Förhindra momsbedrägeri i din verksamhet

Med eget exempel kan man påverka det allmänna attitydsklimatet. Webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet hjälper företag och privatpersoner att identifiera vad grå ekonomi är. På webbplatsen har vi samlat tips och exempel på hur man agerar rätt eller skyddar sig mot skador som grå ekonomi och ekonomisk brottslighet förorsakar.

Som en ärlig företagare kan du omedvetet bli delaktig i oärlig handel där någon som hör till handelskedjan försöker undvika att betala mervärdesskatt (moms). I regel blir köparen medskyldig i momsbedrägeri men du kan också sälja till en oärlig leveranskedja. Risken att bli delaktig i oärlig verksamhet kan gälla företag i alla storlekar och inom vilken bransch som helst. Det är företagens skyldighet att utreda handelspartnerns beskattningsmässiga pålitlighet.

Du blir inte ansvarig om du har deltagit i bedrägeriet omedvetet. Villkoret är dock att du har handlat i god tro. I praktiken innebär detta normal omsorgsfullhet i näringsverksamheten.

Företagare, lär känna dina kunder och förhindra momsbedrägeri som riktar sig mot din affärsverksamhet

Fäst som köpare uppmärksamhet vid följande faktorer

Enskilda kännetecken visar inte direkt på verksamhet inom grå ekonomi men om flera uppfylls kan det vara skäl att misstänka handelspartnerns beskattningsmässiga pålitlighet. Kontrollera bakgrunden noggrant och du kan till och med avstå från en affärstransaktion för att undvika riskerna för din egen affärsverksamhet.

1. Du får automatiskt erbjudanden som är för bra för att vara sanna.
2. Säljaren är ett nytt, nygrundat eller nyregistrerat företag utan ekonomisk eller kommersiell historia.
3. Försäljningspartierna är stora i proportion till säljarens affärsverksamhetshistoria.
4. Företaget eller dess representant känner inte till produkten eller marknaden.
5. Samma kontakt- eller ansvarspersoner finns kvar men bolaget, dess kontaktuppgifter eller bankkonto ändras upprepade gånger.
6. Bolaget är detsamma men kontakt- eller ansvarspersonerna byts och på samma gång sjunker priset betydligt.
7. Säljaren förutsätter kontantbetalning även vid större affärer.
8. Betalningen riktas till en tredje part eller ett utländskt konto.
9. Betalningen ska betalas in på flera konton.
10. Betalningsarrangemangen förefaller inte förnuftiga eller väcker misstankar.
11. Företaget går inte att hitta i registret över momsskyldiga även om affärsverksamheten är omfattande.

Det lönar sig att göra det till en rutin att bedöma handelspartnernas verksamhet med hjälp av dessa kännetecken.

Därtill lönar det sig att meddela sina iakttagelser direkt till Skatteförvaltningen på tipsblanketten. Konkurrensförutsättningarna blir bättre för dig som ärlig företagare när de oärliga aktörerna inte konkurrerar på samma marknad.

Vad följer om du är delaktig i oärlig verksamhet?

Om du inte har varit tillräckligt omsorgsfull kan du själv bli tvungen att betala skatterna även om du inte avsiktligt har deltagit i den andra partens oärliga verksamhet. Detta kan hända även om du själv inte har fått någon ekonomisk behållning av momsbedrägeriet som den andra parten har gjort.

Som köpare kan du förlora momsavdraget för anskaffningen. Som säljare kan din eventuella skattefria försäljning anses som skattepliktig.