Oregistrerad näringsverksamhet

Näringsverksamhet utanför myndighetsregister

Publiceringsdatum 18.9.2023

Enligt myndigheternas för bekämpning av grå ekonomi har näringsverksamhet utanför myndighetsregister har ökat. Grå ekonomi relaterad till oregistrerade företag är förknippad med kringgående av skatt och lagstadgade försäkringspremier, och i verksamheten kan även annan lagstiftning och säkerhetsbestämmelser försummas. Näringsverksamhet kan kräva registrering i flera myndigheters register.

Näringsverksamhet är ekonomisk affärs- eller yrkesverksamhet som syftar till vinst genom försäljning, produktion, byte eller uthyrning av varor eller tjänster. I näringsverksamhet utanför myndighetsregister uppstår dolda inkomster, aktörerna kan betala lön svart och bryta mot andra bestämmelser, såsom miljölagstiftning eller bestämmelser om livsmedels- eller konsumentsäkerhet. De kan också samtidigt ansöka om ogrundade sociala förmåner. Korrekta och aktuella registeruppgifter utgör grunden för myndighetstillsynen och tryggar även konsumentens intressen. Näringsverksamhet utanför myndighetsregister kan försätta konsumenterna i fara, om till exempel anmälda uppgifter om produkters egenskaper inte stämmer överens med fakta eller om den som utför tjänsten inte har den kompetens som behövs för att utföra arbetet.

Vilken typ av näringsverksamhet bedrivs utanför register?

Näringsverksamhet kan bedrivas helt oregistrerat utan FO-nummer eller till exempel med hjälp av ett bordslådebolag som har avbrutit sin verksamhet och som inte anmält sig till Skatteförvaltningens mervärdesskatte-, förskottsuppbörds- eller arbetsgivarregister. Aktiebolaget kan ha upplösts i handelsregistret, men aktörerna fortsätter ändå att bedriva grå ekonomi i bolagets namn. I Finland finns också utländska företag som trots anvisningarna inte har registrerats hos Skatteförvaltningen. Likaså kan aktörer i föreningars namn bedriva oregistrerad näringsverksamhet.

Oregistrerad näringsverksamhet bedrivs i flera branscher, och en del av verksamheten är tillståndspliktig eller rentav olaglig. I tillsynen har man bland annat observerat oregistrerad restaurangverksamhet, taxibilar utan tillstånd, handel med sällskapsdjur, cigaretter och alkohol, penningväxlingsverksamhet samt ordnande av inresa. Försäljningsverksamheten bedrivs på motsvarande sätt som registrerad verksamhet till exempel på webbplatser, på handelsplatser på internet samt på olika plattformar och snabbmeddelandeappar. Verksamheten kan vara öppen eller fokusera på en begränsad personkrets. Oregistrerad näringsverksamhet kan till exempel bero på att företagarens tidigare förpliktelser försummats eller att företagaren är föremål för näringsförbud eller utsökning.

Utövande av näringsverksamhet medför skyldigheter och ansvar

Företag skiljer sig från varandra i fråga om storlek, produkter och verksamhet, men de har alla samma skyldigheter. Ett företag som utövar näringsverksamhet är bokföringsskyldigt för sin verksamhet och ska fullgöra sina skattskyldigheter. Företagen är i allmänhet också momsskyldiga. En del lättföretagare är näringsidkare, varvid även de ska iaktta bestämmelserna om näringsverksamhet. De som utövar näringsverksamhet är skyldiga att lämna uppgifter enligt de bestämmelser och föreskrifter som gäller verksamhetsområdet och näringsverksamheten.

En näringsidkare ska sköta lagstadgade pensions-, arbetslöshets- och olycksfallsförsäkringar samt eventuella branschspecifika försäkringar. Företaget ansvarar för sina produkter och tjänster, och det är i allmänhet också möjligt att få en garanti för dem. Dessutom har olika andra skyldigheter ålagts företagsverksamhet för att skydda konsumenterna. När ett företag säljer varor eller tjänster ska det före försäljningen ge konsumenten information om näringsidkaren. Om det finns aktörer med samma eller liknande namn, kan det utan ett företags unika FO-nummer uppstå oklarhet om den faktiska säljaren. Företagens skyldighet att lämna kvitto förpliktar säljaren som bedriver näringsverksamhet att erbjuda kunden ett kvitto, om betalningen sker kontant eller med ett därmed jämförbart betalningssätt såsom betalkort. Dessutom ska företaget till exempel vid näthandel iaktta bestämmelserna om distansförsäljning i anslutning till uppgifter som ska meddelas, orderbekräftelse och avbeställningen av köp.

