Karteller leder till högre priser till kundernas nackdel

I en kartell strävar konkurrerande företag efter att eliminera konkurrensen genom att komma överens om prisnivån för eller produktionen av varor eller tjänster. I allmänhet är syftet att trissa upp prisnivån och begränsa utbudet genom hemliga avtal. Enligt studier höjer karteller prisnivån för varor och tjänster med 10–30 procent jämfört med det normala.

Karteller hör till de mest allvarliga konkurrensbegränsande metoderna och orsakar kunder, marknader och hela samhället ekonomisk skada. Karteller är förbjudna enligt konkurrenslagen. Sanktionerna för karteller kan utgöras av påföljdsavgifter, som marknadsdomstolen påför på konkurrens- och konsumentverkets (KKV) framställning.

Karteller kan komma överens om bland annat priser, prisförhöjningar eller delning av kunder

Konkurrensen mellan företag gynnar samhället, eftersom den leder till att företagen strävar efter att producera allt bättre varor och tjänster till ett lägre pris. I en kartell eliminerar företagen den ömsesidiga konkurrensen genom att avtala om till exempel priser, prisförhöjningar och delning av kunder.

Det finns olika slags karteller. De vanligaste formerna är

  • priskarteller
  • delning av marknader eller kunder
  • anbudskarteller
  • begränsning av produktion eller teknisk utveckling
  • inköpskarteller

Ytterligare information om olika slags karteller finns på KKV:s webbplats [.fi]›.

Även annat samarbete mellan konkurrerande företag kan vara förbjudet enligt konkurrenslagen. När det gäller karteller har KKV upprepade gånger ingripit i lagstridigt samarbete till exempel via branschföreningar. Den verksamhet som förekommer i föreningar kan vara förbjuden eller förekomma i en ”gråzon” – i synnerhet när det handlar om prissättning inom branschen. Samarbete som är förbjudet enligt konkurrenslagen kan också gå ut på till exempel utbyte av information som är strategiskt viktig eller av affärshemligheter och gemensamma anbud. Företagen ansvarar alltid för att de agerar enligt lagstiftningen.

Kartellavtal behöver inte vara bindande skriftliga avtal utan förbjudna kartellavtal kan också basera sig på samförstånd och olika samarbetsformer. En kartell kan basera sig på en muntlig överenskommelse eller på annat samförstånd när det gäller agerandet på marknaden.

Allt samarbete mellan konkurrerande företag är dock inte förbjudet. Samarbete är förbjudet endast om syftet med det är att begränsa konkurrensen eller om konkurrensen begränsas på grund av samarbetet. Samarbete som begränsar konkurrensen kan dessutom vara tillåtet, om de effektivitetsfördelar som uppnås genom samarbetet är större än nackdelarna med tanke på konkurrensen.

Karteller kan medföra stora sanktioner – den första visselblåsaren kan gå fri från påföljdsavgifter

I regel vidarebefordrar KKV alla observerade kartellförbrytelser till marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen kan på basis av KKV:s framställning påföra de företag som deltagit i en kartell påföljdsavgifter. Dess belopp är högst 10 procent av företagets omsättning under det senaste året då det deltagit i kartellen.

En medlem i en kartell kan dock helt befrias från påföljdsavgifter eller påföras nedsatt avgift. Befrielse från påföljdsavgifter kan endast beviljas den kartellmedlem som först avslöjar kartellen för myndigheterna. Men även andra kartellmedlemmar kan yrka på nedsatta påföljdsavgifter, om de lämnar nya uppgifter om och bevis på förbrytelsen till ämbetsverket.

Offentlig upphandling är ett attraktivt objekt för karteller

Den offentliga upphandlingen uppgår årligen till över 35 miljarder euro. En så omfattande användning av offentliga medel kan locka företag att avtala om vilket företag som får vinna respektive konkurrensutsättning och till vilket pris.

De upphandlande enheterna kan observera tecken som tyder på kartellbildning. Sådana räknas upp i ett blogginlägg [.fi]› på KKV:s webbplats.

Bekämpningen av karteller inom offentlig upphandling baserar sig på samarbete mellan de upphandlande enheterna och konkurrensmyndigheten. Ett enkelt sätt att berätta om misstänkta konkurrensbegränsningar är att direkt kontakta KKV:s utredare per telefon. KKV har också en tipsblankett [.fi]›, på vilken man kan lämna sina observationer.

En ökad medvetenhet utgör en viktig del av bekämpningen av karteller

Aktörer känner inte alltid så väl till innehållet i konkurrenslagen eller KKV:s verksamhet. Därför strävar KKV hela tiden efter att öka medvetenheten om karteller och övervakningen av dem. När det gäller företag och deras sammanslutningar är det viktigt att de känner till den gällande lagstiftningen också i konkurrensfrågor. Det är också bra för kunder – konsumenter, företag och upphandlande enheter – att vara medvetna om att sådana lagstridiga arrangemang förekommer och att observationer som tyder på förbjudna överenskommelser konfidentiellt kan lämnas till KKV.

Myndighetssamarbete effektiviserar upptäckten och förebyggandet av karteller, liksom det att de myndigheter som fokuserar på ekonomiska brott och förbrytelser också är medvetna om missbruk av konkurrenslagen. Det är till exempel möjligt att ett korruptionsfall även involverar kartellverksamhet.

Läs mer om korruption

Läs mer om offentlig upphandling och grå ekonomi

Sidan har senast uppdaterats 17.5.2021