Resursuppföljning

Resursuppföljningsverktyg ─ stärker förutseendet i den brottsförebyggande kedjan

Vi har gått in i en ny era när det gäller övervakningen av grå ekonomi och ekonomiska brottsförebyggande myndigheters resurser. Genom det nya resursuppföljningsverktyget kommer transparensen av de viktigaste operativa resurserna för den grå ekonomin och förebyggande av ekonomisk brottslighet och de resultat som uppnås med dem att öka avsevärt, när informationen i framtiden kommer att publiceras på webbplatsen Grå ekonomi & finansiell brottslighet.

Resursuppföljningsverktyget kan användas för att snabbt bilda sig en helhetsbild av vissa närstående myndigheters tillgängliga resurser, deras utveckling och eventuella brister. Presentationen bygger på kedjetänkande om myndigheternas resurser och deras ömsesidiga beroende av varandra. En ökning av resurserna för en myndighet eller en betydande brist på dem kan medföra betydande utmaningar för andra myndigheter. I framtiden kan resursuppföljningsverktyget användas för att göra en prognos, baserad på information om hur resurstillskott eller -minskningar sannolikt skulle påverka andra myndigheters arbetssituation.

Resursuppföljnings framsida visar helhetsbilden

Resursuppföljningsverktygets framsida presenterar väsentlig information relaterad till brottsprocessen från sju olika myndigheter som tre års uppföljningsdata. Uppgifterna för tre år kommer att kompletteras i etapper. Från framsidan går det även att gå vidare till en mer detaljerad nivå för respektive myndighet. I framtiden finns även historiska data från tidigare år i de mer detaljerade datauppgifterna.

På framsidan visas antalet årsverken som tilldelats detta arbete av de olika myndigheterna inom den grå ekonomin och kampen mot ekonomisk brottslighet och deras insikter. Dessutom visas det arbete som producerats med resurserna för brottsprocessen och det ackumulerade inventariet, det vill säga ogjort arbete per myndighet. Beträffande Skatteförvaltningen och AVI presenteras uppgifterna även av s.k. realtidsärenden, som har genomförts tillsammans med förundersökningsmyndigheten. Resursuppföljningen skapar en helhetsbild av processen, sakernas flöde och eventuella flaskhalsar i processen.

Enhetsspecifika data ger en regional lägesbild

Det går att borra lite djupare i olika myndigheters information från framsidan. Utifrån den information som getts kan förhållandet mellan befintliga resurser och befintlig arbetsbelastning hos den aktuella myndigheten ses. Dessutom beskrivs statistiskt den anställdes arbetstryck per enhet. Verktyget kan användas för att jämföra det inbördes förhållandet mellan olika enheter. Denna statistiska presentation ger också en indikation på ett rättvist genomförande av den regionala serviceprincipen för medborgarna.

Med hjälp av borrning kan även information erhållas om tillsynsmyndigheternas administrativa tillsynsarbete som tidigare varit osynligt. Myndigheternas administrativa kontrollarbete har stor betydelse för förebyggandet av övergrepp och kontrollarbetet tar även fram underlag för att förebygga ekonomisk brottslighet. Antalet personer med mindre än två års erfarenhet i årsverken redovisas också i vissa myndigheters borrinformation. Erfarenhet, som också naturligt korrelerar med kompetens, är känt för att ha en betydande inverkan på den grå ekonomins officiella verksamhet och förebyggande av ekonomisk brottslighet.

Resursuppföljningsinformationen kommer framöver att uppdateras tre gånger per år. Uppföljningsperioderna följer redovisningen av åtgärdsprogrammet för kampen mot grå ekonomi och ekonomisk brottslighet (2020–2023), det vill säga uppgifterna för april, augusti och december uppdateras i början av följande månad. Resursuppföljningen rapporteras även till arbetsgruppen för ekonomisk brottsförebyggande verksamhet och styrgruppen för förebyggande av grå ekonomi.

I framtiden kommer det att vara möjligt att koppla andra myndigheter för att bekämpa den grå ekonomin till det officiella resursuppföljningsverktyget. Dörren är så att säga öppen.

 

Sidan har senast uppdaterats 2.3.2023