Om näringsverksamheten är tillståndspliktig, ska koncession inhämtas hos den ansvariga myndigheten innan verksamheten inleds. Tillståndspliktiga näringar är bland annat servering och försäljning av alkohol samt tillhandahållande av taxitjänster. Ibland ska en anmälan om inledande av näringsverksamhet göras till myndigheten, även om verksamheten i sig inte är tillståndspliktig. Till exempel butiker som säljer livsmedel ska innan lokalerna tas i bruk göra en anmälan till livsmedelstillsynen eller ansöka om godkännande för en livsmedelslokal. Näringsverksamheten ska också till exempel uppfylla kraven på import av djur samt bestämmelserna i miljöskyddslagen och avfallslagen. Miljötillstånd behövs till exempel för tillverkning av livsmedel och foder, skogsindustri och fiskodling. Vissa arbetsprestationer kräver dessutom yrkeskompetens som baserar sig på utbildning. Till exempel en yrkesutbildad person inom elbranschen ska ha lämplig examen inom branschen, och en taxiförare ska ha ett av myndigheten beviljat körtillstånd för taxiförare.

Oregistrerad näringsverksamhet är en utmaning för tillsynen

Myndigheterna upptäcker grå ekonomi både i registrerade och oregistrerade företag. En försämring av det ekonomiska läget och en allmän kostnadsökning kan öka oregistrerad näringsverksamhet. Mångfalden på näringsmarknaden ställer krav på olika metoder för att bekämpa grå ekonomi och på en fortlöpande utveckling av myndighetstillsynen. Bekämpningen har främjats genom att man till exempel utvecklat informationsutbytet mellan myndigheter, utökat företagens informationsskyldighet samt infört omfattande offentlig företagsinformation och skyldigheter enligt lagen om beställaransvar och myndigheternas kommunikationskampanjer.

Även hushållsavdraget eliminerar oregistrerad näringsverksamhet. Hushållsavdraget omfattar dock endast vissa näringsgrenar och endast arbetsprestationer. Till exempel svarta varuhandel och uthyrningsverksamhet omfattas inte av systemet för hushållsavdrag. Hushållsavdraget uppmuntrar dock företagen att fullgöra sina skyldigheter och registrera sig i Skatteförvaltningens register.

Utbyte av information mellan myndigheter och samarbete är viktigt när det gäller att förhindra oregistrerad näringsverksamhet, eftersom verksamheten ofta har samband med flera myndigheters tillsynsområden. Myndigheterna upptäcker oregistrerad näringsverksamhet till exempel i samband med tillsyn, effektivt utnyttjande av jämförelseuppgifter och tips. Medborgarnas medvetenhet och betydelsen av tips till myndigheterna betonas särskilt i oregistrerad verksamhet. Bekämpningen av grå ekonomi garanterar att skatteintäkterna och försäkringspremierna är korrekta, gör det möjligt för företagen att möta rättvisa konkurrensförhållanden på marknaden och säkerställer konsumenternas och miljöns säkerhet.

Enheten för utredning av grå ekonomi kommer 2024 att publicera utredningar om oregistrerad näringsverksamhet bland annat på basis av beskattningsuppgifter.

Hur kan jag kontrollera om ett företag är registrerat och vad kan registreringen innebära?
  • På basis av företags- och organisationsnummer eller FO-nummer kan man i företagssökningen (ytj.fi) kontrollera om företaget är registrerat i Skatteförvaltningens register och handelsregistret.
  • Företaget ska i sina affärsbrev och blanketter ange sitt FO-nummer.
  • Företaget ska erbjuda sina kunder ett kvitto vid kontantförsäljning och därmed jämförbar försäljning som betalas med betalkort. Kvittot ska även innehålla företagets FO-nummer.
  • Majoriteten av företagen bedriver momsbeskattad verksamhet, vilket innebär att de ska vara införda i registret över mervärdesskattskyldiga.
  • Om företaget har införts i förskottsuppbördsregistret, behöver prestationens betalare inte verkställa förskottsinnehållning på utbetald arbetsersättning eller bruksersättning. Skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning gäller inte handel med varor eller till exempel uthyrningsverksamhet.
  • Ansvariga personer i företag som gjort sig skyldiga till försummelser eller eventuellt belagts med näringsförbud kan förhindra införande i förskottsuppbördsregistret.
  • Du kan lämna tips om oregistrerad verksamhet på olika myndigheters webbplatser.
Sidan har senast uppdaterats 18.9.2023