pålitlighet.

Du blir inte ansvarig om du har deltagit i bedrägeriet omedvetet. Villkoret är dock att du har handlat i god tro. I praktiken innebär detta normal omsorgsfullhet i näringsverksamheten.

Företagarna är utredningsskyldiga

Omsorgsfull verksamhet innebär att du skaffar information om dina handelspartners. Bedöm din handelspartners beskattningsmässiga pålitlighet på samma sätt som du utreder din egen ekonomiska ställning, exempelvis genom att granska produktens kvalitet, leveranssäkerheten eller betalningsförmågan.

Europeiska unionens domstol har i flera avgöranden konstaterat att näringsidkare ska använda alla tillgängliga metoder för att undvika att bli involverade i oärligt förfarande.

Kännetecken för oärlig verksamhet

Fäst uppmärksamhet vid följande faktorer när du som köpare uppskattar din handelspartners beskattningsmässiga pålitlighet. Ofta är dessa faktorer också tecken på grå ekonomi:

 1. Du får automatiskt erbjudanden som är för bra för att vara sanna.
 2. Säljaren är ett nytt, nyligen grundat eller registrerat företag utan ekonomisk eller kommersiell historia.
 3. Försäljningspartierna är stora i proportion till säljarens affärsverksamhetshistoria.
 4. Företaget eller dess representant har inte tillräckligt med kunnande om produkten eller marknaden.
 5. Samma kontakt- eller ansvarspersoner finns kvar men bolaget, dess kontaktuppgifter eller bankkonto byts upprepade gånger.
 6. Bolaget är detsamma men kontakt- eller ansvarspersonerna byts och på samma gång sjunker priset betydligt.
 7. Säljaren förutsätter kontantbetalning även vid stora affärer.
 8. Betalningen riktas till en tredje part eller ett utländskt konto.
 9. Betalningen ska betalas in på flera konton.
 10. Betalningsarrangemangen förefaller inte förnuftiga eller väcker misstankar.
 11. Företaget går inte att hitta i registret över momsskyldiga även om affärsverksamheten är omfattande.

Observera att dessa punkter inte direkt visar på verksamhet inom grå ekonomi. Om du ändå tvivlar på din handelspartners ärlighet ska du kontrollera bakgrunden noggrant eller till och med avstå från affärsförbindelser med denna aktör. Meddela dina observationer till Skatteförvaltningen på tipsblanketten.

Vad följer om du inte uppfyller din utredningsskyldighet?

Om din handelspartner avsiktligt inte har deklarerat eller betalat moms bedömer Skatteförvaltningen din omsorgsfullhet.

Om du inte har varit tillräckligt omsorgsfull kan du själv bli tvungen att betala skatterna även om du inte avsiktligt har deltagit i den andra partens oärliga verksamhet. Detta kan hända även om du själv inte har fått någon ekonomisk behållning av momsbedrägeriet som den andra parten har gjort.

Följderna varierar beroende på din roll:

 • Som köpare kan du förlora momsavdraget för anskaffningen.
 • Som säljare kan din eventuella skattefria försäljning anses som skattepliktig.